مترجم انگلیسی

مجهول (لم يتم التحقق)
اثنين, مارس 01 2021 9:48 صباحا

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

مسلکی مترجم انگلیسی

بست:

۵

وزارت یا اداره:

اطلاعات و فرهنگ

بخش مربوطه:

روزمانه ها/کابل تایمز

موقعیت پست:

(مرکز)

تعداد پست:

۲

گزارشده به:

مدیرعمومی اطلاعات

گزارش­گیر از:

ندارد

تاریخ بازنگری:

 

کود :

۸۰ الی ۷۹-۰۹-۹۰-۳۶

....................................................................................................

اهداف وزارت اطلاعات و فرهنگ:

وزارت اطلاعات و فرهنگ برای تحقق دیدگاه و ماموریت خویش، وظایف خود را در چارچوب پنج هدف استراتیژیک ذیل متمرکز ساخته و جهت نیل به آن سعی مینماید.

 1. درعرصه مطبوعات: رسانیدن اطلاعات از طریق رسانه های همگانی (اخبار، مجلات، رادیو، تلویزیون و آژانس های خبری) به مردم.
 2.  درعرصه فرهنگ: معرفی آثار باستانی، آبدات تاریخی، موزیم ملی، کتابخانه های عامه، آرشیف ملی و سایر مراکز آموزشی کشور به سطح ملی و بین المللی و توسعه، حفاظت و حراست از آنها.
 3. درعرصه هنر:عرضه خدمات هنری از طریق تیاتر، فلم، موسیقی، نگارستان ملی و مرکز آموزشی غلام محمد میمنگی و تقویت همه این ساحات.
 4. درعرصه توریزم: جهانی ساختن فرهنگ و تاریخ افغانستان توسط توریزم و کوشش برای جلب سیاحین از طریق معینیت گر ځندوی نقش اساسی در بالا بردن عاید ملی و فقر زدائی از طریق توریزم تشویق بخش سکتور خصوصی سیاحت  و صنایع دستی.
 5. درعرصه جوانان : ایجاد زمینه پیشرفت برای جوانان و تشویق آنها در عرصه های مختلف در مرکز و ولایات.

همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ دارای یک هدف مدیریتی بوده که بهبود و ارتقأ ظرفیت، مؤثریت و مثمریت کاری وزارت میباشد.

...................................................................................................

هدف وظیفه: ترجمه مطالب و موضوعات واصله به روزنامه از زبان های رسمی کشور به زبان انگلیسی و برعکس آن.

...................................................................................................

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. ترجمه مطالب و موضوعات واصله به روزنامه از زبان های رسمی کشور به زبان انگلیسی با استفاده از کلمات تازه روز؛
 2. برگردان مطالب ارجاعی از جانب مقامات ذیصلاح در اسرع وقت به منظور تسریع روند اجراات کاری اداره مربوطه؛
 3. سعی و تلاش در جهت جلوگیری از اغلاط املائی و انشائی در ترجمه مطالب؛
 4. مطالعه، ایدت و ویرایش اخبار، گزارش و مصاحبه ها بعد از ترجمه به منظور حصول اطمینان از صحت بودن آن؛
 5. دقت لازم در تثبیت آمار، ارقام، اسمای اشخاص و موقف های افراد که در متن خبر گنجانیده شده هنگام ترجمه جهت جلوگیری از بروز اغلاط در نشرات روزنامه؛

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن اداره؛
 3. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

تامین ارتباط و هماهنگی با گزارشگران و سایر بخش های مربوطه جهت اجراآت بهتر.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد ۷و ۳۴ قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی لیسانس ادبیات انگلیسی و به درجات تحصیلی بالاتر از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری: به تجربه کاری ضرورت نیست.
 3. مهارت های لازم:
 • تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور( دری یا پشتو) و آشنایی کامل (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی؛ 
 • مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 • آشنایی کامل با تمام استندرد های تخنیکی، فنی و هنری سینما
 1. موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند در صورتیکه معلولیت شان مانع انجام کار نگردد، برای احراز این بست درخواست نمایند.

Documents

دانلود لایحه وظایف بست
دانلود رهنمود درخواستی
دانلود فورمه درخواستی
دانلود چک لست تسلیم دهی فورم