کارشناس بازار یابی

farzad
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۹:۳۳

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

بست 5 کارشناس  بازاریابی ریاست افغان فلم                    

بست:

5

وزارت یا اداره:

اطلاعات وفرهنگ

بخش مربوطه

ریاست افغان فلم

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

1

گزارشده به:

مدیر عمومی بازاریابی

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

1398/11/24

کود بست:

005-19-90-36

نوعیت بست:

حمایوی

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:

وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

 1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
 2.  درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
 3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
 4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم  تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت  وصنایع دستی.
 5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.

همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

 

هدف وظیفه: تامین ارتباط با نهاد های مختلف جهت دریافت بازار مناسب فروش برای فلم های تولیدی افغان فلم.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. مطالعه بازارهای خرید وفروش فلم ها در داخل وکشور های همسایه به منظور دریافت بازار فروش تولیدات افغان فلم؛
 2. تهیه اعلانات و ارسال آن به معامله داران جهت بازار یابی فلم های افغانی؛
 3. دعوت فلم سازان در افتتاح فلم تولید شده جهت بازار یابی و دریافت عواید ازین مدرک ؛
 4. تهیه و آماده ساختن اوراق تبلیغاتی جهت بازاریابی فلم های تولید شده افغان فلم؛
 5. زمینه سازی نشست ها مجالس و برنامه های تبلیغاتی به منظور جلب حمایت های مالی برای تولیدات افغان فلم

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های بخش مربوطه؛
 3. تنظیم وظایف، و رهنمایی کارکنان مسلکی و اجرائیوی به منظور بهتر شدن فعالیت ها در عرصه تولید فلم؛
 4. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
 5. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط با نهاد های ذیربط در رابطه به معرفی فلم های تولید شده جهت فروش آن به بازار بیرونی؛

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی لیسانس رشته های اقتصاد، ، اداره عامه ، پالیسی عامه،اداره و تجارت، هنرهای زیبا، علوم اجتماعی، ژورنالیزم، حقوق و علوم سیاسی.
 2. تجربه کاری: (                                            )
 3. مهارت هاي لازم: تسلط /بلدیت به یکی از زبان‌های رسمی کشور دری یا پشتو و بلدیت بزبان انگلیسی، داشتن مهارت‌های کمپیوتری مرتبط بوظیفه ، آشنایی کامل با تمام استندرد های تخنیکی،فنی وهنری  سینما

نوت: افراد دارای معلولیت نیز می توانند با داشتن شرایط فوق کاندید بست شوند.

رهنود درخواستی:

علاقه منــدان واجـــد شرایـط میتـواننـد رهنـمود، لایحــه وظایف و فـــورم درخــواستی و چک لست را ازسـایت وزارت اطلاعـات وفرهنــگ (WWW.moic.gov.af) وسـایت هـای (WWW.Acbar.af) و (WWW.jobs.af) دریافت نمــــوده با درک مسئوولیت کامـل بصــورت  دقیــق بــدون قلم خـوردگی خانه پـــری و قبـل از ختم میعــاد اعــــلان، همــراه با اسناد تحصیلی تأییـد شــده ای وزارت تحصیلات عالــی، اگر وظیفــه رسـمی دارید خلص سوانح که شش مـاه سپری نشده باشد، اگـر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار که ثبت وراجستر شـده ای ادارۀ محترم آیسا و وزارت محترم اقتصـــاد باشد به مدیریت عمومی اعلانات کارمندیابی آمریت استخدام ریاست منابع بشری در منزل چهـارم مرکـز وزارت اطلاعـــات و فرهنگ واقع محمـد جان خان واټ مقابل دروازه مسجـــد عبدالرحمن طور فـزیکی تسلیم نمـوده و در صـورت معلـومات بیشتر به شمـاره تیلفـون (۰۲۰۲۱۰۵۴۳۵) آمریت استخـدام درتماس شــده حــل مطلب نمائید.

قابل یاد آوریست:لطفاً از ضمیمه کردن تقدیرنامه، تحسین نامه و تصدیق نامه خود داری نماید.

نوت:  برای طـبقه انـاث که در بست های فوق الذکر واجد شرایط باشند ارجحیت داده میشود.

                                                                            بااحترام

                                                                        آمریت استخدام

 

Documents

فورمه درخواستی
چک لست تسلیم دهی فورم

Related VacanciesShow all

Back to vacancies