سکرتریت اجرائیوی

ناپیژنده (not verified)
شنبه ۱۴۰۰/۵/۱۶ - ۹:۰

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

سکرتر اجرائیوی          

بست:

4

وزارت یا اداره:

اطلاعات و فرهنگ

بخش مربوطه

معینیت امور نشرات

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس دفتر

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

کود:

 

تاریخ بازنگری:

3/7/1399

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ----------------------------------------------------------------------------------------

اهداف وزارت اطلاعات و فرهنگ:

وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

 1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات از طریق رسانه های همگانی (اخبار، مجلات، رادیو، تلویزیون و آژانس های خبری) به مردم.
 2.  درعرصه فرهنگ: معرفی آثار باستانی، آبدات تاریخی، موزیم ملی، کتابخانه های عامه، آرشیف ملی و سایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی و بین المللی و توسعه، حفاظت و حراست از آنها.
 3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری از طریق تیاتر، فلم، موسیقی، نگارستان ملی و مرکز آموزشی غلام محمد میمنگی و تقویت همه این ساحات.
 4. درعرصه توریزم: جهانی ساختن فرهنگ و تاریخ افغانستان توسط توریزم و کوشش برای جلب سیاحین از طریق معینیت گر ځندوی نقش اساسی در بالا بردن عاید ملی و فقر زدائی از طریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت  و صنایع دستی.
 5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان و تشویق آنها در عرصه های مختلف در مرکز و ولایات.

همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

----------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظیفه: تنظیم امور ملاقات ها، مجالس رسمی و محافل یومیه سکرتریت مقام وزارت اطلاعات و فرهنگ. 

----------------------------------------------------------------------------------------

وظایف تخصصی:

 1. تنظیم ملاقات ها و نشست های مقام معینیت با شخصیت ها و ادارات ذیدخل به منظور همآهنگی بهتر؛
 2. تنظیم ارتباطات تلیفونی مقام معینیت با تمام ادارات و مراجع ذیربط و در صورت ضرورت باالعکس آن؛
 3. اخذ احکام و هدایات مقام معینیت به منظور  ابلاغ آن به سایر مراجع داخلی وزارت.
 4. اخذ مکاتیب، پیشنهادات و سایر اسناد واصله به مقام معینیت جهت  طی مراحل بعدی آن.
 5. ترتیب آجندای جلسات مقام معینیت و تکثیر آن به اعضای جلسه قبل از آغاز.
 6. تهیه و ترتیب گزارشات و صورت جلسه و یادداشت تصامیم غرض تکثیر و تطبیق آن.
 7. حفظ و نگهداشت اسناد و اوراق مربوط به مقام معینیت جهت استفاده بعدی .

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. مدیریت کارکن تحت اثر واتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و برنامه های کاری وزارت.
 3. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های بخش مربوطه؛
 4. تنظیم وظایف، مدیریت و رهبری کارکنان مسلکی و اجرائیوی تحت اثر؛
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. اشتراک در جلسات کاری مقام به منظور  یادداشت از جریان فیصله های جلسات و در صورت ضرورت تکثیر و ارسال آن به مراجع ذیربط..
 2. تامین ارتباط با سایر دیپارتمنت های اداره مربوطه جهت اجرای بهتر امورات کاری.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: حد اقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : اداره عامه، اداره و تجارت،  اقتصاد، روانشناسی، پالیسی عامه، اداره و مدیریت، حقوق، شرعیات (فقه و قانون)، تاریخ، مردم شناسی، فلسفه، ادبیات، ژورنالیزم، جامعه شناسی، حکومتداری خوب، از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور و به درجات تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: حداقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای حایز سند لیسانس در یکی از رشته های ذکر شده؛
 3. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور( دری یا پشتو) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی، و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه،
 4. موارد تشویقی: الف(5)نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام برای افراد دارای معلولیت (در صورتیکه معلولیت شان مانع اجرای وظایف محوله نگردد.)

  ب(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

یادداشت: علاقه مندان محترم فورم درخواستی را از سایت های وزارت اطلاعات وفرهنگ، جابس و اکبر دانلود نموده بعد از خانه پری با ضمیمه نمودن سند تحصیلی با تائیدی وزارت محترم تحصیلات عالی، تجربه کاری ثبت راجستر شده یی اداره محترم آیسا یا وزارت های محترم اقتصاد، تجارت و صنعت و کاپی تذکره تابعیت به طور حضوری تسلیم نموده و (از ضمیمه کردن تقدیر نامه، تحسین نامه وتصدیق نامه) خود داری نمائید. تشکر از توجه شما!

قابل توجه: لایحه وظایف، رهنود درخواستی، فورمه درخواستی و چک لست تسلیم دهی را در پایین از بخش اسناد (Documents) دانلود کرده می توانید.

Documents

دانلود لایحه وظایف بست
دانلود رهنمود درخواستی
دانلود فورم درخواستی
دانلود چک لست تسلیم دهی فورم

Related VacanciesShow all

Back to vacancies