معینیت امور جوانان

جوانان عزیز بیائید مشترکاً در پیشرفت و عمران کشور سهم فعال گرفته و وجیبه ملی خویش را ادا نمائیم. معینیت امور جوانان جهت رشد و ارتقاء ظرفیت هدفمندانه شما قشر بالنده ی کشور تلاش های همه جانبه می نماید، پس بیایید دست بدست هم داده در تامین صلح و امنیت کشور نقش فعال داشته باشیم.

معینیت امور جوانان جهت عرضه خدمات بهتر و موثر برای این قشر فعال جامعه برنامه های عملی و مهم را رویدست دارد و انشاالله عنقریب پالیسی ملی جوانان و استراتیژی تطبیقی آن در شرف تطبیق قرار میگیرد. معینیت امور جوانان در بخش تعلیم، صحت، سپورت، کاریابی و اشتغال سازی کار می کند.

جوانان ما سرمایه های معنوی و قشر متحرک جامعه ما محسوب میگردند. ما تلاش عملی آینده ی درخشان و مطمئن را برای جوانان ما ترسیم می نمائیم.

جوانان در هر کشور به نسبت داشتن توانائی های بالقوه و نیروی متحرک میتوانند آن کشور را در سطح اعلی و ترقی بکشانند، پس بیائید با حکومت خویش همکار بوده و مشترکاً به مشکلات سد راه فایق آئیم.