ریاست هماهنگی برنامه ها

نیک میدانند با ایجاد نظام فعلی ج.ا.ا در سال 1364 بنام وزارت امور جوانان در چوکات کابینه تشکیل، بعداً بنابه پالیسی تشکیلاتی به نام معینیت امور جوانان در چوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ عرض اندام نمود . که دارای (3) ریاست، منجمله ریاست همآهنگی برنامه ها که تحت (3) امریت شامل: آمریت هماهنگی برنامه ها و انکشاف پالیسی دومدیریت عمومی ( مدیریت عمومی انکشاف پالیسی و مدیریت عمومی همآهنگی برنامه ها )

- آمریت احصاییه وتحقیق که تحت (2) مدیریت عمومی ( مدیریت عمومی تحقیق ومدیریت عمومی احصاییه ،

- آمریت نظارت وارزیابی

- مدییت عمومی ارتباط با ولایات در سال 1392 ایجاد شد . که هدف اساسی آن همانا زمینه رشد، پیشرفت برای جوانان وتشویق آنها در عرصه های مختلف میباشد فعالیت دارند.

که برمبنای آن، به خاطر رسیده گی سیستماتیک وهمه شمول ادارات دولتی ونهاد ها وسازمان های غیر دولتی در راستای مشکلات جوانانٰ طرح وتطبیق برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت به منظور رشد وتوسعه استعداد ها، مهارت ها وتوانایی جوانان در عرصه های مختلف ( اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی)کشور پالیسی ملی جوانان را در هشت ساحه مشترک شامل ( صحت، تعلیم، آموزش وتعلیمات تخنیکی ومسلکی، مشارکت، اشتغال زایی، ورزش، تساوی حقوق دختر وپسر، صحت وامنیتٰ و محیط زیست) تدوین و به تاریخ 3 سنبله 1393 از طرف شورای محترم وزیران منظور گردید . پیوست آن مسوده استراتیژی تطبیقی پالیسی ملی جوانان به همکاری ادارات ذیربط دولتی، نهاد های ملی وبین المللی تدوین ومنظور گردید . 

شایان ذکر می دانیم کمیسیون عالی نظارت از تطبیق پالیسی ملی جوانان که درراس آن جناب معاون دوم ریاست جمهور، جمهوری اسلامی افغانستان و (19 ) مقام عالیرتبه وزارت خانه های سکتور ی وادارات مستقل دولتی توظیف گردیده اند . و مسوولیت های هر اداره به اساس ساحات پیشبینی شده در پالیسی ملی جوانان در استنراتیژی انکشاف پالیسی ملی جوانان مشخص گردیده است .

لایحه وظایف

عنوان وظیفه: آمرنظارت و ارزیابی برنامه ها

وزارت ویا اداره: اطلاعات وفرهنگ

موقعیت: کابل

بخش: ریاست هماهنگی برنامه ها

بست: (۳)

گزارش دهی به: رییس هماهنگی برنامه ها

گزارشگیری از: عضو مسلکی نظارت وارزیابی برنامه ها

کود: ۳۶-۹۰-۲۱-۰۱۳

هدف وظیفه: نظارت پلان ها، پروژه های انکشافی، ارزیابی فعالیت های انجام شده ومقایسه آن با استندرد ها ویا آنچه دربرنامه درنظر گرفته شده است.

مسوولیت های وظیفوی:

۱- ترتیب پلان کاری درمطابقت به پلان عمومی ریاست جهت تحقق اهداف اساسی اداره مربوط.

۲- فراهم آوری زمینه ها وامکانات لازم به منظورارزیابی فعالیت های شعبات مرکزی و ولایتی.

۳- نظارت ازتطبیق پلان های طرح شده شعبات مربوط ریاست هماهنگی برنامه هاجهت تحقق اهداف اساسی اداره مربوط.

۴- ارائه مشوره های مسلکی ومراقبت ازتطبیق اهداف وپروگرامها غرض نیل به نتایج ازقبل تعیین شده اداره مربوط.

۵- اتخاذ تصمیم در امرتحقق اهداف وپروگرامها غرض تحقق اهداف مطلوبه اداراه مربوط.

۶- ارائه گزارش از روند فعالیت های انجام شده به مقام ذیصلاح جهت حصول نتایج مورد نظراداره مربوط.

۷- نظارت ازتطبیق پروژه های انکشافی و ارزیابی فیصدی کار آنها جهت تامین کیفیت مورد نظر اداره مربوط.

۸- ارزیابی اجراات وفعالیت های همه ادارات مربوط ومقایسه آن با پلان واستندرد های ازقبل تعین شده اداره مربوط.

۹- اجرای سایروظایف که مطابق قانون، مقررات ولوایح ازطریق مقامات ذیصلاح بوی سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب ومهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست، درماده (۷) و (۸) قانون کار کنان خدمات ملکی، ذکر گردیده است.

 

۱. درجه تحصیل

   • سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا

۲- تجارب لازمه(نوع ومدت زمان تجربه)

   • دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

۳. مهارت های دیگر( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره)

   • آشنائی با پروگرامهای کمپیوتر( ورد واکسل)

   • توانای تطبیق خط مشی اداره وراهنمایی وکنترول اداره مربوط

آمریت همآهنگی برنامه ها یکی از جمله (3) آمریت ریاست همآهنگی برنامه ها در سال 1392 با تشکیلات ذیل عرض اندام نمود

1- آمریت همآهنگی برنامه های وانکشاف پالیسی (1 ) نفر 

2- مدیریت عمومی انکشاف پالیسی (1) نفر 

3- کارشناس // // (1) نفر 

4- مدیریت عمومی همآهنگی برنامه های (1) نفر 

5- کار شناس // // (1) نفر 

مسوولیت های عمده آمر همآهنگی

1- ترتیب پلان کار در مطابقت به پلان ریاست جهت تحقق اهداف اساسی اداره مربوطه.

2- نظارت از همآهنگی برنامه ها وانکشاف پالیسی های مربوط جوانان به منظور تحقق اهداف اساس اداره مربوط. 

3- ارایه گزارش از روند اجراات وفعالیت های اداره مربوط به مقام ذیصلاح غرض ایجاد شفافیت در عرصه کاری.

4- مراقبت از تطبیق اهداف وپروگرام های اداره مربوط به منظور بهبود همآهنگی برنامه ها و روند انکشاف پالیسی ها. 

5- فراهم آوری زمینه های لازم به منظور تسریع روند همآهنگی سازی برنامه ها وانکشاف پالیسی های امور جوانان.

6- زمینه سازی وتهیه امکانات کورسهای آموزشی وایجاد فرصت های رقابتی سالم میان جوانان جهت ارتقای ظرفیت

7- مدیریت، مراقبت وآموزش کارکنان تحت اثر به منظور بهبود کیفیت کاری واجراات اداره مربوط.

8- ایجاد زمینه های لازم جهت انکشاف پالیسی ها واتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف وپروگرامها در مسیر همآهنگی برنامه های امور جوانان. 

9- اجرای سایر وظایف که مطابق قانون، مقررات ولوایج از طرف مقامات ذییصلاح بوی سپرده می شود.

مسوولیت های وظیفوی مدیر عمومی انکشاف پالیسی

1- طرح وترتیب پلان کاری اداره مربوط در مطابقت به پلان عمومی جهت انکشاف های اداره مربرط.

2- طرح وانکشاف پالیسی های همآهنگی کننده جوانان در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جهت تثبیت جایگاه جوانان کشور. 

3- مراقبت وکنترول از اجراات که درجهت انکشاف پالیسی های امور جوانان انجام می شود غرض نیل به اهداف مورد نظر اداره مربوط. 

4- ایجاد بستر مناسب تحقیقاتی وپژوهشی جهت تقویت پروسه انکشاف پالیبسی های امور جوانان کشور.

5- سهم گیری در تدویر ورکشاپها، سیمنار ها وکنفرانس ها غرض دستیابی به نتایج مطلوب اداره مربوط.

6- اتخاذ تصامیم سالم جهت تامین همآهنگی دقیق برنامه ها وپالیسی فرهنگی، و ورزشی وآموزشی جوانان در اداره .

7- نظارت از فعالیت ها وارتباط مستقل وظیفوی با کارکنان تحت اثر جهت بهبود کیفیت کاری اداره مربوط.

8- تامین ارتباط رسمی ومنطقی با مقامات ذیصلاح جهت اخذ هدایات، پالیسی ها وراهنمایی های لازم ومفید.

9- ارائه گزارش از روند اجراات ومشکلات بخش مربوط به مقامات ذیصلاح غرض تامین شفافیت در اداره مربوط.

10- اجرای سایر وظایف که مطابق قانون، مقررات ولوایج از طرف مقامات ذیصلاح بوی سپرده می شود.

مسوولیت های وظیفوی کار شناس پالیسی

1- طرح وترتیب پلان کاری اداره مربوط در مطابقت به پلان عمومی جهت انکشاف های اداره مربرط.

2- انجام تحقیق وپژوهش لازم جهت دستیابی راهکار های مفید در راستای انکشاف پالیسی های اداره مربوط.

3- اشتراک در کنفرانسها وسیمنار های که جهت ارتقای سطح آگاهی جوانان برگزار می گردد.

4- سهم گیری در طرح پالیسی آشنایی جوانان با میراث های فرهنگی، ملی اسلامی کشور به منظور نیل به اهداف اساسی اداره مربوط.

5- انکشاف پالیسی های امور جوانان از طریق تجزیه وتحلیل بمنظور تحقق اهداف مورد نظر اداره مربوط.

6- ارایه مشوره های مفید به اداره مربوط جهت حل مشکلات کاری وانکشاف پالیسی های امور جوانان اداره مربوط.

7- اشتراک در پروسه انکشاف پالیسی های امور جوانان جهت اهداف مورد نظر اداره مربوط.

8- ارایه گزارش از روند اجراات ومشکلات بخش مربوط به مقامات ذیصلاح غرض تحقق اهداف اساسی اداره مربوط.

9- اجرای سایر وظایف که مطابق قانون، مقررات ولوایج از طرف مقامات ذیصلاح بوی سپرده می شود.

مسوولیت های وظیفوی مدیر عمومی همآهنگی برنامه ها

1- طرح وترتیب پلان کاری اداره مربوط در مطابقت به پلان عمومی جهت تامین همآهنگی برنامه های اداره مربرط.

2- ایجاد همآهنگی برنامه های مربوط جهت دستیابی به نتایج مورد نظر اداره مربوط.

3- برگزاری جشنواره ها غرض تقویت روحیه هم گرایی میان جوانان کشور.

4- ایجاد گروه های رضا کار به منظورعرضه خدمات بموقع به شهروندان جوان کشور.

5- سهم گیری در تدویر ورکشاپها، سیمنارها وکنفرانسها غرض دستیابی به نتایج مطلوب اداره مربوط.

6- اتخاذ تصامیم درست وتلاش منظم جهت تامین همآهنگی دقیق برنام های فرهنگی، ورزشی وآموزشی جوانان در اداره مربوط.

7- کنترول وبررسی پروژه ها ومصارف آنان جهت تحقق اهداف مورد نظر اداره مربوط.

8- ارایه گزارش از روند اجراات ومشکلات بخش مربوط به مقامات ذیصلاح غرض تحقق اهداف اساسی اداره مربوط.

9 اجرای سایر وظایف که مطابق قانون، مقررات ولوایج از طرف مقامات ذیصلاح بوی سپرده می شود.

مسوولیت های وظیفوی کار شناس همآهنگی

1- طرح وترتیب پلان کاری اداره مربوط در مطابقت به پلان عمومی جهت تامین همآهنگی برنامه های اداره

2- انجام تحقیق وپژوهش لازم جهت دستیابی به راهکار های مفید در راستای همآهنگی برنامه های اداره مربوط.

3- ایجاد هماهنگی میان برنامه های امور جوانان از طریق تجزیه وتحلیل بمنظور تحقق اهداف مورد نظر اداره.

4- ارایه مشوره های مفید به اداره مربوط جهت حل مشکلات کاری وتامین هماهنگی برنامه های اداره .

5- اشتراک در برگزاری کنفرانسها وسیمنار ها مرتبط به امور جوانان کشور غرض تحقق اهداف اداره .

6- تلاش در جهت آشنایی جوانان با میراث های فرهنگی به منظور نیل به اهداف اساسی اداره .

7- تامین ارتباط رسمی ومنطقی با مدیریت همآهنگی برنامه ها جهت اخذ هدایات، رهنمایی ها وحمایت اداره.

8- ارایه گزارش ازروند اجراات ومشکلات بخش مربوط به مقامات ذیصلاح غرض تحقق اهداف اساسی اداره.

9- اجرای سایر وظایف که مطابق قانون، مقررات ولوایج از طرف مقامات ذیصلاح بوی سپرده می شود.