بست 3 آمر اخبار خارجی/ ریاست آژانس اطلاعاتی  باختر وزارت اطلاعات وفرهنگ                                           

moic_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۴:۳۳

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

بست 3 آمر اخبار خارجی/ ریاست آژانس اطلاعاتی  باختر وزارت اطلاعات وفرهنگ                                                      

بست:

3

وزارت یا اداره:

اطلاعات وفرهنگ

بخش مربوطه:

ریاست آژانس باختر

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس آژانس اطلاعاتی  باختر

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

کود:

36-90-08-07

تاریخ بازنگری:

۲۴/۱۱/۱۳۹۸

نوعیت بست:

حمایوی

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:

وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

 1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
 2.  درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
 3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
 4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم  تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت  وصنایع دستی.
 5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.

همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

هدف وظیفه: اداره، نظارت و تنظیم امور خبری از رویدادهای خارجی مربوط به افغانستان و ترجمه از لسان های خارجی به زبانهای ملی.

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

صلاحیت و مسوولیت های وظیفه یی:

وظایف تخصصی:

 1. چک و بررسی سایت های انترنیتی و رسانه های خارجی به ویژه آژانس های خبری که آژانس اطلاعاتی باختر با آنها تفاهم نامه های همکاری را امضا کرده است، به منظور شناسایی موضوعات مهم و ترجمه آنها به زبان های رسمی کشور؛
 2. ایجاد و انکشاف میکانیزم موثر جهت ترجمه وتولید خبر وگزارش ازمنابع خارجی، پخش و نشر آن از طریق رسانه های داخلی؛
 3. تعقیب تمام موضوعات خبری منطقه و جهان از رسانه های خارجی جهت ترجمه ونشرآن دررسانه های داخلی؛
 4. تعقیب و کنترول خبر های بخش خارجی در سایت آژانس باختر؛
 5. تهیه و آماده ساختن تبصره ها، گزارشات و خبر به لسان انگلیسی جهت انعکاس واقعات روز و داغ کشور و جهان.

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت/اداره؛
 2. مدیریت و نظارت از اجراات کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات مؤثر و آموزش آنها؛
 3. اتخاذ تصامیم درامر تحقق اهداف، پروگرامها ی ادارۀ مربوطه و تنظیم فعالیت های بخش مربوطه؛
 4. کنترول و مراقبت از ترجمه اخبار داخلی از دری به انگیلسی به منظور آگاهی جهانیان از رویداد های کشور؛
 5. ارائه مشوره های مسلکی و موثر به کارمندان تحت اثرجهت رفع مشکلات وظیفه ی و تسریع روند اجراات شان؛
 6. ارزیابی اجراآت و فعالیت های سالانه کارمندان تحت اثر.
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

 1. تامین هماهنگی با بخش های خبرهای داخله و ولایت ها؛
 2. تامین ارتباط با خبرگزاریهای خارجی و نهاد های حامی رسانه ها به منظور تبادله خبرو همکاریهای دوجانبه و کمک به خبرنگاران؛

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

     این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: سند تحصیلی حداقل لیسانس رشته های زبان و ادبیات رشته انگلیسی، ژورنالیزم، پالیسی اداره عامه علوم اجتماعی، حقوق علوم سیاسی و از موسسات ملی وبین المللی داخل وخارج از کشور به درجات بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجارب کاری (  دو سال مرتبط به وظیفه ومشابهت برای لیسانس در امور خبر نگاری از موسسات ملی وبین المللی داخل وخارج از کشور  )
 3. مهارت های لازم: تسلط و بلدیت کامل  به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو) و زبان انگلیسی ، آشنائی با پروگرام های کمپیوتر (ورد و اکسل و انترنت ) و توانائی تهیه و تحلیل گزارش، خبر و تبصره ها به لسان انگلیسی را داشته باشد.

موارد تشویقی:

 1. (۵) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم و (۳) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت؛
 2. (۵) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

رهنود درخواستی:

علاقه منــدان واجـــد شرایـط میتـواننـد رهنـمود، لایحــه وظایف و فـــورم درخــواستی و چک لست را ازسـایت وزارت اطلاعـات وفرهنــگ (WWW.moic.gov.af) وسـایت هـای (WWW.Acbar.af) و (WWW.jobs.af) دریافت نمــــوده با درک مسئوولیت کامـل بصــورت  دقیــق بــدون قلم خـوردگی خانه پـــری و قبـل از ختم میعــاد اعــــلان، همــراه با اسناد تحصیلی تأییـد شــده ای وزارت تحصیلات عالــی، اگر وظیفــه رسـمی دارید خلص سوانح که شش مـاه سپری نشده باشد، اگـر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار که ثبت وراجستر شـده ای ادارۀ محترم آیسا و وزارت محترم اقتصـــاد باشد به مدیریت عمومی اعلانات کارمندیابی آمریت استخدام ریاست منابع بشری در منزل چهـارم مرکـز وزارت اطلاعـــات و فرهنگ واقع محمـد جان خان واټ مقابل دروازه مسجـــد عبدالرحمن طور فـزیکی تسلیم نمـوده و در صـورت معلـومات بیشتر به شمـاره تیلفـون (۰۲۰۲۱۰۵۴۳۵) آمریت استخـدام درتماس شــده حــل مطلب نمائید.

قابل یاد آوریست:لطفاً از ضمیمه کردن تقدیرنامه، تحسین نامه و تصدیق نامه خود داری نماید.

نوت:  برای طـبقه انـاث که در بست های فوق الذکر واجد شرایط باشند ارجحیت داده میشود.

                                                                            بااحترام

                                                                        آمریت استخدام

Documents

فورمه درخواستی
چک لست تسلیم دهی فورم

Related VacanciesShow all

Back to vacancies