ریاست هنرستان

اهداف ریاست هنرستان:

 

 

 • حفظ نگهداری جمع آوری٬ ترمیم مرمت و پاک کاری آثار هنری.
 • تربیه جوانان و نوجوانان و علاقه مندان هنر در بخش های هنری های تجسمی و صنایع دستی.
 • رشد٬ انکشاف٬ معرفی هنرهای تجسمی  و صنایع دستی کشور از طریق دایر نمودن نمایشگاه هاب هنذب٬ ورکشاپ ها٬ سیمینار ها و تدریس بخش های مختلف هنری.
 • نقد و بررسی آثار در جریان نمایشگاه های هنری و پروگرامهای هنری.
 • ایجاد ارتباط با موسسات و نهاد های فرهنگی و هنری٬ داخلی و خارجی.

 

 

فعالیت های ریاست هنرستان!

 • تدریس هنر های تجسمی و صنایع دستی برای جوانان نوجوانان و علاقه مندان هنر.
 • دایر نمودن ورکشاپ های هنری.
 • دایر نمودن سیمینار های هنری در داخل ریاست هنرستان.
 • دایر نمودن نمایشگاه های هنری.
 • دایر نمودن مسابقات هنری.
 • ابراز نظر در قسمت جواز های هنری کارگاه  ها و نگارستان ها.
 • خریداری آثار غنامندی نگارستان ها ولایات و مرکز.
 • ترمیم آثار که در حالت تخریب قرار دارد.
 • ثبت و راجستر نهاد های خصوصی هنری مطابق تشکیل و هماهنگی با نهاد های خصوصی.
 • زمینه سازی در قسمت تفاهم نامه با نهاد های هنری دولتی و خصوصی.

 

ریاست هنرستان مطابق به تشکیل دارای دو آمریت می باشد:-

 1. آمریت آموزشگاه هنری غلام محمد میمنه گی که در قسمت حفظ گسترش و تدریس رشته های مختلف هنری های تجسمی برای جوانان و نوجوانان و علاقه مندان هنر فعالیت دارد و دارای بخش های ذیل میباشد.
 • مدیریت نقاشی.
 • مدیریت گرافیک.
 • مدیریت هنر اطفال.
 • مدیریت صنایع دستی و مجسمه.
 • مامور ثبت و راجستر.
 • مامور اجراییه.

که هر کدام مدیریت های فوق الذکر از خود وظایف مشخص و معین دارد.

۲. آمریت نگارستان ملی در بخش نمایشگاه های دایمی و موقتی٬ ترمیم٬ آثار حفظ نگهداری آثار هنری هنرهای تجسمی فعالیت دارد و دارای بخش های:

 • مدیریت ترمیم آثار.
 • مدیریت نمایشگاه ها.
 • مدیریت ثبت و راجستر.
 • مامور اجراییه.

که هر کدام از این مدیریت ها فوق الذکر وظایف مشخص و معین خود را دارد.

این بود گزارش از اهداف و فعالیت های ریاست هنرستان که خدمت شما تقدیم گردید.