داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
دعوت به داو طلبی تهیه و خریداری خریداری تجهیزات تکنالوژی و برقی شامل کمپیوترباب لپ تاب دیسکتاپ پرنتر اسکنر و ماشین فوتوکاپی
Jul 29, 2018 Aug 25, 2018
اطلاعیه خریداری یک پایه جنراتور 200 KVA از طریق درخواست نرخ دهی
Jul 14, 2018 -
دعوت به داو طلبی تهیه و خریداری 205 قلم کتاب شامل 8626 جلد کتاب مورد نیاز ریاست کتابخانه عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ
Jul 01, 2018 Jul 29, 2018
دعوت به داوطلبی مجدد ترمیم، تعویض و احیآ یک پایه لفت(آسانسور) مرکز وزارت اطلاعات و فرهنگ
Jul 01, 2018 Jul 27, 2018
دعوت به داو طلبی تهیه و چاپ 200 جلد کتلاک ساحات سیاحتی مورد ضرورت ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی توریستی وزارت اطلاعات و فرهنگ
Jul 01, 2018 Jul 30, 2018
اعلان داوطلبی مواد خوراکه باب. ترکاری، میوه مربوط محافل وسیمینارهای وزارت اطلاعات وفرهنگ:
Jun 23, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
Jun 10, 2018 -
اعلان دعوت به دواطلبی ترمیمات اساسی تعمیر مرکزی، معینیت امور جوانان و ریاست ها
Jun 04, 2018 Jul 04, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پرزه جات مختلف النوع وسایط مورد ضرورت
Jun 04, 2018 Jun 10, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد اعمار تعمیر کتابخانه محلی پروان
Jun 04, 2018 Jun 10, 2018
صفحه 1 از 3
قبل123بعد