مرجع اطلاع رسانی وزارت اطلاعات و فرهنگ

  مرجع اطلاع رسانی وزارت اطلاعات و فرهنگ

مدیراطلاع رسانی

شماره تماس: -  202526221(93+) 

ایمیل: orgmoic9@gmail.com