ریاست فرهنگ مردم

 

فعالیت های چهار بخش اساسی ریاست فرهنگ مردم

 

 1. حفظ و گسترش فرهنگ اصیل کشور جهت غنامندی ومعرفی فرهنگ مردم  افغانستان ونشر آن درگاهنامه فرهنگ   ؛
 2. بازتاب و تبارز داشته های فرهنگی مردم  ومعرفی فرهنگ محلی تمام اقوام وساکن درکشور وجمع آوری ضرب المثل های وچاپ آن درگاهنامة‌فرهنگ ؛

     3-معرفی داشته های فرهنگی ،انکشاف وغنای فرهنگ ملی و توجه به شنا سایی مشاهیروداشته های فرهنگی وادبی کشورازطریق تدویرسیمینارها وسمپوزیم ها ؛

     4-مدیریت مراقبت ،رهبری وتنظیم فعالیت های مربوط ، بررسی همه جانبه؛ آثارفرهنگیان ونویسنده گان ؛

 1. تامین رابط با نهاد های فرهنگی وهنری، 
 2. پاسخ به نامه های یونسکو وآیسیکو دررابطه به میراث های ملموس و نا ملموس ترتیب وارسال  نامه به 33  ولایت جهت معرفی و ثبت نمودن نامهای فرهنگیان ، نویسنده گان ، شعرا ودانشمندان  ذریعه وبسایت و ایمل آدرس یونسکو وآیسیسکو ؛
 3.  راه اندازی کانکورجوایزفرهنگی وهنری به منا سبت( 28 )،اسد روزاسترداد واستقلال کشورطبق مقرره جوایزفرهنگی وهنری همه ساله   ؛
 4.  تدویرجشنواره هنر همه ساله ،
 5. تدویرجشن نوروز  ودیگرجشنواره های مردمی ملی و با   ستانی ؛
 6. برگزاری سیمینارها ومحافل و جمع آور ی مقالات دانشمندان آماده کردن آنها جهت چاپ در گاهنامة فرهنگ .
 7. ثبت وصدورجوازنامه برای مؤسسات فرهنگی و هنری درروشنایی قانون ؛
 8. وسایراحکام که ازجانب مقامات محترم وزارت طبق قانون و مقررات کشور به این ریاست سپرده شود اجراو عملی میگردد.
 9. تعریفی ازریا ست فرهنگ (فرهنگ وادب) این اداره به مثابه پاسداری ارزشهای فرهنگی اصیل مادی ومعنوی (ملموسوغیرملموس) گذشته ، حال وآینده وخدمتگذاردرجهت گسترش ، ونهادینه شدن این ارزشها درگستره بستر فرهنگ وتمدن جهانی می باشد.

         قرارشرح فوق وظایف اساسی  بخش های این اداره ترتیب وتقدیم است .