ارتباط با وزير

قاری خبیب غفران

مشاور پالیسی رسانه ها و سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ

شماره تماس:

0093731881104

0093708001696

ایمیل آدرس:

Khubaibghufran415@gmail.com

Mutawakelafghan261@gmail.com