تعدیل نمبر 1 تهیه و خریداری مقدار 97،686 لیتر تیل دیزل و مقدار 90،798 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط وزارت اطلاعات و فرهنگ

تاریخ نشر: Apr 25, 2019

تاريخ خاتمه: May 05, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات: