ریاست تیاتر ملی

 مقدمه :

هنرتیاتر به عنوان مکتب نمایشی و آموزشی یکی از اصیل ترین، ماندگارترین و پایدار ترین هنرهای بشر در جهان به شمار می آید. این هنر ریشه در زندگی روز مره و اجتماعی انسانها دارد. به این لحاظ میتواند انتقال دهنده پیام های الهی وانسانی باشد. با توجه به این خصوصیت(ارتباط مستقیم و بی واسطه با مخاطب) این هنر در خدمت آموزش، فرهنگ سازی و در راستای تعالی بشریت قرار دارد. چون تاثیرات یک مراتبه دیدن بالاتر از ده ها مراتبه خواندن میباشد، خاصتاً در جامعه مانند افغانستان که متاسفانه اکثریت مردم از نعمت سواد خواندن و نوشتن برخوردار نیستند و تیاتر میتواند در این مرحله یی اساس در قسمت باز سازی فزیکی و فرهنگی بعد از سه دهه جنگ و نابسامانی ها مصدر خدمت برای مردم قرار گیرد .

تحقیقات مورخین افغان در حوزه شکل گیری و پیدایش هنرتیاتر در افغانستان بصورت مشخص بیشتر به  زمان شاه امان الله خان درسال 1919، میلادی اطلاق یافته است،که بر اثر توجه شاه امان الله خان و توسط عده ی از پیشکسوتان هنر، به هنرتیاتر درافغانستان رسمیت داده شد. با مرور زمان کوتاه، اشخاص تعلیم یافته و درباریان طرفدار و مخاطب این هنر شدند.

معرفی ریاست تیاترملی :

ریاست تیاترملی در سال 1343، در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ رسما به فعالیت آغاز نمود و منحیث محور اصلی فعالیت های تیاتر در کشوربا گذشت هر روز در چارچوب آن وزارت محترم جایگاه خود را برجسته تر ساخته و در چند سال گذشته با احیا مجدد تیاتر در افغانستان اداره تیاتر ملی در کنار فعالیت ها توانسته است با همکاری موسئسات فرهنگی، دیپارتمنت تیاتر پوهنځی هنرهای زیبا پوهنتون کابل و حمایت وزارت اطلاعات و فرهنگ، هشت جشنواره ملی تیاتر را با اشتراک تیم های ولایتی ومرکزی تدویر نماید. خوشبختانه دست آورد های خوبی را به همرا داشته است،  ایجاد 50 گروپ تیاتر خصوصی و افزایش فعالیت بانوان در عرصه تیاتر از جمله دست آورد های عمده آن میباشد.

تعریف هنر تیاتر:

تیاتر در لغت به معنی  دیدن ویا تماشاکردن را گوینده که دارای 4 عنصر مهم واساسی  میباشد (1- متن 2- بازیگر3- استیژ 4- تماشاگر) .

دراصطلاح هنر تیاتر یکی از شاخه های مهم ادبیات نمایشی بوده که دارای نورم  یا(شکل) از شعور اجتماعی و انسانی میباشد ، که بوسیله آن واقعیت های عینی جامعه انعکاس میابد.

 اهداف عمومی ریاست تیاترملی:

