ریاست موسیقی

 

 

معرفی ریاست موسیقی

================

 

 ریاســـــت موسیقی در سال  ۱۳۶۱ با تشکیل ۳۷۱ نفر تاسیس گردیــــــده که یک اداره پالیسی ساز برای تعمیم ، گستـــرش ، انکشاف ، غنامندی ،  حفظ و توسعه هنــــر اصیل موسیقی افغانی کشـــــور و معرفــــی آن به جهانیان

 فعالیت دارد.

اهــــــــــداف :

 

- ارتقای سطح مسلکی هنرمندان و هنر آموزان از طریق بخش آموزش ریاست موسیقی.

- اجرای کنسرت های مختلف به مناسبت های مختلف ملی و بین المللی همه ساله طبق پلان در بخش سکتور دولتی حسب ضرورت و تقاضای وزارت خانه ها و موسسات مختلف دولتی.

- حفظ رسالت موسیقی ملی جهت حفظ فرهنگ ملی با تکنالوژی های پیشرفته معاصر جهان .

- شناساندن  موسیقی اصیل افغانی به علاقمندان از طریق آموزش موسیقی و تدویر کنسرت ها.

- حفظ آثار کلاسیک و محلی از جمله آلات موسیقی محلی با هنرمندان آن که جز افتخارات هنر و از جمله میراث های فرهنگی کشور عزیز ما محسوب میگردد.

- احیای مجدد آلات موسیقی اصیل که اکنون در حالت انقراض قرار دارند.

- باز سازی و ثبت آهنگ های کلاسیک و ملی کشور به شکل حرفوی بمنظور معیاری سازی موسیقی کشور.

- نظارت و کنترول از برنامه های گروه های موسیقی بمنظور داشتن جواز نامه هنری وجلوگیری از آلوده گی صوتـــــــی.

فعالیت های عمده انجام شده :

- جلب و جذب (۳۰) تن شاگرد بالخصوص جوانان در کورسهای آموزش موسیقی.

- تدویر کورس های آواز خوانی و نوازنده گی و تجهیز نمودن آن با وسایل و پلان درسی.

- اجرای کنسرت (۵۰)  برنامه کنسرت و جشنواره ها در مرکز وولایت و همچنان در خارج از کشور.

- ثبت و باز سازی (۱۵) پارچه آهنگ ملی و مناسبتی.

- نظارت و کنترول همیشه گی از برنامه های گروه های هنری و کورس های آموزش موسیقی بمنظور داشتن جواز نامه هنری و جلوگیری از آلوده گی صوتی توسط تیم نظارتی اینریاست.