ریاست عمومی تصدی هوتلها

     عرضه خدمات هوتلداری از سالهای قبل بگونه ابتدائی آن در افغانستان مروج بوده که در فواصل مختلف بنام کاروان سرا نامیده میشد.

هوتل و هوتلداری با گذشت زمان در کشور ما نیز از حالت ابتدائی بیرون شده، رنگ و رونق بیشتر بخود کسب نمود.

برای نخستین بار بنام مدیریت عمومی هوتل کابل در چوکات وزارت مخابرات عرض اندام نمود که بعد ها رستورانت خیبر و باغ بالا در چوکات این مدیریت به فعالیت آغاز و کافی سپوژمی واقع بند قرغه، هوتل استالف واقع تخت استالف و کوتی بی بی خورد واقع ولسوالی پغمان که از لحاظ داشتن آب و هوا، مناظر طبیعی و نمای زیبا توجه مهمانان داخلی و خارجی و توریست ها را جلب نموده بود با هوتل کابل پیوست.

زمانیکه توریزم در سطح بین المللی رشد نمود و یک سلسله مقررات با آن وضع گردید، افغانستان نیز شامل این حرکت جهانی گردیده و دولت تصمیم اتخاذ نمود تا عرضه خدمات هوتلداری را توسعه و گسترش دهد، در نتیجه در برخی از ولایات که ساحات توریستی داشتند، هوتلهای جدید به استندرد هوتلداری همان زمان به مساحت وسیع در ساحات درجه اول بگونه مثال هوتل مزار به مساحت (17) جریب زمین، هوتل قندهار (13) جریب زمین و هوتل غزنی(22) جریب زمین، هوتل سپین غر (36) جریب زمین و هوتل هرات (27) جریب زمین اعمار نمود.

در سال 1352 هجری خورشیدی شرکت سهامی هوتلها به تصدی هوتلها تغیر شخصیت حقوقی نمود.

قابل یاد آوریست که جامعه جهانی به وِیژه کشور جرمنی در زمینه رشد و انکشاف هوتلداری و توریزم در افغانستان معاونت شایان نموده و سنگ تهداب یک مکتب را بنام لیسه مسلکی هوتلداری در سال 1340 در چوکات وزارت معارف گذاشت. که در آغاز مضامین مرتبط به هوتلداری و توریزم به نورم و استندرد بین المللی توسط استادان آلمانی تدریس میشد که بعداً بمنظور فراگیری مضامین مسلکی هوتلداری و توریزم و ارتقأ ظرفیت بشکل تیوریک آن استادان داخلی از جمله عبدالرحیم، عبدالخالق بینا، غلام جیلانی نوری، محمد حسین خان و غلام نبی روانه کشور آلمان شدند که در برگشت تدریس مضامین مسلکی مانند غذا و تغذیه، سرویس نظری و عملی، ریزرویشن توریزم از طرف استادان داخلی که از آنها نام گرفته شد پیش برده میشد.

با فراغت شاگردان به سطح متخصص رشته هوتلداری و توریزم عرضه خدمات هوتلداری در افغانستان به سویه جهانی رشد نمود که بعداً اداره مکتب یاد شده را وزارت تحصیلات عالی و مسلکی آن زمان بدوش گرفت که دانش آموزان در مدت چهار سال مضامین مسلکی را فرا می گرفتند با تقدیم نمودن نزده دوره تخصص در رشته یاد شده بلاخره در سال 1363 بنا بر لزوم دید رژیم حزب دیموکراتیک خلق درب آن نهاد اکادمیک بسته شد.

با وجود کم و کاستی ها و چالش های فراوان ساختاری فراراه این تصدی عرضه خدمات هوتلداری توسط تصدی هوتلها پیش برده می شود.

در حالیکه افغانستان بعد از سقوط طالبان، سیستم حکومت منتخب مردم، اقتصاد بازار آزاد را تجربه می نماید. سرمایه گزاری در زمینه هوتلداری مدرن بخش خصوصی به تجارت پردرآمد تبدیل شده است.

یکی از رایج ترین مشخصه برای درجه بندی هوتل ها در جهان امروزی و تعین جایگاه آنها، سیستم ستاره گزاری یک تا پنج است که بر اساس نوع ساختمان، تائسیسات و محل قرار گرفتن آن، امور مربوط به نوع و سطح خدمات از جمله تفریحی و سرگرمی با درنظرداشت کمیت و کیفیت آن مدیریت و نیروی انسانی تعین می شود.

بطور معمول هوتل های یک ستاره بنام Tourist Class، دو ستاره Standard Class، سه ستاره Comfort Class، چهار ستاره First Class، و پنج ستاره Luxury Class شناخته میشوند.

بر این اساس هرچه ستاره هوتل بالاتر باشد نمایانگر ارائه خدمات بهتر و تکنالوژی پیشرفته تر آنست.

1-    تحولات در عرصه حسابی و وضعیت اقتصادی تصدی:

باوجود چالش هاو پرابلم های که دامنگیر تصدی بوده به اثر سعی و تلاش مداوم هیئات عامل و پرسونل تصدی تحولات مثبت اقتصادی نصیب این اداره شده است که به گونه مختصر ذیلاً اشار میگردد:

بیلانس سال مالی 1395 تصدی ترتیب و تدوین گردیده که با توجه به ارقام عواید و بیلانس شیت نفع و ضرر تصدی در موقعیت خوب اقتصادی قرار داشته، وجایب و مکلفیت های تادیاتی خویش را کاملاً انجام داده که از جمله تصدی های پیشتاز محسوب میگردد.

2-    تحولات مثبت اقتصادی در بخش جایداد های ثابت تصدی:

-هوتل سپین غر

 

هوتل سپین غر یکی از ملکیت های تصدی به شمار رفته که در حدود (36) جریب زمین را احتوا مینماید و یکی از هوتل های تاریخی کشور است که از سالیان متمادی مصروف عرضه خدمات هوتلداری برای مهمانان داخلی و خارجی بوده و همچنان محل مناسب برای تدویر مجالس رسمی و غیر رسمی آنولا میباشد.

در سال های اخیر مهمانخانه های فامیلی هوتل توسط اشخاص تصرف و بعضی خانه های غیر پلانی در محوطه هوتل اعمار شده بود که موجب ایجاد مشکلات فروان به اطرافیان گردیده که نه تنها زیبایی هوتل را کمرنگ ساخته، سبب بروز کسر عواید هوتل شده و از نگاه بهداشتی و امنیتی نیز مشکل آفرین بوده است.

ریاست عمومی تصدی هوتلها طرح تخلیه مهمانخانه و خانه های رهایشی خود سر  داخل محوطه هوتل سپین غر را روی دست گرفت و پیشنهاد مشخص به مقام عالی ریاست جمهوری ارایه داشته که با هدایت مدبرانه مقام عالی ریاست جمهوری و مدیریت سالم هیئات عامل، هیئات توظیف شده و پرسونل تصدی موفق به شکستن بن بست تخلیه مهمانخانه ها و تخریب خانه های غیر پلانی در محوطه هوتل شده که میتوان آن را یکی از دست آورد های مهم دانست.

-         هوتل هرات

 

هوتل هرات یکی از جایداد های این تصدی در غرب کشور بوده که با کرایه دادن آن به سکتور خصوصی پول هنگفت نصیب تصدی شده است.

 

-         کافی سپوژمی

 

کافی سپوژمی با موئسسه طاق ظفر در بدل کرایه ماهوار عقد شده که با توجه به شرایط فعلی کشور به اثر مدیریت سالم و روش های خاص اجرائیوی و اقتصادی کرایه ماهوار آن به %30 افزایش یافت.

 

-         هوتل کابل سرینا

 

با وجود مشکلات و چالشها در پرداخت کرایه هوتل کابل سرینا به جانب مالک جایداد، تصدی با سعی، تلاش و مذاکرات مداوم با ایشان موفق به حصول یکمقدار پول اجار هوتل بعد از تاریخ 8 نوامبر 2015 گردیده است.

 

-         زمین هوتل بهار پغمان

 

ریاست عمومی تصدی هوتلها در مطابقت به ماده 28 قانون تصدی ها زمین احاط شده هوتل بهار پغمان را در بدل کرایه به سکتور خصوصی واگذار نمود.