کمیشنر کمیسون دسترسی به اطلاعات

farzad
شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ - ۹:۴۷

Publish Date

Closing Date

 

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کمیشنر کمیسون دسترسی به اطلاعات

بست:

خارج از رتبه

وزارت یا اداره:

اطلاعات و فرهنگ

بخش مربوطه:

کمیسون دسترسی به اطلاعات

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

3

کود

MOIC-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لایحۀ وظایف اعضای کمیسیون

کمیسیون دسترسی به اطلاعات با استناد به تعهدات دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پرتو اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده پنجاه‌و‌یکم قانون اساسی افغانستان، به منظور تأمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات و نهادینه کردن فرهنگ شفافیت و حسابدهی در نهادهای دولتی و خدمات عامه، به تاریخ 1/9/1397 ایجاد و به کار شروع کرده است. قابل یادآوری است که کمیشنران کمیسیون دسترسی به اطلاعات به اساس قانون دسترسی به اطلاعات، به تشخیص کمیته‌ی گزینش و حکم مقام عالی ریاست جمهوری تعیین می‌شوند. به منظور تنظیم هرچه بهتر و بیشتر امور کاری کمیشنران کمیسوین دسترسی به اطلاعات که دارای بست خارج رتبه می‌باشند، لایحه آتی تدوین شده است و کمیشنران حسب تجربه و تخصص شان، حوزه کاری شان را تقسیم و مشخص می‌کنند.

 1. رهبری
 • اشتراک فعال و مداوم در جلسات عادی  و فوق‌العاده کمیسیون؛
 • تشخیص و تعیین منافع کمیسیون در پرتو منافع ملی کشور و خط و مشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جلسات کمیسیون و وظایف محوله؛
 • تصویب طرزالعمل‌ها، لوایح و رهنمودهای کمیسیون در پرتو قانون دسترسی به اطلاعات؛
 • نمایندگی از کمیسیون و تعقیب اهداف آن در تمامی کنفرانس‌ها، نشست‌های ملی و بین‌المللی، مصاحبه‌های رسمی، ملاقات‌‌های رسمی و سخنرانی‌ها طبق میکانیزم‌های داخلی کمیسیون؛
 • رعایت قانون دسترسی به اطلاعات و سایر قوانین، با در نظرداشت مصالح ملی و اهداف استراتیژیک کمیسیون در تمام تصامیم و فیصله‌ها؛
 • اهتمام در راستای گسترش تدریجی فعالیت‌های کمیسیون در سطح ولایات و ولسوالی‌ها طبق پلان های استراتیژیک و عملیاتی؛ و
 • نظارت دوامدار از تطبیق پلان‌های سالانه،‌ چگونگی مصرف بودجه و رعایت استراتیژی کمیسیون.
 1. آگاهی عامه
 • همکاری و نظارت در پروسه راه اندازی پژوهش‌های علمی برای سنجش میزان آگاهی مردم در مورد حق دسترسی به اطلاعات و کمیسیون دسترسی به  اطلاعات؛
 • همکاری و نظارت در طرح و تدوین پلان‌های استراتیژیک و علمیاتی به اساس پژوهش‌های انجام‌شده برای بالابردن میزان آگاهی شهروندان در مورد حق دسترسی به اطلاعات و کمیسیون دسترسی به اطلاعات؛
 • همکاری با دارالانشاء در راستای تشخیص اولویت‌های کاری در بخش آگاهی عامه و اتخاذ اقدامات ضروری برای تحقق آن؛
 • همکاری تخصصی با دارالانشاء در راستای طرح، تدوین و چاپ مواد نشراتی و تبلیغاتی برای رسیدن به اهداف کمیسیون؛
 • ارایه مشوره‌های تخصصی در مورد راه‌های مؤثر آگاهی‌دهی با  کارگیری از راهکارهای فزیکی و مجازی؛ و
 • نظارت مداوم بر برنامه‌های آگاهی‌دهی و نشرات رسانه‌های همگانی کمیسیون برای حصول اطمینان از رعایت اهداف، مأموریت‌ها، ارزش‌ها و برنامه‌های کمیسیون.
 1. نظارت و ارزیابی
 • همکاری در راستای تقویت، تعمیم و ترویج شاخص‌های کلیدی قانون دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی و خدمات عامه برای حصول اطمینان از رعایت احکام قانون مذکور و معیارهای معیینه توسط مراجع مسوول اطلاع رسانی؛
 • همکاری در نظارت از چگونگی کارکردها و اجراآت مراجع مسوول اطلاع رسانی ادارات دولتی و خدمات عامه در راستای تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات و ارایه به موقع اطلاعات به شهروندان و متقاضیان؛
 • ارایه مشوره‌های ضروری برای غنامندی و تصویب فورم تقاضای اطلاعات مندرج فقره (۲) ماده ششم قانون دسترسی به اطلاعات و طرح طرزالعمل‌های مربوطه؛
 • نظارت بر اجراآت آمر
 • رهبری و نظارت فعالیت مرتبط به نظارت و ارزیابی دارالانشاء برای حصول اطمینان از کارکرد مؤثر آمریت مربوطه، تجدید اطلاعات مراجع مسوول اطلاع رسانی، آمار و ارقام تقاضای اطلاعات از ادارات و همآهنگی میان کمیسیون و مراجع مسوول اطلاع رسانی؛
 • همکاری در عرصه‌ی راه‌اندازی پژوهش‌های علمی کتابخانه‌یی و میدانی برای تشخیص مشکلات مراجع مسوول اطلاع رسانی و ارایه راهکاری‌های لازم برای حل آن؛ و
 • نظارت از پروسه‌ی طبقه‌بندی اطلاعات از سوی ادارات و رعایت حد اقل معیارهای معیینه‌ی کمیسیون.
 1. رسیدگی به شکایات
 • نظارت مداوم بر پروسهی بررسی شکایات متقاضیان و اتخاذ اقدامات لازم برای رسیدگی آن در پرتو احکام قانون دسترسی به اطلاعات و طرزالعملهای مربوطه؛
 • همکاری در تشخیص موضوعات ماهوی و شکلی شکایات به منظور جلوگیری از سوءتفاهمات و اتخاذ تصامیم قانونی و عملی در قبال شکایات واصله به کمیسیون و موضوعات مرتبط حق دسترسی به اطلاعات؛
 • تصویب مؤیدات تأدیبی برای متخلفینی که اطلاعات را مطابق قانون با متقاضیان و شهروندان شریک نمی سازند؛ و
 • ارایه مشوره‌های تخصصی برای تشخیص مشکلات آمریت رسیدگی به شکایات و پیشنهاد راه‌حل‌های آن برای دارالانشاء به‌منظور تحقق و عملی‌سازی آن.
 1.  روابط عمومی  
 • تأمین ارتباطات مؤثر و متقابل با نهادها و سازمان‌های ملی و بین‌المللی در راستای جلب حمایت‌های مالی و تخصصی و تحقق اهداف استراتیژیک کمیسیون با رعایت اصل استقلالیت آن؛
 • تأمین ارتباط و هماهنگی پایدار با مسؤولین رسانه‌ها، گزارش‌گران پژوهشی و سایر نهاد‌های رسانه‌‌یی در راستای تسهیل دسترسی به اطلاعات مورد نیاز آنها؛
 • همکاری در راستای طرح و تدوین پالیسی ارتباطات با ادارات دولتی برای توحید رویه کمیسیون در راستای رسیدن به اهداف استراتیژیک؛
 • تأمین ارتباط و هماهنگی با رهبری ادارات مرکزی و ادارات محلی جهت جلب همکاری‌های آنها در راستای گسترش ارایۀ اطلاعات به شکل پیشگیرانه و ارایه اطلاعات به متقاضیان، رسانه‌ها و شهروندان.
 1. منابع بشری و خدمات
 • همکاری تخصصی با دارالانشاء در عرصه‌ی داشتن یک تشکیل معقول و متناسب به نیازهای منابع بشری کمیسیون؛
 • همکاری با دارالانشاء برای بررسی و حل مشکلات منابع بشری و اتخاذ اقدامات لازم اداری برای استخدام بست های خالی کمیسیون؛
 • نظارت مداوم بر پروسه‌ی استخدام کارمندان کمیسیون و ارایه مشوره‌های قانونی برای رعایت اصل شفافیت و بی‌طرفی در آن پروسه و اصل تقسیم وظایف میان شعبات و کارمندان؛
 • نظارت مداوم بر کار و فعالیت‌های خدماتی دارالانشاء برای حصول اطمینان از این که تمام کارهای خدماتی و به‌درستی و طبق قانون و طرزالعمل‌های مربوطه، پیش می‌رود؛ و
 • ارایه مشوره دارالانشاء در راستای بهبود فعالیت‌های خدماتی و سهولت ها برای کارمندان کمیسیون.
 1. طرز سلوک
 • رعایت اصل عدالت و انصاف در رفتار با کارکنان کمیسیون؛
 • رعایت قانون اساسی و قوانین نافذه کشور حین اجرای وظایف محوله؛
 •  رعایت اصل شفافیت و حسابدهی در راستای اجراآت و وظایف محوله؛
 • جلوگیری از هر اعمال هر نوع تبعیض میان کارکنان کمیسیون؛
 • رعایت تصامیم و فیصله‌های کمیسیون در وظایف محوله؛ و
 • رعایت اصل بی‌طرفی، اسقلالیت و صلاحیت در اجرای وظایف محوله

