دعوت به داو طلبی تهیه و خریداری 205 قلم کتاب شامل 8626 جلد کتاب مورد نیاز ریاست کتابخانه عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ

تاریخ نشر: Jul 01, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 29, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات: