مرجع اطلاع رسانی وزارت اطلاعات و فرهنگ

مینه ابراهیم خیل 
آمر مرکزبین المللی مطبوعات
و مسؤل مرجع اطلاع رسانی وزارت اطلاعات و فرهنگ
شماره تماس:0791043322

 mzsezhela@gmail.com :ایمیل