طرزالعمل ها

# نام طرزالعمل دانلود فایل
1 طرزالعمل صدور جواز برای ترجمه آثار برای دانلود کلیک نمائید
2 طرزالعمل تنظیم، تولید وتوزیع آثار کاپی رایت بر کتابخانه ها برای دانلود کلیک نمائید
3 طرزالعمل ثبت و رسیدگی به عرایض وشکایات درمورد عدم رعایت کاپی رایت برای دانلود کلیک نمائید
4 طرزالعمل ثبت وتوزیع شماره معیاری بین المللی کتاب  برای دانلود کلیک نمائید
5 لایحه طرزثبت آثار پدید آورنده گان برای دانلود کلیک نمائید
6 طرزالعمل آتشه های فرهنگی برای دانلود کلیک نمائید
7 طرزالعمل اعطای مکافات کارکنان وزارت اطلاعات و فرهنگ برای دانلود کلیک نمائید
8 طرزالعمل ریاست انتشارات کتب بیهقی برای دانلود کلیک نمائید
9 طرزالعمل ریاست باستانشناسی برای دانلود کلیک نمائید
10 طرزالعمل ریاست پالیسی وپلان برای دانلود کلیک نمائید
11 طرزالعمل ریاست تیاتر ملی برای دانلود کلیک نمائید
12 طرزالعمل ریاست هنرستان ملی برای دانلود کلیک نمائید
13 طرزالعمل طرز تاسیس مطابع خصوصی برای دانلود کلیک نمائید
14 طرزالعمل کاری ریاست تحقیق، انکشاف وبازاریابی ګرڅندوی برای دانلود کلیک نمائید
15 طرزالعمل وظایف داخلی ریاست دفتر مقام وزارت برای دانلود کلیک نمائید
16 طرزالعمل ایجاد محیط کاری مصون برای زنان در وزارت اطلاعات و فرهنگ برای دانلود کلیک نمائید
17 طرزالعمل  میراث های فرهنگی ملموس برای دانلود کلیک نمائید
18 طرزالعمل تنظیم ارایۀ خدمات و ایجاد سهولت برای مراجعان برای دانلود کلیک نمائید
19 طرزالعمل میراث های فرهنگی ناملموس برای دانلود کلیک نمائید
20 طرزالعمل ریاست کتابخانه های عامه برای دانلود کلیک نمائید
21 طرزالعمل شبکه های کیبلی برای دانلود کلیک نمائید
22 طرزالعمل موزیم ملی افغانستان برای دانلود کلیک نمائید
23 لایحۀ مساعدت های مریضی برای دانلود کلیک نمائید
24 لایحه تنظیم امور سفر های رسمی برای دانلود کلیک نمائید