مدیرمسئول نشریه وطنداران

farzad
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۱۵:۴۶

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مدیرمسئول روزنامه ( نشریه وطنداران )  

بست:

3

وزارت یا اداره:

اطلاعات و فرهنگ

بخش مربوطه:

روزنامه ها/ روزنامه (                            )

موقعیت پست:

کابل (مرکز)

تعداد پست:

1

گزارشده به:

رئیس روزنامه ها

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر مطابق ساختار تشکیلاتی

تاریخ بازنگری:

۱/۶/۱۳۹۹

کود :

    (  )- ۰۹-۹۰-۳۶  

..............................................................................................................................................................................................................................................................

اهداف وزارت اطلاعات وفرهنگ:

وزارت اطلاعات وفرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

  1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات ازطریق رسانه های همگانی (اخبار ، مجلات ، رادیو ، تلویزیون وآژانس های خبری ) به مردم.
  2.  درعرصه فرهنگ : معرفی آثار باستانی ، آبدات تاریخی ، موزیم ملی، کتابخانه های عامه ، آرشیف ملی وسایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی وبین المللی وتوسعه ، حفاظت وحراست ازآنها.
  3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری ازطریق تیاتر ، فلم ، موسیقی ، نگارستان مل ومرکزآموزشی غلام محمد میمنگی وتقویت همه این ساحات .
  4. درعرصه توریزم :جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم وکوشش برای جلب سیاحین ازطریق معینیت گرحندوی نقش اساسی دربالا بردن عاید ملی وفقرزدائی ازطریق توریزم  تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت  وصنایع دستی.
  5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف درمرکز وولایات.

همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

هدف وظیفه:  انعکاس موضوعات داغ روز و رویداد های مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مردم، از طریق تهیه اخبار، گزارشات و مصاحبه ها و نشر آن در روزنامه.

............................................................................................................................................................................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

  1. طرح ، تهیه و آماده ساختن سرمقاله از موضوعات داغ روز جهت انعکاس آن در روزنامه به منظور نشان دادن دیدگاه اداره به موضوع؛
  2. مطالعه ، تحلیل و انتخاب موضوعات تهیه شده جهت نشر در روزنامه  به منظور بهبود محتوای روزنامه و جلب توجه علاقمندان؛
  3. دریافت نظریات و پیشنهادات مشولین روزنامه جهت تطبیق اصلاحات و نوآوری در روزنامه؛
  4. تلاش در جهت جلب توجه علاقمندان و خواندگان روزنامه جهت افزایش اشتراک کنندگان و عواید؛
  5. ایجاد و انکشاف میکانیزم مناسب جهت ارائه و نشر موضوعات و بهبود کیفیت محتوایی مطالب قابل نشر در روزنامه؛
  6. برنامه ریزی در راستای جمع آوری گزارش ها، اخبار و مطالب نظر به دیدگاه، پالیسی و عملکرد اداره جهت غنامندی روزنامه؛

وظایف مدیریتی:

  1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
  2. نظارت و کنترول از جابجا نمودن مطالب، عکس ها و دیزاین روزنامه جهت کیفیت نشر و پخش روزنامه؛
  3. رهنمائی و وارسی از امور نشراتی اداری، انتخاب مطالب برای صفحات روزنامه و ملاحظه ترجمه جهت کنترول و بهبود کیفیت امورروزنامه؛
  4. مدیریت و نظارت از اجراات کارکنان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات مؤثر و آموزش آنها؛
  5. سازماندهی و تنظیم تمامی اجراآت آمریت مطابق قانون, مقررات و طرزالعمل های نافذه؛
  6. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار؛
  7. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت/اداره؛
  8. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود؛
  9. ارایه مشوره های سودمند و مسلکی به رئیس مربوطه جهت غنا مندی برنامه های نشراتی روزنامه ها؛
  10. اشتراک فعال در تصمیم گیری سطح رهبری ریاست مبنی بر ارزیابی نشرات روزنامه ، تبصره ها وتحلیل سیاسی؛

وظایف هماهنگی:

  1. تدویر جلسات کاری با هیات تحریر و مسوولان و همکاران شعبات هفته یکبار و در مواقع لازم به منظور همآهنگی بیشتر؛
  2. تامین ارتباط متداوم با منابع فرهنگی و اجتماعی به منظور غنامندی بهتر روزنامه ؛
  3. هماهنگ سازی مصاحبه ها، گزارش ها، راپورتاژ ها از رویداد های فرهنگی، اجتماعی وکنترول قبل از نشر از طریق روزنامه به منظور اگاهی عامه؛

---------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی لسانس یکی از رشته های ادبیات و ژورنالیزم به درجات تحصیلی بالاتر از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج از کشور ارجحیت داده میشود.

تجربه کاری:حداقل دو سال تجربه کاری مرتبط در یکی از بخش های:( روزنامه نگاری و یا سایر موارد مندرج اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست) از موسسات ملی و بین المللی داخل و خارج کشور.

مهارت های لازم:تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور( دری یا پشتو) تسلط کامل به زبان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

و داشتن توانائی نویسندگی، تحلیل و ارزیابی مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، توانایی در اداره، پلان گذاری و ارتباطات را داشته باشد

 

موارد تشویقی:الف(5)نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام برای افراد دارای معلولیت.

  ب(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت:افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

نوت: افراد دارای معلولیت نیز میتوانند با داشتن شرایط فوق کاندید بست شوند.

رهنود درخواستی:

علاقه منــدان واجـــد شرایـط میتـواننـد رهنـمود، لایحــه وظایف و فـــورم درخــواستی و چک لست را ازسـایت وزارت اطلاعـات وفرهنــگ (WWW.moic.gov.af) وسـایت هـای (WWW.Acbar.af) و (WWW.jobs.af) دریافت نمــــوده با درک مسئوولیت کامـل بصــورت  دقیــق بــدون قلم خـوردگی خانه پـــری و قبـل از ختم میعــاد اعــــلان، همــراه با اسناد تحصیلی تأییـد شــده ای وزارت تحصیلات عالــی، اگر وظیفــه رسـمی دارید خلص سوانح که شش مـاه سپری نشده باشد، اگـر وظیفه خصوصی دارید قرار داد خط کار که ثبت وراجستر شـده ای ادارۀ محترم آیسا و وزارت محترم اقتصـــاد باشد به مدیریت عمومی اعلانات کارمندیابی آمریت استخدام ریاست منابع بشری در منزل چهـارم مرکـز وزارت اطلاعـــات و فرهنگ واقع محمـد جان خان واټ مقابل دروازه مسجـــد عبدالرحمن طور فـزیکی تسلیم نمـوده و در صـورت معلـومات بیشتر به شمـاره تیلفـون (۰۲۰۲۱۰۵۴۳۵) آمریت استخـدام درتماس شــده حــل مطلب نمائید.

قابل یاد آوریست:لطفاً از ضمیمه کردن تقدیرنامه، تحسین نامه و تصدیق نامه خود داری نماید.

نوت:  برای طـبقه انـاث که در بست های فوق الذکر واجد شرایط باشند ارجحیت داده میشود.

                                                                            بااحترام

                                                                        آمریت استخدام

Documents

فورمه درخواستی
چک لست تسلیم دهی فورم

Related VacanciesShow all

Back to vacancies