اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و خریداری تجهیزات تکنالوژی و برقی شامل کمپیوتر لبتاپ، دیسکتاپ، پرنتر، سکنر و ... مورد ضرورت شعبات مرکزی وزارت اطلاعات و فرهنگ

گمنام (غیر مصدقہ)
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و خریداری تجهیزات تکنالوژی و برقی شامل کمپیوتر لبتاپ، دیسکتاپ، پرنتر، سکنر و ... مورد ضرورت شعبات مرکزی وزارت اطلاعات و فرهنگ

Publish Date

Closing Date