مقررې

# مقررې فایل دانلود
1 د افغان فلم د موسسی اساسنامه دلته دانلود کړئ
2 د اطلاعاتو او کلتور وزارت د اجراآتو د فعالیتونو د تنظیم مقرری دلته دانلود کړئ
3 د تاريخي-فرهنگي آثارو د نندارتون د دايرېدو مقرره دلته دانلود کړئ
4    
5    
6