ریاست آرشیف ملی

برای نخستین بار درسال ( 1919)، در  دوران زمامداری شاه امان الله شماری اسناد و مدارک تاریخی جمع آوری گردیدند و برای نگهداری در ارگ کابل گذاشته شدند.
 به خاطر نبود مکان مناسب، در سال 1310 این آثار به موزیم ملی افغانستان انتقال داده شدند و پس از مدتی با ایجاد کتابخانة مستقل مطبوعات، اسناد و مدارک یادشده از موزیم ملی به آن کتابخانه منتقل گردیدند.
چون کتابخانة عامه برای استفاده عموم متقاضیان اختصاص یافته بود، خطر استهلاک و نابودی این اسناد و مدارک به اثر استفاده مکرر و روز به روز باعث ایجاد نگرانی گردید و همین امر سبب شد تا فکر ایجاد یک اداره جداگانه زیر نام آرشیف ملی پدید آید.
از آنرودر سال 1352 ،‌ به منظور گردآوری، حفظ و نگهداری اسناد تاریخی و نسخ خطی،«کتابخانه نسخ خطی کابل» به نام آرشیف ملی افغانستان، در تشکیل ریاست کتابخانه های عامة وزارت اطلاعات و فرهنگ وقت، تاسیس گردید.
سرانجام به سال 1356 نزدیک به یکصد هزار اسناد تاریخی و نسخه های خطی زیر نام آرشیف ملی در جایگاه کنونی گشایش یافت.

:اهداف

´نگهداری و حفاظت از داشته های آرشیف ملی( اسناد تاریخی مشمول فرمان ها، پیمان ها و معاهده ها، عکسها و نسخه های خطی مشمول نسخه های خطی قرآن مجید، حدیث، تفسیر، عرفان اسلامی؛ ادبیات منظوم و منثور، دانش و تمدن..)؛

´غنامند سازی آرشیف ملی؛ از راه بازیابی و خریداری اسناد تاریخی و نسخه های خطی و دیگر آثار آرشیفی؛

´معرفی و بازشناسی داشته های آرشیفی برای شهروندان کشور، منطقه و جهان؛

´تصحیح و چاپ نسخه های ارزشمند و منحصر به فرد؛

´ثبت آثار نخبه آرشیف ملی در حافظۀ جهانی یونسکو.