مرجع اطلاع رسانی وزارت اطلاعات و فرهنگ

فضل الحق چرخی
 مسؤل مرجع اطلاع رسانی وزارت اطلاعات و فرهنگ
شماره تماس:0794415838

 fazalhaq.charkhi1991@gmail.com :ایمیل