مقرره ها

# نام اساسنامه دانلود فایل
1 اساسنامه افغان فلم برای دانلود کلیک نمائید
2 مقرره تدوبرنمایشگاه آثارتاریخی وفرهنگی برای دانلود کلیک نمائید
3 مقرره تنظیم اجراات وفعالیت های وزارت اطلاعات وفرهنگ برای دانلود کلیک نمائید
4 مقرره تورید فیلم و مراقبت از سینما ها برای دانلود کلیک نمائید
5 مقرره طرز تأسیس وفعالیت رسانه های همگانی خصوصی برای دانلود کلیک نمائید
6 طرح مقرره کتابخانه ها برای دانلود کلیک نمائید
7 مقرره روزنامه های دولتی و افغان اعلانات برای دانلود کلیک نمائید