د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاع رسونی مرجع


 د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاع رسونی مرجع 

د اطلاع رسونې مدیر

شمیره:    202526221(93+)  

ایمیل: orgmoic9@gmail.com