داوطلبی مجدد تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژی و تهیه دیتابیس جهت دیجیتل سازی آرشیف ملی

moic_admin

Publish Date

Closing Date

داوطلبی مجدد تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژی و تهیه دیتابیس جهت دیجیتل سازی آرشیف ملی

شماره داوطلبی MOIC/ATRA-2/G-10/NCB/99

آمریت تدارکات وزارت اطلاعات وفرهنگ از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا درپروسه داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژی و تهیه دیتابیس جهت دیجیتل سازی آرشیف ملی با شماره داوطلبی MOIC/ATRA-2/G-10/NCB/99 اشتراک نموده وسافت شرطنامه مربوط را از مدیریت عمومی تدارکات و ویب سایت www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته ازتاریخ نشر اعلان الی زمان ضرب الاجل تسلیمی آفر که ساعت 10:00 قبل ازظهر مورخ 28/11/1398 تعیین گردیده است، به وزارت اطلاعات وفرهنگ واقع جاده قانون اساسی، آمریت تدارکات ،مدیریت عمومی تدارکات منزل چهارم ارایه نمایند. وآفرهای ناوقت رسیده وانترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفربصورت گرنتی بانک مبلغ 340,000.00 سه صد و چهل هزارافغانی بوده و جلسه آفرگشایی به تاریخ 28/11/1398 ساعت 10:00 قبل ازظهر در آمریت تدارکات تدویر میگردد.

نوت: داوطلبان محترم که سافت شرطنامه را از سایت اداره محترم تدارکات ملی دانلود می نماید درخواستی خویش را جهت ثبت به آمریت تدارکات، وزارت اطلاعات و فرهنگ ارسال نمایند در غیر آن آفر ارائه شده قابل اعتبار نخواهند بود. 

 

با احترام

 

پوهنیار سیده مژگان مصطفوی

معین گردشگری، مالی و اداری