ارتباط با وزير

محمد صابر مومند

 سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ

شماره  تماس

    Mob: +93 708000053

     Office: +93 20 2101301

ایمیل آدرس: sabir_momand@yahoo.com