اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ترمیمات اساسی مجتمع بابای ولی ولایت فاریاب

مجهول (لم يتم التحقق)
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ترمیمات اساسی مجتمع بابای ولی ولایت فاریاب

Publish Date

Closing Date