 

شرایط کمیشنر

مادۀ نزدهم:

شخصی به حیث عضو کمیسیون تعیین میشود که دارای شرایط ذیل باشد:

 1. تابعیت افغانستان را داشته باشد
 2. سن سی سالگی را تکمیل نموده باشد
 3. حد اقل لیسانس رشته (حقوق، شریعات، ژورنالیزم ارتباطات و علوم اجتماعی) با درجه تحصیلی  ماستری، دکتورا ارجحیت داده میشود
 4. به حرمان از حقوقی مدنی ، جنایت، جرائیم ضد بشری وجرائیم فساد اداری محکوم نشده باشد.
 5. پنج سال تجربۀ کاری مرتبط داشته باشد
 6. دارای شهرت نیک باشد
 7. عضویت حزب سیاسی را نداشته باشد
 8. متصدی عهده های انتخابی یا انتصابی دولتی نباشد
 9. امتیازات مطابق قانون دسترسی به اطلاعات

 

رهنمود درخواستی:

واجدین شرایط محترم لطف نموده  سی وی خود را همراه  با سند تحصیلی تائید شدۀ وزارت محترم تحصیلات عالی, تجربه کاری تائید شدۀ مرتبط به وظیفه و تذکره تابعیت به ایمل آدرس  که در پایین درج است به شکل آنلاین بفرستید.  تشکر از توجه تان!

Submission Email:

shafiq.pedrod@gmail.com

Related VacanciesShow all

Back to vacancies