داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
Aug 18, 2018 Aug 25, 2018
دعوت به داو طلبی تهیه و خریداری خریداری تجهیزات تکنالوژی و برقی شامل کمپیوترباب لپ تاب دیسکتاپ پرنتر اسکنر و ماشین فوتوکاپی
Jul 29, 2018 Sep 01, 2018
اطلاعیه خریداری یک پایه جنراتور 200 KVA از طریق درخواست نرخ دهی
Jul 14, 2018 -
دعوت به داو طلبی تهیه و خریداری 205 قلم کتاب شامل 8626 جلد کتاب مورد نیاز ریاست کتابخانه عامه وزارت اطلاعات و فرهنگ
Jul 01, 2018 Jul 29, 2018
دعوت به داوطلبی مجدد ترمیم، تعویض و احیآ یک پایه لفت(آسانسور) مرکز وزارت اطلاعات و فرهنگ
Jul 01, 2018 Jul 27, 2018
دعوت به داو طلبی تهیه و چاپ 200 جلد کتلاک ساحات سیاحتی مورد ضرورت ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی توریستی وزارت اطلاعات و فرهنگ
Jul 01, 2018 Jul 30, 2018
اعلان داوطلبی مواد خوراکه باب. ترکاری، میوه مربوط محافل وسیمینارهای وزارت اطلاعات وفرهنگ:
Jun 23, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
Jun 10, 2018 -
اعلان دعوت به دواطلبی ترمیمات اساسی تعمیر مرکزی، معینیت امور جوانان و ریاست ها
Jun 04, 2018 Jul 04, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پرزه جات مختلف النوع وسایط مورد ضرورت
Jun 04, 2018 Jun 10, 2018
صفحه 1 از 3
قبل123بعد