دعوت به داو طلبی تهیه و چاپ 200 جلد کتلاک ساحات سیاحتی مورد ضرورت ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی توریستی وزارت اطلاعات و فرهنگ

تاریخ نشر: Jul 01, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 30, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات: