د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاع رسونی مرجع

مینه ابراهیم خیل 
د نړیوال مطبوعاتو مرکز آمره
او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاع رسونی د مرجع مسؤله

شمیره:0791043322

 mzsezhela@gmail.com :ایمیل