ریاست مصونیت آموزش جوانان

چارت تشکیلاتی ریاست مصونیت و آموزش جوانان

فعالیت ها 

•شناسایی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی موجود در کابل و سی­و­سه (33) ولایت دیگر کشور؛

•امضاء قرارداد با مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی شناسایی شده در کابل و دیگر ولایت­های کشور مبتنی بر پذیرش جوانان برای تحصیل در مقطع لیسانس با قبول تخفیف مناسب در فیس پرداختی ؛
•معرفی حدود پنج­هزار (5000) جوان به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی طرف قرارداد برای تحصیل در مقطع لیسانس در کابل و ولایت­های کشور؛
•طراحی و تدوین میکانیزم مناسب به همکاری وزارت تحصیلات عالی کشور در مورد چگونگی معرفی جوانان به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی طرف قرارداد؛
•شناسایی مؤسسات تحصیلات نیمه عالی خصوصی موجود در کابل پایتخت و سی­و­سه (33) ولایت دیگر کشور؛
•امضاء قرارداد با مؤسسات تحصیلات نیمه عالی خصوصی شناسایی شده در کابل و ولایت­های کشور مبتنی بر پذیرش جوانان برای تحصیل در مقطع فوق دیپلوم / چهارده پاس با قبول تخفیف مناسب در فیس پرداختی؛
•معرفی حدود پنج­هزار (5000) جوان به مؤسسات تحصیلات نیمه عالی خصوصی طرف قرارداد برای تحصیل در مقطع فوق دیپلوم / چهارده پاس در کابل و دیگر ولایت­های کشور
•برگزاری حدود ده (10) کارگاه (ورکشاپ) آموزشی برای جوانان راجع به پیامدهای ناگوار اعتیاد در کابل و نه (9) ولایت دیگر کشور؛
•راه اندازی حدود پنجاه (50) برنامه فرهنگی و تبلیغاتی راجع به تبعات شوم اعتیاد از طریق رسانه­های ارتباط جمعی؛
•ثبت حدود دو هزار (2000) شکایت مطرح شده از سوی جوانان در کابل پایتخت و سی­وسه (33) ولایت دیگر کشور؛
•امضاء قرارداد با مراکز اصلاحی و تربیتی شناسایی شده در کابل و دیگر ولایت­های کشور مبتنی بر پذیرش جوانان متخلف و هنجارگریز به منظور اصلاح و تربیت مجدد آن­ها؛