ریاست جوانان رضاکار

ریاست جوانان رضاکار یکی از جمله ریاست های کلیدی معینیت امور جوانان میباشد. که قبلا تحت عنوان ریاست خدمات جوانان و ارتباط خارجه که در تشکیل سال 1391 معینیت امور جوانان تشکیل گردیده بود و شامل :

 1. رئیس (1) نفر
 2. مدیر اجرائیه (1) نفر
 3. آمر خدمات داوطلبانه رضاکاران جوانان (1) نفر
 4. کارشناس خدمات داوطلبانه رضاکاران جوانان (2) نفر
 5. آمر اسکالر شیپ ها(1) نفر
 6. کارشناس اسکالر شیپ ها (1) نفر
 7. آمر تبادل تجارب و فرهنگ(1) نفر جوانان  
 8. کارشناس تبادل تجارب و فرهنگ (1) نفر
 9. خانه سامان(1) نفر
 10. صفاکار (1) نفر
 11. دریور(1) نفر

که در مجموع (13) نفر تشکیل بوده است فعالیت می نمود.

از اینکه این فعالیت ها هر روز بیشتر می گردید و به تعداد جوانان رضاکار در مرکز و ولایات افزوده میگردید ریاست  خدمات جوانان  و ارتباط خارجه با تغیر نام تحت عنوان ریاست جوانان رضاکار در سال 1393 در تشکیل معینیت امور جوانان شامل گردیده است ریاست جوانان رضاکار شامل:

 1. رئیس (1) نفر
 2. مدیر اجرائیه (1) نفر
 3. آمر خدمات داوطلبانه رضاکاران جوانان (1) نفر
 4. کارشناس خدمات داوطلبانه رضاکاران جوانان (2) نفر
 5. آمر راه اندازی تبادل تجارب و فرهنگ جوانان بین  ولایات (1) نفر
 6. کارشناس راه اندازی تبادل تجارب و فرهنگ جوانان بین  ولایات (1) نفر
 7.  مدیری عمومی نشرات (1) نفر
 8. کارشناس تصحیح نشرات(1) نفر
 9. مسوول جمع آوری مطالب نشرات (1) نفر
 10. خانه سامان(1) نفر
 11. صفاکار (2) نفر
 12. دریور(1) نفر

که در مجموع (14) نفر تشکیل بوده است فعالیت می نماید.

در حال حاضر حدود (پانزده هزار ) رضاکار شامل دیتابیس ریاست جوانان رضاکار می باشد .

 

مسوولیت رئیس جوانان رضاکار

رئیس جوانان رضاکار :

هدف وظیفه : تنظیم امور تیم های جوانان رضاکار ، ایجاد زمینه تبادل تجارب بین جوانان در سطح کشور و انعکاس فعالیت های جوانان توسط نشر مجله .

مسولیت های وظیفوی:

1-      طرح و ترتیب پلان کاری در مطابقت به پالیسی معینیت امور جوانان جهت تحقق اهداف و برنامه های از قبل تعیین شده اداره.

2-      طرح پالیسی تبادل تجارب بین ولایات در بین جوانان با هدف تقویت جوانان از لحاظ علمی ،فنی، فرهنگی و ظرفیتی.

3-      تآمین ارتباط با نهاد های داخلی به منظور فراهم آوری تسهیلات در زمینه تبادل افکار و تجارب بین جوانان از طریق راه اندازی سیمینار ،ورکشاپ ها و سفر های داخلی بین ولایات .

4-      زمینه سازی بستر مناسب به خاطر اشتراک فعال جوانان در حیات اجتماعی ،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی کشور.

5-      تلاش در جهت تشویق جوانان و نو جوانان بخاطر اجرای خدمات داوطلبانه و رضاکارانه در روند بازسازی فنوسازی و تامین صلح در کشور.

6-      تهیه و تنظیم گزارسات از فعالیت های جوانان در سطح کشور و نشر آن در مجله.

7-      جمع آوری و تهیه مطالب ،تبارز اندیشه ها ، استعدا ها و نو آوری جوانان از طریق نشریه مجله .

8-      تشخیص نیازمندی های بودیجوی به اساس پلان کاری سالانه به منظور نیل به اهداف مورد نظر اداره مربوط.

9-      اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت برایش سپرده میشود.

 

معلومات در مورد رضاکاری

(آمنوا وعملوا الصالحات) نزديك‌ به‌ شصت ‌بار در قرآن‌ كريم‌ بكار رفته‌ است‌ و اين‌ خود نشان‌ دهنده‌ آنست‌ كه‌ ايمان‌ و عمل‌ صالح‌ لازم‌ و ملزوم‌ يكديگر اند.

آري‌! بشارت‌ بده‌ كساني‌ را كه‌ ايمان‌ آورده‌اند و كارهاي‌ شايسته‌ انجام‌ داده‌اند، يعني همان‌ كارهاي‌ درست‌ وثوابي‌ را كه‌ از ايشان‌ خواسته‌ شده‌ و بر ايشان‌ فرض‌ گرديده، انجام‌ داده‌ اند. ياكساني‌ كه‌ اعمالي‌ را انجام‌ داده ‌اند كه‌ خداوند انجام‌ داوطلبانه‌ آنها را نيكوشمرده‌ است‌ زيرا بهشت‌ با ايمان‌ و عمل‌ صالح‌ قابل ‌دسترس‌ است‌.پس زمانیکه دین ما اسلام و قانون ما قرآنکریم باشد، چه خوب است این دو را اساس قرارداده، درخدمت وطن وجامعه باشیم و برای کشوری عزیز ما افغانستان که بیشتر ازپیش نیازمند خدمت است، کار نمائیم.

هدف رضاکاری

هدف از رضاکاری همانا توسعه حس بشردوستی و نیز تعمق به خدمتگذاری در زندگی است. قابل ذکر است که درزندگی چیزهای زیادی است که نمیتوان آنرا با پول بدست آورد. بطور مثال، خوشی وسعادت، آرامش روحی، صحت خوب وغیره. عمل رضاکاری بمقصد انکشاف مهارتها، آموختن کار ازاجتماع و حتی داشتن سرگرمی های سالم انجام میابد. فعالیتهای که تحت نام رضاکاری اجراء میشوند باعث میشود تا رضاکار احساس خشنودی، آرامش و رضایت نماید و حتی دررابطه با احساس دیگران بداند.

  فواید رضاکاری ( منفعت به جامعه )

 1. رضاکاری باعث وحدت بیشتر میان افراد جامعه میشود، زیرا این امر از فعالیتهای حمایت میکند که بخاطر رفاه جامعه و زندگی بهترمردم برنامه ریزی شده باشند.
 2. با انجام فعالیتهای رضاکاری، سرمایه اجتماعی جامعه توسعه میابد، یعنی زمانیکه نیازمندیها محسوس باشند، اکثریت جوانان رضاکار حاضراند به آن رسیدگی نمایند.
 3. درهنگام وقوع حوادث طبیعی، فعالیتهای رضاکاران بیشتر قابل تقدیر است، زیرا ایشان با فداکاری تمام، حیات انسانها را نجات میدهند.
 4. با عمل رضاکاری میتوان به مشکلات و کمبودی های منابع جامعه رسیدگی کرد، مثلاً ترمیم سرک، برف پاکی و غیره
 5. رضاکاری هماهنگی اجتماعی را بوجود میاورد، زیرا مردم با باورها وعقاید مختلف باهم کار و تبادل نظر میکنند ونیز سعی میکنند مقصد یکدیگرا درک نمایند.
 6. جامعه رضاکارانرا بقسم منابع بشری خود فکر میکنند.
 7. رضاکاری باعث مشوره های همگانی شده، جوانانرا به راه درست سوق میدهد (مثلاً جلوگیری از پیوستن به گروه های مخالفین، مواد مخدر وغیره)
 8. جوانانیکه رضاکارهستند اصلاً برای فعالیتهای ناروا مثل قمار، دزدی، چور وچپال و یا مواد مخدر وقت ندارند.
 9. رضاکاران بدبختی ها را ازجامعه برچیده و درعوض وحدت و یکپارچگی را توسعه میدهند.

. فواید فردی

 1. رضاکاران دوستان نو پیدا کرده و از طریق انترنت با نیازمندان واقعی آشنایی حاصل میکنند.
 2. انجام فعالیتهای رضاکاری باعث میشود تا ظرفیت ومهارتهای اجتماعی رضاکاران بلند رود، مثلاً اگر شما یک شخص خجالتی یا کمرو باشید، امکان دارد که با انجام فعالیتهای رضاکاری، جرئت گرفته با مردم واجتماع با مهارت تمام صحبت نمائید.
 3. رضاکاران با تمام مردم سروکار دارند و ممکن است این تماس ها زمینهء شناخت کامل را فراهم ساخته وصمیمت را توسعه بخشد.
 4. با ملاقات و مباحثه با رضاکاران دیگر، میتوان از موجودیت منابع درقرا وقصبات دیگر معلومات حاصل کرد.
 5. رضاکاران ممکن است اوقات و سرگرمی های خوب و سالم  داشته باشند.
 6. رضاکاران با انجام کارها احساس سربلندی کرده و این عمل باعث میشود تا حس اعتماد به نفس درایشان تقویت یابد.
 7. رضاکاری مهارتهای کاری را توسعه بخشیده و این امرباعث میشود تا رضاکاران وظایف خوب بدست آورند.
 8. رضاکاری مهارتهای کار درتیم را توسعه میبخشد.
 9. با انجام رضاکاری، مهارتهای رهبری نیز در افراد تقویت میگردد.
 10. تجارب نشان میدهد، جوانان با دست یافتن به وظیفه رضاکاری برای شان مصروفیت سالم پیدا کرده اند که این عمل ایشانرا از بیماری های روانی وقلبی نجات میدهد.

ثبت نام برای رضاکاری

جوانان میتوانند بخاطردستیابی به وظایف رضاکاری، به معینیت امور جوانان ثبت نام نمایند. بطور مثال ریاست جوانان رضاکار رضاکارانرا بمقصد  نو سازی ، باز سازی ، آوردن صلح ،‌ محیط سبز ،‌جامعه سالم ، کمک به آسیب دیدگان حوادث البته پیش از وقوع حادثه ویا بعد از آن،و ... ثبت و راجستر میکند.

مثالهای از خدمات رضاکاری

 1. پاککاری سرک، پرکاری چاله های سرک و هموارکاری ،
 2. پاک کاری کانالهای آب ، ذخایر آب
 3.  برف پاکی سرک
 4. تنظیم جمعیت که برای گرفتن آب از مخزن های عمومی آب صف بسته اند
 5. پاککاری و باغبانی (کشت و زرع، تطبیق کود کیمیاوی، چیدن علف های هرزه، آبیاری ومحافظت)
 6. تنظیم جمعیت که بخاطرگرفتن مواد غذایی وغیرغذایی صف بسته اند
 7. رسیدگی به ساحه سبز مکاتب و اطراف آن
 8. غرس نهال و تخم پاشی نباتات ونیز حفاظت آن با نصب سیم خاردار
 9. راه اندازی کمپاین علیه هرنوع فساد درقریه ، محوء بیسوادی و ازدواج های اطفال
 10.  راه اندازی کمپاین خانه بخانه علیه استفاده از آب صحی (ترجیحاً توسط رضاکاران اناث)

13. ملاقات خانه به خانه بمقصد دیدن از آشپزخانه و رهنمایی پس انداز مواد سوخت (ترجیحاً توسط قشر اناث)

14. آمادگی برای تهیه غذا برای رضاکاران ذکور

15. تدریس خانگی برای اطفالیکه هنوز شامل مکتب نشده اند.

16. ایجاد صنوف سواد آموزی برای بزرگسالان با تعداد داخله کوچک یعنی از 4 الی 5 نفرشاگرد

17. راه اندازی کورس مکتوب نویسی به دوایردولتی

18. پولیس محلی

مسوولیت مدیر اجرائیه

مدیر اجرائیه :

هدف وظیفه : مدیریت ، تنظیم و اجرای کلیه امور اجرائیوی ریاست جوانان رضاکار .

مسولیت های وظیفوی:

1-      ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومب به منظور نیل به اهداف اداره مربوطه.

2-      ترتیب و تنظیم دوسیه های دفتر به منظور حفظ و نگهداری اسناد اداره مربوطه .

3-      تحریر ، وارده گرفتن تمام مکاتیب و اخذ هدایت مقام ریاست پیرامون موضوع جهت ابلاغ آن به بخش های مربوطه .

4-      ارسال مکاتیب و احکام و اوامر ریاست به شعبات مربوط جهت انسجام و تسریع روند اجراات مربوطه.

5-      تکثیر و ارسال فیصله ها و دیگر فرامین واصله به شعبات مربوط ریاست به منظور آگاهی بخش های مربوطه .

6-      ترتیب اجندای مورد بحث برای جلسات ریاست ، تعین وقت و محل آن جهت آگاهی مشمولین جلسات.

7-      جمع آوری و توحید گزارشات بخش های مربوطه ریاست و تقدیم آن به ریاست جهت اقدامات بعدی آن.

8-      اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت برایش سپرده میشود.

 

مسوولیت آمریت خدمات داوطلبانه جوانان رضاکار

 

تصاویر از فعالیت های رضاکارانه

 

 

معلومات در مورد تجارب  و فرهنگ


يکي از مباحث اساسي مورد مطالعه جامعه شناسان، مبحث فرهنگ هاست. موضوع دیگر موضوع سن يا مراحل زندگي است که در اين ميان، سن جواني بيش از هر چيز ديگر خود آشکار میگردد بنابراين، لازم است تا تحقيقات جامعي براي شناخت اين فرهنگ ها صورت گيرد تا اولا، بتوانيم در حد امکان از تشکيل مجموعه هاي منحرف جلوگيري کنيم و ثانيا، جوانان را به طرف فرهنگ هاي مناسب هدايت نماييم و از آن مهم تر اين که بتوانيم عوامل تشکيل و توسعه فرهنگ ها را بشناسيم. 
امروزه چنين به نظر مي رسد که بعضي از جوانان براي خود برخي آداب و رسوم، ارزش ها و هنجارهاي خاصي دارند که منشا رفتارهاي متمايز آن ها شده است. همان گونه که فرهنگ ها و الگوهاي زندگي هر جامعه با جوامع ديگر فرق مي کند، از نسلي به نسل ديگر نيز اين فرهنگ ها و الگوها متفاوت مي شوند. هنجارها و الگوهاي رفتاري جوانان و همچنين بزرگ سالان طبق ويژگي ها و موقعيت هاي اجتماعي متناسب با تاريخ نسلشان شکل مي گيرند. بنابراين، طبيعي است که فرهنگ جوانان از فرهنگ بزرگ سالان جامعه تا حدي متفاوت باشد. 
علت ديگر براي تفاوت فرهنگ جوانان با فرهنگ بزرگ سالان اين است که جوانان در هر دوره اي دوست دارند دست به بازسازي ارزش ها بزنند; يعني از يک سو، به حفظ ارزش ها و از سوي ديگر، به بازسازي عميق آن ها بپردازند.

 تنوعات فرهنگ جواني
طيف وسيعي از فرهنگ جواني وجود دارد که بيانگر مجموعه دغدغه هاي فکري، الگوها و ديدگاه هاي جوانان با توجه به خانواده، محيط زندگي مدرسه و يا احيانا مشکلاتي مي باشد که جوانان با آن ها مواجه hند; مثلا، جواناني که در محيط هاي روستايي زندگي مي کنند الگوهايي متفاوت با جوانان شهري دارند، يا جوانان مناطق پر جمعيت الگوهايي متفاوت با جوانان شهرهاي کوچک دارند. همچنين جوانان مسجدي تجارب متفاوتي نسبت به جواناني که اهل مسجد نمي باشند، دارند. اين تفاوت ها در سبک هاي لباس پوشيدن، در طرز رفتار گروه هاي گوناگون منعکس مي شوند.

عوامل موثر بر فرهنگ هاي جواني
در شکل گيري فرهنگ هاي متعدد جواني، عوامل فراواني دخالت دارند که در ذيل، به مهم ترين آن ها اشاره مي شود:    
  
گروه همسالان
از آن رو که گروه همسالان تقريبا همسن يکديگرند و احساس برابري مي کنند، معمولا از معيارهاي مشترکي که به اشخاص مسوول گروه مرتبط هستند، پي روي مي کنند. گروه همسالان به عنوان عامل اجتماعي ساختن کودک در دوران بلوغ به اوج اهميت و تاثير خود مي رسد. در اين هنگام، کسب محبوبيت و موردپسند واقع شدن، يکي از اهداف مهم نوجوانان مي گردد و پذيرش ارزش هاي گروه همسالان به طور وسيعي به پذيرش فرد در گروه کمک مي کند. 
گروه همسالان مي تواند تاثيري قطعي بر سبک زندگي جوانان داشته باشد. بنابراين، زمينه براي قطع رابطه با گذشته، روي آوري به الگوهاي منحط بيگانگان، اظهار علاقه به مدرنيسم و الگوهاي جهاني فرهنگ، آماده مي شود.اين وضعيت از يک سو، باعث رشد توسعه همه جانبه اي در بازار فرهنگ جواني (نوارها و سي دي ها، روزنامه هاي ورزشي، پوشاک مخصوص و مانند آن) مي گردد و از سوي ديگر، تحت تاثير رسانه هاي جمعي (تلويزيون، راديو، جرايد و مانند آن) قرار مي گيرد. 
همچنين در اين تاثير از يک سو، وضعيت فرهنگي بازار بر روي نوع جوانان تاثير مي گذارد و از سوي ديگر، روياوري جوانان به اين وسايل، وضع فرهنگي بازار را تشديد مي کند. 
  
فضايي که گروه هاي جوان در آن قرار مي گيرند، در واقع ارتباط نزديکي با کالاهاي مصرفي دارد. در اين جا، بازارهاي توليدي دقيقا در جهت فعاليت هاي کاربردي جوانان قرار مي گيرند و باعث مي شوند وسايلي از قبيل اتومبيل، موتور، وسايل آرايشي، ديسکت ها، وسايل موزيک و دستگاه هاي فيلم برداري، با توليد انبوه و با ارزش نمادي براي جوانان توليد شوند.

 

 

 

 


 

مسوولیت آمر راه اندازی تبادل تجارب و فرهنگ بین ولایات:

آمر راه اندازی تبادل تجارب و فرهنگ بین ولایات:

هدف وظیفه : طرح پلان ها ،شناسایی و معرفی جوانان با استعداد غرض تبادل تجارب و آشنا ساختن جوانان به میراث های فرهنگی ،ملی و اسلامی کشور.

مسولیت های وظیفوی:

1-      ترتیب پلان کاری سالانه ربعوار وماهوار در مطابقت با پلان ریاست به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2-      طرح و ترتیب پلان های تبادل تجارب و افکار جوانان بین ولایات.

3-      راه اندازی برنامه ها در رابطه به سفر های جوانان در ولایات کشور بمنظور آشنائی جوانان با فرهنگ وکلتور ولایت مختلف جهت تبادل تجارب شان.

4-      برنامه ریزی در رابطه به برگذاری کنفرانس ها ،سیمینار ها و ورکشاپ ها با حضور داشت جوانان بمنظور استفاده از نظریات و تجارب شخصیت ها و صاحب نظران در رابطه به فرهنگ جوانان.

5-      تلاش در جهت آشنائی جوانان به میراث های فرهنگی ،ملی و اسلامی کشور.

6-      تامین و تحکیم روابط فرهنگی با نهاد های ملی و بین المللی بمنظور تبادل تجارب جوانان و ایجاد هماهنگی با آنها.

7-        اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

 

مسوولیت کارشناس راه اندازی تبادل تجارب و فرهنگ بین ولایات

کارشناس تبادل تجارب و فرهنگ جوانان:

هدف وظیفه : ارایه مشوره و همکاری به آمر مربوط در طرح پلان ها و شناسایی و معرفی جوانان با استعداد غرض تبادل تجارب و به داخل و خارج از کشور و آشنائی جوانان به میراث های فرهنگی ملی و اسلامی کشور.

مسولیت های وظیفوی:

1-      ترتیب پلان کاری سالانه ربعوار وماهوار در مطابقت با پلان ریاست به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2-      ارایه مشوره و همکاری به آمر مربوط در رابطه به سفر های جوانان پیشتاز به خارج از کشور به منظور آشنایی جوانان با فرهنگی و کلتور کشور های خارج و تبادل تجارب شان.

3-      اتخاذ تصامیم در جهت تحقق اهداف و برنامه های کاری اداره مربوط.

4-      فراهم آوری تسهیلات در رابطه به برگذاری کنفرانس های کاری با حضورداشت جوانان به منظور استفاده بهتر از نظریات و تجارب شخصیت ها و صاحبنظارن در رابطه به فرهنگ جوانان.

5-      زمینه سازی جهت آشنایی جوانان به میراث های فرهنگی ملی و اسلامی کشور.

6-      تامین و تحکیم روابط فرهنگی با نهاد های ملی و بین المللی به منظور تبادل تجارب و ایجاد هماهنگی با آنها.

7-        اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

 

 

 

 


مدیریت عمومی نشرات
امروز رسانه‏‌ها در دنیا فکر، فرهنگ، رفتار و در حقیقت هویت فرهنگی انسانها را القاء می‏کنند و تعیین‏ کننده هستند. رسانه‌‏ها می‌توانند در بهبود وضعیت زندگی انسان مؤثر باشند؛ می‌توانند در گسترش صلح و امنیت جهانی و در ارتقای اخلاق و معنویت در میان انسانها مؤثر باشند و می‌توانند انسانها را خوشبخت‏‌تر کنندرسانه‏ها امروز نقش‏‌شان خیلی زیاد است. اگر در سطح بین‏‌المللی مدیریت و برنامه‏‌سازی رسانه‏‌ای بر اساس معیارهای اخلاق، فضیلت، برابری و تکیه‏‌ی بر مفاهیم واقعی انسانی باشد، ملتها سود خواهند برد. رسانه‌ها می‌توانند زمینه‌ساز گفتگوی آزاد و دوجانبه و چندجانبه‌ی بین ملتها باشند. این یکی از بزرگ‌ترین امتیازات رسانه‌های عمومی و فراگیر است. رسانه‌ها می‌توانند به صورت اخلاقی و استدلالی، مفاهیم ملتها را میان یکدیگر تبادل کنند و دادوستد معنوی و اخلاقی و فرهنگی کنند؛ این مسئله‌ی بسیار ارزشمندی است. می‌توانند سطح آگاهی و معرفت مردم را ارتقاء دهند. اگر رسانه‌ها در دنیا عادلانه اداره شوند، این به نزدیکی ملتها کمک خواهد کرد.

مسوولیت مدیر عمومی نشرات

مدیر عمومی نشرات:

هدف وظیفه : وارسی و مراقبت از تمام امور نشراتی معینیت امور جوانان و تامین روابط درست با جوانان و رسانه های دولتی و خصوصی .

مسولیت های وظیفوی:

1-      ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2-      روابط درست و مواثر با جوانان (سن12 الی 25) و معلومات در مورد معینیت امور جوانان جهت رشد استعداد های نسل جوان کشور.

3-      وارسی از تحریرات ، دیزاین و تولید بروشر های معلومات در مورد معینیت امور جوانان و ترتیب جریده معینیت امور جوانان جهت آگاهی عامه از وضعیت فعلی جوانان توسط وسایل نشراتی (مجله) معینیت جوانان.

4-      نگهداری و فرستادن اخبار جدید به ویب سایت ، همکاری و هماهنگی با موسسات و دوایر دولتی که همکار با معینیت امور جوانا در بخش نشرات دارند و تامین ارتباط با نمایندگی های ولایتی معینیت در بخش نشرات جهت آگاهی عامه.

5-      ایجاد طرح ها و پلان های موثر جهت رشد ظرفیت کارمندان و کمک آنها در بخش های تامین ارتباطات از طریق فرستادن نامه ،ایمیل،فکسو تلیفون.

6-      تهیه و ترتیب مواد برای امور نشراتی معینیت امور جوانان و تحکیم روابط با تمام رسانه های چاپی ،صوتیو تصویری اعم  از دولتی و غیر دولتی.

1-      اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

 

 

 

 

 

 

 

مسوولیت مسول تهیه مطالب

مسول تهیه مطالب :

هدف وظیفه : تهیه و جمع آوری مواد و مطالب برای طبع و نشر در مجله .

مسولیت های وظیفوی:

1-      ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2-      تهیه مواد برای اخبار و مجله معینیت امور جوانان جهت نشر و چاپی آن.

3-      یادداشت نمودن سرویس های خبری رسانه های تصویری، صوتی و نوشتاری در مورد جوانان .

4-      ترتیب و ارسال تمام برنامه  های معینیت امور جوانان در بخش های نشراتی ،گزارشات،سیمینار ها،ورکشاپ های ولایتی و مرکزی به تمام رادیو های دولتی و خصوصی و تلویزیون ها .

5-      تامین  ارتباط با تمام رسانه های صوتی و تصویری وفایل بندی اسندا های مدیریت نشراتی .

6-      تهیه اخبار از سیمینار ها،مجالس و ورکشاپ های جوانان برای نشر در درسانه های صوتی ،تصویری وچاپی.

7-      تهیه راپور و گزارشات  از تمام برنامه ها ،کنفرانس ها پروگرام ها،ملاقات ها و دعوتهای رسمی در معینیت.

8-      اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

 

 

مسول کارشناس تصحیح  نشرات

کارشناس تصحیح :

هدف وظیفه : نقطه گذاری و تطبیق علایم نگارش در نوشته ها و مطالب قابل نشر و تفسیر مسایل مهم .

مسولیت های وظیفوی:

2-      ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

3-      نشانه گذاری (تطبیق علایم نگارش) نوشته ها و مطالب قابل نشر در مجله .

4-      روان سازی جملات مغلق و پیجیده متن نوشته ها و مطالب.

5-      تعیین پراگراف ها و تدقیق تیتر اصلی و مشخص سازی روتیتر ، زیر تیتر و میان تیتر .

6-      اصلاح نارسایی معنایی و استقامت دهی بار معنایی جملات و پراگراف ها (تصحیح معنوی)

7-      نظارت از نمای کلی صفحه پس از دیزاین .

8-      تفسیر مسایل مهم با رعایت اصول فرهنگی کشور به منظور تنویر افکار عمومی.

9-      اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین،مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.