ریاست آبدات تاریخی

رياست حفظ وترميم آبدات تاريخي وزارت اطلاعات وفرهنگ

تاريخچه :  در گذشته مديريت عمومي موزيم تحت اثر رياست کلتور وهنر فعاليت مينمود.درسال 1347 هـ.ش  مديريت عمومي موزيم به دو بخش تقسيم گرديد که مديريت موزيم بجاي خود باقي ماند و يک مديريت بنام باستانشناسي در تشکيل رياست کلتور وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ وقت ايجاد گرديد که آن مديريت عمومي درتشکيل خويش چهار مديريت  ابتدايي بنام هاي مديريت حفريات، مديريت آبدات ، مديريت ترميم آثار ومديريت اداري داشت و بست هاي آن چهار بود داشت که تا  سال 1358  فعاليت داشتند، اما در سال مذکور مديريت  باستانشناسي برياست ارتقا نمود. مديريت  موزيم ، باستانشناسي ، مرکز بين المللي  تحقيقات کوشاني تحت اثر آن رياست فعاليت مينمود، و از رياست کلتورو هنر جدا گرديد. در سال 1361 رياست  مذکو از وزارت اطلاعات وکلتور جدا و مربوط  اکادمي علوم افغانستان شد و سپس درسال 1365  مديريت آبدات تاريخي از رياست باستانشناسي جدا و مربوط رياست موزيم کميته دولتي  کلتور گرديد ه وتاسال1369 به صفت مديريت عمومي آبدات تحت اثرآن رياست فعاليت مينمود  دراخير سال 1369 برياست حفظ وترميم آبدات تاريخي ارتقاٌ کرد که بعداٌ شعبات ذيل درچوکات آن تشکيل گرديد . شعبه  سرمهندسي، وظايف آن کشيدن نقشه هاي آبده هاي  تاريخي مرکز وولايات با ايجاد سه بست مهندسي .شعبه  سر انجنيري در بست دو با ايجاد دو بست سوم و دو بست ششم در و برآورد آبده هاي مرکز وولايات  فعاليت مينمايد . مديريت عمومي  ثبت سجل  که از اسم آن پيداست تمام آبده هاي مرکز وولايات را ثبت و تسجيل مينمايد و دو عضو رتبه 4ونيز دارد . مديريت عمومي فلمبرداري بست سوم با داشتن  يکنفر عضو بست پنجم وظيفه دارد تمام آبده هاي مرکز وولايات را از حالت موجود آبده قبل از ترميم وبعد از ترميم  فلمبرداري نمايد . مديريت عمومي باستانشناسي  کمبودات  وظايف آن تعين قدامت تاريخي آبده و بکار برد مواد آن که بکدام دوره تاريخي آبده ارتباط دارد، ميباشد . مديريت  عمومي اداري با داشتن دو عضوبست چهارم، وظايف آن پيش برد تمام امور اداري رياست ميباشد در سال 1393 آمریت حفظ واحیای شهر ها تاریخی از وزارت شهر سازی ومسکن جدا وبه ریاست آبدات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ مدغم گردیده ودرسال 1396 دوباره به وزارت شهر سازی ومسکن مدغم گردید اکنون ریاست آبدات تاریخی متشکل از آمریت سروی ؛آمریت ترمیم آبدات وآمریت ثبت وسجل آبدات تاریخی ومدیریت اجرائیه میباشد .

: