ملاخیرالله خیرخواه: درراستای حمایت از ارزش های اسلامی و رشد فرهنگ افغانی باید تلاش صورت بگیرد

گمنام (غیر مصدقہ)
Khairullah Khairkhwah

ملاخیر الله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، امروز درسمینار( همآهنگی و ارتقای ظرفیت رییسان اطلاعات و فرهنگ ولایت ها )، تاکید کرد که اکنون زمینۀ بهترکار درامورفرهنگی فراهم شده است وباید درراستای حمایت از ارزش های اسلامی و رشد فرهنگ افغانی تلاش صورت بگیرد .

به گزارش خبرنگار آژانس باختر؛ این سمیناررا وزارت اطلاعات وفرهنگ  با حضور هیئت رهبری این وزارت و رییسان اطلاعات و فرهنگ ولایت ها، درکابل برگزارکرده است که دررابطه به بهبود امور و رفع مشکلات فرا راه کار ریاست های اطلاعات وفرهنگ، بحث صورت می گیرد .

دراین سمینار سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ درصحبت هایش، از کار کرد های رییسان اطلاعات وفرهنگ ولایت ها قدردانی کرد و گفت که یکی از اهداف این سمیناراین است که رییسان اطلاعات وفرهنگ ولایت ها خواست ها، پیشنهاد ها، نظریات و مشکلات شان را با رهبری وزارت شریک کنند و به خاطررفع مشکلات راه های مناسب جستجو شود.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که اکنون نسبت به گذشته و دوران جهاد، زمینۀ بهتر کار درعرصه های مختلف به خصوص در بخش فرهنگی، فراهم شده است .

وی افزود که با استفاده از امکانات موجود باید درراستای حمایت از ارزش های اسلامی ورشد فرهنگ افغانی کار بیشتر صورت بگیرد.

سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، نقش این وزارت را  در ذهنیت دادن به مردم و به خصوص جوانان درراستای خدمت به فرهنگ و نظام اسلامی، مهم دانست و گفت که باید برای جوانان برنامه های آموزشی برگزارشود و برای نویسندگان، شاعران، فرهنگیان و صنعت کاران، فرصت ها فراهم شود که ازطریق بخش های مربوط شان درامر خدمت به مردم ونظام کشور، سهم بگیرند.

همچنان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ بر وحدت، اتفاق، اتحاد مردم و ترقی کشور تاکید کرد و گفت: راز کامیابی و افتخاربزرگ ما این است که زیرچترنظام اسلامی قرارداریم و فعالیت می کنیم .

بعد، مولوی عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ، درصحبت هایش پیروزی امارت اسلامی را نتیجۀ فدا کاری های مجاهدین امارت اسلامی دانست و تاکید کرد که همه باید در روشنایی احکام اسلامی درآبادی کشورسهم بگیرند.

وی گفت که دراین سمینار روی بهبود امور و اولویت های کاری ریاست های اطلاعات و فرهنگ ولایت ها، بحث صورت می گیرد و خواست ها، دید گاه ها و پیشنهاد های رییسان اطلاعات وفرهنگ با رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک می شود.

سپس ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی و معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ، صحبت کرد و نقش رییسان اطلاعات وفرهنگ را درحفاظت از ارزش های اسلامی، منافع ملی و رشد فرهنگی مهم دانست.

وی خاطرنشان کرد که رهبری امارت اسلامی تاکید دارد که وزارت اطلاعات وفرهنگ درراستای کار رسانه یی مسوولیت های سنگینی به دوش دارد به ویژه درزمینۀ همآهنگی و نزدیکی میان مردم و امارت اسلامی و محفوظ نگهداشتن دستاورد های جهاد.

مجاهد همچنان تاکید کرد که امارت اسلامی به اعتدال باورد دارد و افراط و تفریط را نمی پذیرد.

وی افزود که رسانه های کشور باید درگزارش ها، اخبار و نشرات شان اعتدال را  در نظربگیرند و مسایل که خلاف ارزش های اسلامی و منافع ملی کشور باشد و اتحاد و اتفاق را خدشه دار بکند، جلوگیری کنند.

ذبیح الله مجاهد،  از رییسان اطلاعات وفرهنگ خواست که درولایت های شان با مسوولان و کارکنان رسانه ها همکاری کنند و معلومات لازم را به دسترس آنان قراردهند تا رسانه های وسیلۀ باشد که صدای مردم را به مسوولان امارت اسلامی برسانند .

به همین ترتیب، مولوی احمد الله وثیق رییس عمومی رادیو تلویزیون ملی، درسخنانش نقش و مسوولیت رسانه ها را درتنویر اذهان عامه مهم دانست و گفت تلاش می کنند که رادیو تلویزیون ملی را یک رسانه ملی  می بسازند.

بعد، مولوی احسان الله مشاور معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ، دررابطه به مسوولیت های جوانان معلومات داد ونقش آنان را درامورمختلف به ویژه پیشرفت وترقی کشور، موثر خواند.

سپس، مولوی نوراحمد سعید رییس اطلاعات و فرهنگ قندهار، مولوی ذبیح الله نورانی رییس اطلاعات وفرهنگ بلخ، مولوی نورمحمد حنیف رییس اطلاعات وفرهنگ ننگرهار، مولوی شبیراحمد عثمانی رییس اطلاعات وفرهنگ خوست و مولوی نعیم الله حقانی رییس اطلاعات وفرهنگ هرات، به نمایندگی از رییسان اطلاعات وفرهنگ ولایت های کشور، گزارش کارکرد ها و فعالیت های شان را ارائه کردند .

همچنان آنان خواست ها و مشکلات شان ازناحیۀ نبود سهولت های انترنتی، کمبود تخصیص و بودجه، وسایط ترانسپورتی، توجه به حفاظت و ترمیم آبده های تاریخی، ایجاد کتابخانه ها درسطح ولسوالی ها و برگزاری برنامه های آموزشی و فرهنگی برای جوانان را با رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک کردند.

مولوی سعد الدین سعید معین مالی، اداری و گرحندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ، دراخیرکار امروز سمینار درصحبتی خاطرنشان کرد که رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ به خواست ها، پیشنهاد ها، طرح ها و دیدگاه های ارائه شده رییسان اطلاعات وفرهنگ ولایت ها و همچنان رفع مشکلات آنان، رسیدگی خواهد کرد و از آنان خواست که درراستای بهبود امور بیش تر از پیش بکوشند.