گالری رسانه

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره اونې کې

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تېره اونۍ کې

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تېره اونۍ کې

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره اونې کې

کابل کې دپریلانسنګ پرانیست غونډه ته د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست وزیر ملا خير الله خير خواه وینا

د افغان یوټیوبرانو او د نورو بریښنایی شبکو د جواز او فعاليتونو په اړه MOIC د نشراتو معین سره مرکه!

د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تيره اونۍ کې

د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تېره اونۍ کې

د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تيره اونۍ کې

د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تيره اونۍ کې

د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تېره اونۍ کې

ملت ته د دولت د حساب ورکولو پروګرام کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست وزیرخیرخواه صاحب وینا

د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تيره اونۍ کې

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره اونۍ کې!

د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تيره اونۍ کې

داطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره اونی کی

Pagination