 1. اکادمیک شدن تیاتردرکشورعزیزما افغانستان که این نیازمبرم واساسی بیشتر مشهود است تا تیاتر افغانستان به سطح بین المللی انکشاف وترقی نماید.      
 2. پیشکش  نمودن برنامه های  تیاتری  درداخل  که نظر یه  بورد مسلکی  تیاترملی شرط اساسی  ومهم بوده ٬ باید تمام نمایشنامه ها طبق روحیه مردم ٬آداب واخلاق اجتماعی  واسلامی٬طبق .
 3. حصول اطمینان از مدیریت سالم، استخدام، تشویق، ترغیب، آموزش وانکشاف کارکنان، جهت اجرای بهتر امور  مطابق معیارهای تعیین شده.
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 5.  رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 6. نهایی ساختن نمایشنامه ها ( سناریو) جهت اجرایی شدن و به نمایش رفتن آن روی صحنه.
 7. طرح رهنمود ها و مقرره ها تیاتر جهت گسترش هنر تیاتر و حمایت تیاتر خصوصی در کشور.
 8. حصول اطمینان ازتشویق و ترغیب هنرمندان ممتاز و موفق  کشوربخاطر رشد استعداد های هنری شان در بخش تیاتر.
 9. جلب وجذب همکاری نهاد های فرهنگی داخلی٬ خارجی جهت تدویر ورکشاپ های آموزشی بشکل نظری وعملی بهعرصه تیاتر.
 10. تامین ارتباط و همکاری با نهاد های فرهنگی داخلی و خارجی جهت تدویر ورکشاپ های آموزشی و جلب و جذب کمک ها  
 11. فراهم آوری تسهیلات برای نهاد های آموزشی ، تعلیمی و تربیتی به هنر تیاتر، به منظور ترویج هنر تیاتر در کشور. 
 12. زمینه سازی جهت جلب توجه و علاقمند ساختن نهاد های آموزشی ، تعلیمی و تربیتی به هنر تیاتر. طرح و ترتیب
 13. تامین ارتباط وظیفوی با ادارات/کارکنان تحت اثر، بمنظور هماهنگی بهتر؛
 14. انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
 15. روحیه دیالوک وجملات  هماهنمگ با محتوای  نمایش  قابل اجراﺀباشد  واز دیالوک  های  مبتذل  وخارج  از چوکات هنری خود داری نمایند. که تیاتر  های داخلی وخارجی بعداز  تایید هئیت  بورد مسلکی  تیاتر ملی اجازه اجراﺀعمومی را کسب  خواهند کرد که دراین  مورد هئیت بورد مسلکی  ریاست تیاتر ملی  باتفاهم یک تن از اعضای  کمسیون  رسانه ها از طرف وزارت  محترم  اطلاعات وفرهنگ  ابراز نظر کرده  واجازه اجراﺀ عمومی  رامی دهند.
 16. پرسونل مسلکی وتخنیکران وسایر کارمندان اداره دارای  اخلاق نیکوی  هنری بوده وبا سایر مردمان  نزاکتهای اجتماعی را درداخل وخارج اداره  مربوطه مراعات نموده  واداره ریاست تیاتر ملی از پذیرش  اشخاصی که دارای  کرکترواخلاق  هنری نباشد  معذرت خواسته  ودرپذیرش  شان اقدام نخواهد نمود.
 17. زنده ساختن نام و افتخارات مشاهیر وشخصیتهای بزرگ  تاریخی ؛ عرفانی ؛ سیاسی وعلمی ازطریق  هنر تیاتر درقالب نمایشات بلند تیاتری ومعرفی آنها به نسل جدید جامعه .
 18. تهیه وتولید  تیاتر های  زنده بروی ستیژ که مطابقت  به رویداد های ملی ؛ مذهبی وفــرهنگــی داشته باشد٬ بـــه شکل کلاســیک  و معاصر٬ همچنان ثبت  ونشرآن ازطریق  رسانه ها ی تصویری .
 19. تشویق تیاتریست های ممتاز وموفق بخاطر رشد استعداد های هنری شان جهت عرضه خدمات بهتر . 
 20.   فرهنگ سازی  وکشاندن افکارافراد جنگ زده ودرگیر بسوی صلح و آبادانی کشورازطریق هنر تیاتر.
 21. رشد ادبیات نمایشی باشیوه های (کلاسیک٬ معاصر) بواسطه داستانهای تاریخی، حماســی وفــرهنگــی از طریق قلم بدستان ونویسنده گان خلاق عصری جهت رشد ادبیات دری و پشتو در کشور.
 22. برگذاری  فستیوال های تیاتری در مرکز وولایات کشور و در صورت امکان به سطح ملی .

بناً اداره تیاترملی برای نهادینه شدن، علمی شدن و گسترش هنرتیاتر در کشور از جمله شاخصترین اولویت های این ریاست میباشد برای تقویت هنر تیاتر وکاربردهای این هنر توجه خاصی مبذول داشته است.

           بااحترام