مقرره ها

# نام مقرره دانلود فایل
1 مقرره تاسیسات و بود وباش سیاحین برای دانلود کلیک نمائید
2 مقرره تدوبرنمایشگاه آثارتاریخی وفرهنگی برای دانلود کلیک نمائید
3 مقرره تنظیم اجراات وفعالیت های وزارت اطلاعات وفرهنگ برای دانلود کلیک نمائید
4 مقرره تورید فیلم و مراقبت از سینما ها برای دانلود کلیک نمائید
5 مقرره طرز تأسیس وفعالیت رسانه های همگانی خصوصی برای دانلود کلیک نمائید