تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژی و تهیه دیتابیس جهت دیجیتل سازی آرشیف ملی

تاریخ نشر: May 15, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 12, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات: