ریاست تنظیم امور گرځندوی

امور ګرځندوی

باایجاد وتشكیل نظام فعلی (دولت جمهوری اسلامی افغانستان ) كه بنیاد یك كشور آزاد ، مستقل ودموکراتیك را، بعد از سالها نا هنجاری هایسیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی گذاشت ، نقطه عطف در تاریخ سی ساله كشور میباشد . دریك دههً گذشته دولت فغانستان زمینه های وسیع را برای جلب و جذب سیاحین خارجی ، سهولت خدمات بهتر،درعرصهً رشد و انكشاف صنعت توریزم مساعد ساخته است. ولی باید گفت  كه ازاین پیشرفت ها سیاحین خارجی به نسبت نا امنی در افغانستان استفاده ننموده اند. وجهت رفع نیازمندی های سیاحین در كشور باید تلاشهای بیشتر صورت گیرد.

افغانستان در چهارراه آثار فرهنگ های مختلف واقع است . با میسر شدن زمینه علاقمندی و دلچسپی بازدید عده ی از ساحات تاریخی توریستی و مناظر زیبای طبیعی كشور ازسالیان قبل قرار داشته. توریزم یكی از بزرگترین منابع اسعار خارجی كشوربوده. این امر كاملاً روشن است كه احیای توریزم كشور به زمان احتیاج داردومستلزم بهبود وضع امنیتی است .

آثار فرهنگی غنی افغانستان و زیبایی طبیعی آن ظرفیت جلب و جذب تعداد قابل ملاحظه توریستان را بخصوص از آسیای جنوبی و آسیای میانه مجدداً دریافت خواهد كرد. دولت همچنان حصول اطمینان خواهد كرد كه ارتباطات با استراتیژی انكشاف دهات كاملاً مورد ارزیابی قرار گرفته ، ارتباطات با انكشاف صنایع دستی محلی و تشبثات كوچك بحد اعظمی میرسد. استراتیژی متذكره مشتمل بر موارد ذیل بوده میتواند:

1-        پلان ملی توریزم و طرح اقدامات جهت ترتیب اسناد تقنینی لازم برای صنعت توریزم.

2-      بازاریابی و استراتیژی انكشاف تولیدات.

3-       پلان كاری برای انكشاف سیستماتیك توریزم در خلال پنج سال آینده.

4-        لست اولویت ها و پروژه های نمونه یی.

جهت حمایت پروسه متذ كره ، حكومت متعهد به تقویت ظرفیت های كاری وزارت اطلاعات و فرهنگ درعرصهً توریزم و ایجاد مرکزتوریستی درعدهٔ  از ولایات کشورمیباشد با اكمال پروژه ها ما به اهداف ذیل دست خواهیم یافت:

     - به عنوان یكی از منابع اساسی برای عواید ملی .

     - در زمينه اشتغال زايي وكاهش فقر نقش اساسي خواهد داشت .

     - با انكشاف ایكوتوریزم محیط زیست مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

از انجا كه گردشگران درسطح بین المللی یك منبع مهم اقتصادی به حساب می آیند مسافرت و سیاحت در تولید محصول نا خالص ملی نقش مهمایفا می كند. تراز پرداخت ها كه نشان دهندهً معاملات بین المللی یك كشوراست به عنوان منبع جهت ارایهٔ داده ها در بارهٔ اهمیت اقتصادی توریزم بین المللی برای یك كشور به حساب می آیند.

تجارت جهانی نشان دهندهٔ آن است كه هرگاه نفوس بیشتریك كشور سیاحین خارجی بوده باشد. آن كشور میتواند فرصت های بیشتر برای رشد و انکشاف داشته باشد به شرط اینكه دولت به ادارۀ گرځندوی توجه بیشتر نموده و ازآن درراستای ابادانی کشور و فقر زدایی استفاده درست نماید. در آیندهٔ نزدیك افغانستان وارد دههٔ تحول[1](1394هـ،ش-1403هـ ش) خواهد شد. بناً دولت افغانستان باید بطورهدفمندانه واستراتیژیك بالای گرځندوی كشور سرمایه گذاری كند تا ازتوانایی های بالقوۀ آنها دركشور داری استفادهٔ اعظمی صورت گیرد.

دولتاز بدو تأسیس تا اکنون به منظور رفع مشکلات و نیازمندی های اتباع افغانستان قوانین، مقررات، مصوبات و پالیسی ها را در چار چوب قانون اساسی افغانستان  طرح،تدوین و توشیح نموده است . در جریان یك دههٔ گذشته سكتورهای خصوصی خدمات توریستی از قوانین و پالیسی های ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سكتورهای فرهنگ و بازسازی مستفید شده اند ولی سه دههً نابسامانی های داخلیسیاحین خارجی را از نعمت سیاحت شان به این كشور بازداشته ونیز شیرازۀ دولت ملی را كه توان عرضهٔ خدمات سیاحان را داشته باشد از همپاشید.

علاوه برآن برنامه های خورد و ریزی كه ازجانب نهادهای دولتی و غیر دولتی راه اندازی گردیده است و یا درشرف تطبیق است به هیچ وجه نمیتواند در درازمدت پاسخگوی نیازمندی های روز افزون گرځندوی باشد.بنا برین اداره گرځندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ نخستین پالیسی ملی گرځندوی افغانستان را تدوین نمود تا اطمینان حاصل كند ازسرمایه گذاری كه بالای گرځندوی صورت میگیرد از آن به طور منصفانه بهره میبرد و باعث رشد و انكشاف صنعت توریزم در كشور میگردد.

هدف از طرح و تدوین پالیسی ملی گرځندوی رسیدگی سیستماتیك وهمه شمول ادارات ذیربط دولتی و نهاد های غیر دولتی به مشكلات سیاحین طرح و تطبیق برنامه های كوتاه مدت میان مدت و دراز مدت به منظور رشد و توسعهٔ توانایی های آنها درعرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی كشور است.  پالیسی ملی گرځندوی طوری طرح گردیده است كه منجر به  تغییر و تحول پایدار در وضیعت زندگی مردم درعرصه های مختلف از یك سطح به سطح دیگر خواهد شد.

دیدگاه:

احیا و انكشاف صنعت توریزم، جلب و جذب سیاحین خارجی به منظور بازدید از ساحات توریستی،تامين صلح وامنيت كشور در اولويت كار اداره توريزم قرار دارد.

ماموریت:

ماموریتاداره گرحندوي برای ترویج صنعت گردشگری بشكل پایداربه عنوان ابزاری برایرشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ،ترویج و توضیح فرهنگ اصیل کشور به عنوان یک کشور داراي ميراث هاي فرهنگي، منابع غني طبيعي و داشتتن زيربنا ها  بادر نظر داشت استراتيژي اداره گرحندوي كه جلبوجذب سياحين و انكشاف صنعت توريزم در كشور ميباشد. و همچنان اطلاعات ، تسهیلات امنیتی ،همکاری و توسعه زیر ساخت توریزم در کشور یکی از راه كار های خوب حکومت افغانستان است.وبرای رسیدن بهاهداف  باید فعالیت هایدر بخش حفاظت ازمیراث هاي فرهنگی، محیط طبیعی ،مکان های تفریحی و غیره  در توسعهو ترویجمحصولات توریستیاز اهمیت زیاد برخودار میباشد.

اهداف:

اهداف اداره توریزم برای توسعه گردشگری در کشوربرای ایجاد فرصت های شغلی و در مورد مزایای اقتصادی .اجتماعیو فرهنگی درجامعهبه ویژه در مناطق توريستي جهت توسعه متوازن و تلاش پایدار در ترویج میراث هاي فرهنگی کشور و توسعه پایدارصنعت گردشگري میباشد.با توجه بهکم هزینه بودن این صنعت وایجاد اشتغال برای ساکنین کشوردر بخش گردشگریو بلند بردن سطح آگاهي عامه در مورد مزاياي گردشگری در جامعه بسيار مهم تلقي ميگردد كه موارد ذيل اهداف اساسي اداره گرحندوي ميباشد:

 

1-       شامل ساختن اولویت های انكشافی گرځندوی در پالیسی ها و برنامه های اساسی دولت افغانستان.

2-      ایجاد زمینه های وسیع و مستمر اشتغال زایی پایدار و مناسب برای بیکاران از طرق سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی  خدمات توریستی و تأسیسات بود و باش خصوصی سیاحین در کشور.

3-       ایجاد و تقویت هماهنگی بین ادارات ذیربط دولتی ،مؤسسات بین المللی و سازمان های غیر دولتی برای رشد و انكشاف مؤثر وپایدار سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی گرځندوی.

4-      ارتقای ظرفیت هدفمندانهً منابع بشری گرځندوی از طریق رسیدگی به ضرورت های آنها.

5-      ایجاد و تقویت زمینهٔ اشتغال زایی در مناطق توریستی برای مردم محل جهت رشد وانكشاف اقتصادی و اجتماعی آنها.

6-        جهانی ساختن فرهنگ وتاریخ افغانستان توسط توریزم.

7-       كوشش برای جلب و جذب سیاحین خارجی از طریق معینیت امورگرځندوی ، نقش اساسی در بالا بردن عاید ملی و فقر زدایی از طریق توریزم.

8-        تشویق بخش سكتور خصوصی سیاحت و صنایع دستی.

9-       اداره ، رهبری ، تنظیم و انسجام امور گرځندوی.

10-    فراهم آوری تسهیلات لازم برای سیاحین.

11-    ترتیب و تنظیم پروگرام های سیرو سفر سیاحین.

12-  تعیین رهنمای های مسلكی و وسایط ترانسپورتی برای سیاحین جهت تشویق شان به مناطق توریستیك كشور.

13-  تأمین ارتباط با تصدی ها و شركت های خصوصی توریستی جهت انسجام و هماهنگی فعالیت های توریستی در سطح كشور.

 

 

ارزش ها و اصول پالیسی:

ارزش ها و اصول پالیسی ملی گرځندوی مسولیت دولت را دررشد و انكشاف سیاحت مشخص میسازد. ارزش های پالیسی مرز های اصول وقواعد را مشخص می سازد كه در روشنایی آن برنامه ها طرح و دیزاین گردد. اصول و ارزش های پالیسی ملی گرحندوی قرار ذیل میباشد:

الف: ارزش ها:

پالیسی ملی گرځندوی ، در مطابقت به تمام ارزش ها واصول قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تدوین گردیده است. مردم افغانستان دارای فرهنگ غنی آداب معاشرت و اخلاقیات میباشد. سیاحین خارجی باید به اساس این ارزش های ملی مانند صلح ، عدالت و اخوت، تشویق شوند. این ارزش ها در پالیسی ملی گرځندوی قرار ذیل میباشد:

1.      حفظ و احترام به هویت ملی به اساس ماده چهارم قانون اساسی.

2.      احترام به كرامت انسانی ، حقوق بشر، فرهنگ ، دین ، مذهب وافكارسیاسی دیگران به اساس ماده های ششم و سی و چهارم قانون اساسی افغانستان.

3.       دست رسی به منابع.

4.      مشاركت فعال سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گرځندوی.

5.      تعهد و وفاداری به تمام اصول و ارزش های قانون اساسی افغانستان .

6.       حفاظت از میراث های فرهنگی كشور.

ب: اصول:

اصول و قواعد ذیل به اساس معلومات دقیق ازساختار های دولتی ، مسئولیت های ادارات دولتی و غیردولتی در راستای انكشاف اقتصادی واجتماعی گرحندوی طرح و ترتیب گردیده اند. همچنین این پالیسی به اساس ارزش های قانون اساسی و اهداف انكشافی افغانستان تدوین گردیده است ادارات دولتی وغیر دولتی كه در چار چوب این اصول و قواعد برنامه ها رابرای گرځندوی طرح وتطبیق می كند، دولت درروشنایی قوانین نافذه از تلاش انها حمایت مادی و معنوی می كند. پالیسی ملی گرځندوی زمینهٔ وسیع مشاركت گرحٔندوی را درپروسه های سیاسی ، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی كشور كه روی زندگی مردم تاثیر گذاراند، مساعد می سازد .اصول وقواعد اساسی قرار ذیل میباشد:

1.      پالیسی ملی گرځندوی تحت رهبری و مدیریت وزارت اطلاعات و فرهنگ مخصوصاً توسط معینیت امور گرځندوی در همكاری و هماهنگی با ادارات ذیربط دولتی ٫ سكتورخصوصی و دیگر نهاد های انكشافی ملی و بین المللی ٫ عملی میگردد. این پالیسی در مطابقت به قانون اساسی كشور ٫ میثاق های بین اللملی  كه  افغانستان به آن ملحق است٫ تدوین گردیده است.

2.      رهبری و مدیریت تطبیق پالیسی ملی گرځندوی ٫ استراتیژی ها و برنامه ها را ٫ در سطح ولایات ٫ آمریت تنظیم امورگرځندوی درهمكاری نزدیك با والی ها و ولسوال ها به عهده دارد.

3.      نظارت از تطبیق پالیسی ملی گرحندوی مسؤلیت مستقیم وزارت اطلاعات و فرهنگ (معینیت امورگرځندوي) در همكاری نزدیك با ادارات دولتی و غیر دولتی میباشد. این پالیسی ٫ حسب ضرورت ، مورد باز بینی و تعدیل قرار میگیرد.

ج : ضوابط كار:

1-      پالیسی ملی گرځندوی از حمایت دولت افغانستان بر خوردار است . ادارات دولتی و نهاد های ذیربط برنامه ها و استراتیژی های  توسعه و انكشاف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سیاحت را با معینیت امور گرځندوی شریك سازد.

2-       تمام برنامه هایكه از طرف ادارات دولتی و نهاد های مستقل در خصوص سیاحت تطبیق میگردد باید اهداف ، مقاصد و اولویت های  پالیسی ملی گرځندوی را مد نظر گیرد.

3-      مو لفه های برنامه های انكشافی گرځندوی باید در برگیرنده ارزش های مانند صلح ،امنیت عامه ،ثبات سیاسی وتوانمندی اقتصادی باشد.

4-      برنامه های میان مدت و دراز مدت انكشافی برای گرځندوی باید در برگیرنده اقشار مختلف و وسیع مردم كشور باشد.

5-      برنامه های كه به اساس اولویت های پالیسی ملی گرځندوی طرح و دیزاین گردیده باشد از حمایت اجراآت تخنیكی و سایر همكاری های لازم  معینیت امور گرځندوی مستفید میشوند.   

6-       ادارات ذیربط دولتی برای بهبود وضعیت زنده گی اجتماعی و اقتصادی مردم در قرا و قصبات كشور برنامه های خاص انكشافی را  روی دست گیرند و برای اجراآت آن منابع بشری و مالی لازم را بسیج نمایند.

فعالیت توریستی:

حکومت برای رشد وانکشاف صنعت توریزم در کشور اقدامات و برنامه دراز مدت  روی دست گیرد با  ایجاد مکان های توریستی . انعکاس میراث های فرهنگی ابدات تاریخی و حمایت و تقویه سکتور خصوصی در بخش شرکت های توریستی ، تاسیسات بود باش سیاحین و شرکت های ترانسپورتی هماهنگی موثر در سطح مرکزوولایاتتمرکز سیاست های ملی،  برای توسعه گردشگری به عنوان یک تلاش مشترک با تمام ارگان ها میباشد . کهباعث انکشاف  این صنعت خواهد گردید. جلوگیری از غارت و تخریب محیط زیست طبیعی، آثار باستاني ، کوه ها و مکان هایكه از زیبایی های طبیعی، اختلال در اکو سیستم، مناطق حساس و سازگار با محیط زیست، فروش مخفی از عتیقه جات وغیره جلوگيري صورت گيرد.

سیاستدولتبرای تشویقمشارکت مردمدر توسعه صنعت گردشگریاز جملهموسسات و سازمان های غیر دولتیو جوانانمشغول درمحلات توریستی برای ایجادآگاهی عمومی وبرای رسیدن بهموفقیت وانکشافصنعت توریزم مقاومت در برابر هر نوع موانع وگسترشامکانات گردشگری. با این حالتوجه متمرکزخواهد بود برای توسعه ویکپارچهگی مراکز تفریحی وشناسایی آن از فعاليت هاي اساسياداره توریزم میباشد . موارد ذيل در اولویت  كاري اداره گرحندوي قرار دارد.

·         ارائه معلومات درمورد مزایای اقتصادی و اجتماعی گردشگری و اهمیت آن به عنوان ابزار رشد اقتصادی به تمام بخش های كشور .

·         ارائه طرح زیربنایی و برنامه ریزیهای کوتاه مدت و دراز مدت در سطح کشور.

·         ارائه امکانات و پشتیبانی سکتورخصوصی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش گردشگری.

·         اتخاذ اقدامات نظارتی برای اطمینان از پایداری اقتصادی . اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست و امنیتگردشگران.

·         اطمینان ازمقیاس توسعه گردشگری سازگار با محیط زیست ، محیط فرهنگی و اجتماعی در کشور.

·         جذب  نیروی انسانی آموزش دیده ازبین مردم محلی به منظور تشریک مساعی برای انکشاف صنعت توریزم.

·         انجام تحقیق و پژوهش در طرح وتهیه موارد  موثر و استراتژیک برای بازاریابی سیاحین .

·         جلب و توجه مراجع دولوماتیک افغانستان در دول خارجی جهت جلب و جذب سیاحین خارجی از جای های توریستی کشور.

·         اقدامات خاص برای اطمینان از امنیت گردشگران وارایه خدمات توریستی در کشوربرای سیاحان.

·          تسهیلات لازم  درمیدان های هوایی برای سیاحان در نظر گرفته شده . فعالیت های ضروری برای نگهداری و ايجاد سهولت براي سياحان صورت ميگيرد.

·         ايجاد پارك هاي تفريحي در سطح كشور .

  • اعمار تعمیر مناسب برای دفاتر اداری گرحًندوی.
  • تهیه حداقل ده عراده وسایط مختلف النوع ترانسپورتی غرض برنامه های انتقال سیر و سفر سیاحین .
  • توسعه نشرات تبلیغاتی توریستی به منظور معرفی داشته های آثار تاریخی و میراث های فرهنگی افغانستان جهت جلب و جذب و تشویق سیاحین به محلات توریستیک کشور.
  •   فراهم آوری تسهیلات لازم برای سکتور خصوصی در عرصهً توریزم.
  • فراهم آوری تسهیلات لازم برای سیاحین خارجی در کشور.
  • انتقال حق العضویت سالانه سازمان جهانی توریزم به حمایت ریاست های محترم پلان و اداری.
  • ارتقای ظرفیت علمی و رشد مهارت های مسلکی کارمندان اداری گرحًندوی از طریق بورس های تحصیلی.

تسهیلات خدماتی:

اداره توریزم کشور به منظور عرضه خدمات موثر و ایجاد تسهیلات برای سیاحان به بخش های اخذ ویزه سياحين‌، سیر و سفر ، اماکن بود باش ، بازدید از تفریحگاه ها ، آبدات تاریخی ، میراث های فرهنگی ، جك و كنترول بگيج هاي سياحان در ميدان هاي هوايي كشور و انتقال سياحان در منطقه مورد نظر و غیره  خدمات و تسهيلات را مطابق استندرد هاي پذيرفته شده عرضه مينمايد

مشارکتبخش دولتی وخصوصی:

توریزمیک فعالیتچند بخشیوصنعتیاست که بسیاری از بخش هایدیگراقتصاد ملیرا تحت تاثیر قرار میدهد.مشارکتسازنده و سودمنددربخشهای دولتی وخصوصی از هر طریقامکان پذیر است که این مشارکت ها یک ضرورت مطلقبرای رشد و انکشاف پایدار سیاحت در سطح کشور پنداشته میشوداست.

نقشدولت:

دولت و به خصوص اداره گرځندویبرای انکشاف و توسعه صنعت توریزم در کشور پلان های انكشافي را در مطابقت به استراتیژی دولت در مورد توريزم  برای جلب و جذب سیاحین و انکشاف و توسعه گردشگری در سطح کشور ميباشد  که این ادارهمتشکل ازمقامات ارشددولتدر بخش گردشگری ، کارشناسانو متخصصاناز بخش خصوصی میباشد فعاليت دارند .

نقش بخش خصوصی:

صنعت گردشگریبه عنوانبزرگترینمنبع براي  توسعه وتقویت سرمایه گذاری سکتور خصوصیدر سطح جهانمیباشد .

در برنامه هایدراز مدت وایجادامکانات لازمبرای شرکت های توریستی ، تاسیسات بود و باش سیاحین ، شرکت های تراسپورتی . رستوران ها، مکان های تفریحی،مجتمع و بازارهای خرید، و غیره در مناطقمشخص شده و مطابق ستندرد و معیار های جهانی درتوسعه صنعت گردشگری بسیار با اهمیت میباشد.

اقتصاد منطقوی یا مشارکت سازمان های خصوصی توریستی:

اقتصاد منطقوی یا مشارکت سازمان های خصوصی توریستی با مشارکت خصوصی بر اساس جاذبه های ذاتی، پتانسیل (ظرفيت )برای توسعه و در دسترس بودن منابع در مناطق تجارتی ایجاد ميگردد.  به منظور تسهیل دسترسی مستقیم و آسان به مناطق صنعتی از مقاصد بین المللی و داخلی اقتصادی منطقوی گردشگری ايجاد مينمايد. توسعه این مناطق توسط کارشناسان ارشد رهبری شده و توسط دیپارتمنت صنعت توریزم عملی میشود که متشکل از نماینده گان صنعت تجارت و گردشگری است.

افغانستان با داشتن میراث های گسترده فرهنگی و مذهبی و جاذبه های طبیعی متنوع بالقوه رشد در بخش گردشگری نقش وسیع دارد.

سکتورهای گردشگری خصوصی با مشارکت در همه بخش های زیربنایی با ادارات دولتي مشتركن فعاليت مينمايند .

سرمایه گذاری خارجی:

برای جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی در بخش گردشگریبا در نظر داشت وحفظ استانداردهای پذیرفته شده در جهان .وارائه خدمات با کیفیتتوریستی سیاحاناز طریق شرکت های توریستی . تاسیسات بود و باش سیاحین  هوتل ها از جمله اولویت های اداره توریزم میباشد.

برای ایجاد هوتل ها،شرکت های سیاحتی و ترانسپورتی برای توسعه زیر بناهای مورد نیاز گردشگری با سرعت ممکن به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته طرح های مناسب در نظر گرفته میشود.

استفاده ازفن آوری هایجدید:

باپیشرفت های فن آوریدر بخش گردشگریجهت ارائه بهتر امکاناتوتسهیلات برای گردشگرانوعرضه محصولاتگردشگریبرای سیاحان بسیار موثر واقع میشود. تکنالوژی معلوماتی یک وسیله عالی در رشد صنعت توریزمپذیرفته شده است.

در این زمینهبا استفاده از تجارت الکترونیکی و تجارتانترنتی برای انتشار اطلاعاتمرتبط به گردشگری ،ومعرفی میراث های فرهنگی، مکان های طبیعی ، اماکن مقدسه و تفریحگاه ها برای سیاحان راه نزدیک رسیدن به اهداف و انکشاف زود هنگام این صنعت میباشد .

ایجاد صفحات تبلیغاتی از جمله کارهای اند که برای رشد فن آوری های جدید در صنعت توریزم انجام میشود.

برایتنظیمکیوسکاطلاعاتگردشگری تشویق به فن آوری اطلاعات وشیوه هایسازگار با محیط زیستتوسط صنایعخصوصیو بالاتر استفاده ازفن آوریجهانی برایتبلیغات وتسهیلاتگردشگری.بنابراین دولت تلاش خواهد کرد تااز طریقاسناد و مدارکآماریمناسب ازاثر گردشگریو تبلیغاتگسترده رابرای ایجاد آگاهی های  براه بیندازدتااهمیتاقتصادی و اجتماعیگردشگری به خوبیشناخته شدهو به گردشگری توجهواولویت داده شود.

تامينصلح وامنیت:

تامین صلح و امنیت دایمی در افغانستان یکی از نیازمندی های ملی مردم افغانستان است. صلح و امنیت ضرورت مهم در توسعه و انکشاف پایدار صنعت توریزم در کشور ميباشد. همکاری مردم درتأمین صلح وامنیت نقش بارزی را بازی میکنند. دولت ،احزاب سیاسی و نهاد های جامعه مدنی براي رشد و انكشاف صنعت گردشگری و برای حفاظت و امنیت گردشگران ازاولویت های کاری خود قرار داده از نقطه نظرتوسعه صنعت گردشگری از اهمینت خوبی برخوردار میباشد. بنابراین امنیت در انکشاف و بازاریابی توريزم در سطح استراتیژی ملی قرار دارد.

حکومت قوانین ومقررات جدید براي توسعه گردشگری و برای حفاظت و امنیت گردشگران به تصویب رسانده تا که گردشگران با امن کامل به تمام ولایات کشورسیر و سفر كرده بتوانند.

نکات  ذیل را منحیث پالیسی هنگام تلاش شان برای تأمین صلح وامنیت مد نظر بگیرند:

پلان های وسیع برای توسعه زیر بناها:

اصل توسعه زیر بناها که ظرفیت گردشگران از حد معین آن تجاوز نکند و پالیسی دولت ابن است که محدودیت های وضع شده باید مطابق به پلان بوده ومطابق به قانون اجراآت صورت گیرد.

 

·         برنامهطویل المدتجامعبرای توسعهگردشگری پایداربا ارزیابیسناریوگردشگریموجود در هرمنطقه با توجه بهدسترسی به منابعطبیعی،میراث فرهنگیو سایر دارایی هایاجتماعی و فرهنگی، عوامل جمعیتی و غيره شامل پلان دراز مدت ميباشد

·         توسعه " توریزم " از طریق رویدادهای بین المللی مانند ورزش، کنفرانس ها و غیره ، همچنین ارایه جشنواره های فرهنگی و مذهبی موجود به عنوان جاذبه های توریستی .

·         توسعه توریزم حساب های ماهواره ای در ارتباط با گروه آمار ، برآورد منافع اقتصادی از توریزم دقیقا و به طور منظم و همچنان راه اندازی کمپاین های آگاهی توریزم در تمام سطوح جامعه است.

·         پارک های تفریحی ترویج توریزم با جذب گردشگران داخلی و بین المللی ، تولید تقاضا در حمل و نقل، محل اقامت و ایجاد فرصت های شغلی دولت دستورالعمل های مناسب به منظور تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در توسعه پارک های تفریحی آماده کند.

·         ایجاد آگاهی عمومی در مورد منافع اقتصادی و اجتماعی توریزم در میان مدیران ، برنامه ریزان و توده ها از طریق سمینارها ، کارگاه های آموزشی ، سخنرانیها، و غیره.

 

حفاظت منابع توریستي:

توسعه گردشگری باید به درستی هدایت و تنظیم شده  برای جلوگیری ازتخريت منابع  طبیعی ، میراث های فرهنگی و جاذبه های توریستی  مكان هاي تفريحي و جلوگيري از شكار پرنده هاي مختلف نوع  باید به شکل درست  آن و حفاظت شود.

حفظ محیط زیست:

چندین دهه جنگ ،فقر ومیزان بلند رشد نفوس محیط زیست افغانستان را خیلی متأثرساخته است وزنده گی 90 درصد از ساکنان دهات این کشوررا که وابسته به منابع طبیعی برای امرار معیشیت میباشد ،با مشکل مواجه ساخته است. قطع جنگلات ودرختان به طورغیرقانونی تهدید جدی رابه زنده گی مردم در دهات که از جنگلات به مثابه منبع مواد سوخت ودرآمد از طریق صادرات بادام و پسته می باشد، ساخته است. کاهش ساحه جنگلات در کشور باعث فرسایش خاک ،سیلاب ها وازبین رفتن اراضی زراعتی و مسکون نشین در کشور گردیده است.

عودت پنج میلیون مهاجرکه اکثریت آنها درشهرمسکن گزین شد ند وسرا زیرشدن روستایان به شهردرنتیجه خشک سالیها و درآمد کم تآثیر سؤ را برمدیریت آب وکثافات در مناطق شهری داشته است. در سطح جهان سیاحان علمبرداران درعمل وگفتمان های جهانی حفظ محیط زیست هستند. تمام ادارات ذیدخل دولتی وغیر دولتی افغانستان در حفظ وبازسازی محیط زیست کشوراز سهم فعال مردم بااتخاذ تدابیرذیل حمایت نمایند:

1-      بلند بردن سطح آگاهی مردم پیرامون حفظ محیط زیست.   

2-      ترویج صنایع سرسبزی وانکشاف مهارت های مردم جهت استخدام آنها در مشاغل سرسبزی.    

3-      دخیل ساختن  رسانه ها جهت نشر وپخش اطلاعات در مورد مسائل محیط زیست و شیوه های حفظ محیط زیست.

4-      حمایت از تلاش های مردم که در معرض خطر حوادث طبیعی قرار دارند برای کاهش خطرات وآماده گی در مقابل حوادث طبیعی.

توسعهو بازاریابی:

توسعهو بازاریابیبخش مهمی گردشگریاست .به منظور انعكاس منابع طبيعي  و براي رشد و انكشاف صنعت توريزم در كشور ازطريق برنامه هاي موثر تبليغاتي و ترتيب فلم ها از خاذبه هاي توريستي، تهيه بروشورها  و ويب سايت بسيار مهم پنداشده ميشود .

بنابراینبراي توسعه و پیاده سازیاستراتيژی های بازاریابیمبتنی برتحقیقات بازار تجزیه ، تحلیل وتقسیم بندیاولويت ها تبليغاتيتوریستیدر كشور صورت گيرد.

·         دستیابی موثر به هماهنگی ادارات دولتي و بخش خصوصی در توسعه توریزم و بازاریابی در كشوراست.

·          شناسایی بازارهای توریزم و اتخاذ استراتیژی های بازاریابی متمرکز بر اساس تحقیقات به تلاش های تبلیغاتی و بازاریابی از طريق وسايل  مدرن زود رس .

·         معرفي افغانستان به عنوان یک کشور پرجاذبه و دارای مناطق جذاب با میراث فرهنگی غنی و یک جامعه پر جنب و جوش براي سياحان  .

·         سازماندهی نمایشگاه عکس و ایجاد یک کتابخانه عکس .

·         آماده سازي فلم هاي تبليغاتي و ایجاد ويب سایت توريستي است.

·         ترتیب بروشور های تبلیغاتی .

 

همکاری بین المللی:

گردشگرییک صنعت جهانینیاز بهسازمان های مختلفبین المللی وهمکاری باکشورهای دیگر دارد. بنابراین پالیسی دولتخواهد بود که برای رسیدن به هدف و انکشاف صنعت توریزم ملزم بههمکاریبا تمامسازمان های بین المللیو کشورهای دیگر گردد .

1-      تأمین ارتباط با کمپنی های معروف توریستیک خارجی و طرف معامله در مورد اعزام گروپ های سیاحین داخلی به خارج از کشور و  قبولی گروپ های اعزامی آن ها به داخل کشور مطابق به شرایط قبول شده.

2-      تأمین ارتباط با سازمان جهانی توریزم و کشور های عضو آن به منظور اشتراک هیأت های اعزامی کشور در مجمع عمومی (UNWTO)، کنفرانس ها و سمینارها، ابراز نظر به منظور رشد و انکشاف صنعت توریزم در کشور و دریافت راه حل مشکلات و چالش ها این بخش.

توسعه ورزش:

ورزش نقش مهمی رادر ترویج صحت ، وحدت وخوشحالی سیاحین جوان اعم از دختر و پسربازی می کند. دولت افغانستان وادارات غیر دولتی باید نکات ذیل را منحیث ساحات پالیسی سیاحین برای تعمیم ورزش وهمچنان ایجاد وتوسعهٔ زیربنا های ورزشی مد نظرگیرد.

1-      پالیسی ملی ورزش برای سیاحین جوان تدوین گردد.

2-      ایجاد تسهیلاتبرای دسترسی فراگیر سیاحین به ورزش وسرگرمی ها به خصوص درمناطق کوهستانی مانند کوه نوردی ، پیاده گردی، بزکشی، بازی گلف، سکی، نیزه بازی وبراه انداختن مسابقات بایسکل رانی و غیره.

تطبيق  قانون و مقررات توريزم:

قانون و مقررات  توريزم دولت مرکزی را در توسعه صنعت گردشگری و اجرای خدمات توریستی برای سیاحان و کارکنان کمک میکند.

چارچوب تطبیق پالیسی:

ادارات تطبیق کننده:

پالیسی ملی گرحندوی به اساس نیازمندی های اجتماعی واقتصادی افغانستان تدوین گردیده است. این پالیسی در واقع پیشنهاد ادارات اجرائیوی دولت و ادارات غیر دولتی به منظوررفع نیازمندی های اقتصادی واجتماعی کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت گرحندوی است.  ادارات دولتی که در تدوین و تطبیق  پالیسی ملی گرحندوی نقش داشته باشندعبارتند از :  میعنیت گرحندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ، وزارت عدلیه ، وزارت مالیه ، وزارت کار واموراجتماعی ، شهدا ومعلولین ، وزارت ترانسپورت وهوانوردی ، ریاست عمومی تربیت بدنی، سپورت وکمیته ملی المپیک ، وزارت امورخارجه، وزارت حج واوقاف ووزارت امورداخله و سایر ادارات دولتی. همچنان ادارات غیر دولتی ودولتی ذیل، در سطح ملی ومحلی ، نقش خودرا در تطبیق پالیسی ایفا می نمایند.

تطبیق پالیسی در سطح محلی:

در سطح ولایات ریاست های اطلاعات وفرهنگ ومعينيت  گرځندوی در هماهنگی نزدیک با والیان ،ریاست های ذیربط دولتی ، ادارات غیر دولتی مسؤلیت تطبیق پالیسی ملی گرحندوی وهماهنگی تطبیق برنامه ها برای سیاحان را به عهده دارند. برنامه های انکشافی گرحندوی، اعم ازاقتصادی و اجتماعی، توسط ادارات ذیربط دولت وادارات غیر دولتی تطبیق می گردد.

نظارت و ارزيابي از تطبيق پالیسی:

وزارت اطلاعات وفرهنگ مسؤلیت نظارت کلی تطبیق پالیسی ملی گرځندوی را به عهده دارد. وزارت اطلاعات وفرهنگ از روند تطبیق این پالیسی به مجالس شورای وزیران گزارش ارایه می نماید وحمایت سیاسی دولت را برای تطبیق آنجلب می کند. معینیت گرحندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ از تطبیق پالیسی ملی امورگرحندوی درسطح ملی و محلی نظارت میکند. نظارت از پالیسی ملی گرحندوی مسؤلیت مستقیم معینیت امور گرحندوی است . این معینیت، از طریق ریاست تنظیم امور گرحندوی برنامه ها و انکشاف پالیسی مسؤلیت  تنظیم امور گرحندوی ونظارت از جریان تطبیق برنامه ها به اساس ساحات این پالیسی ،و رسید گی به مشکلات وچالش های فرا راه تطبیق پالیسی را دارد. این ریاست پیشنهاد های لازم را به ادارهٔ مربوطه جهت اجرای بهتر برنامه های اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی تطبیق برای سیاحان ارایه می کند.

1.      میکانیزم هماهنگی در سطح ملی:

وزارت اطلاعات و فرهنگ مجالس ماهوار را به منظور پیگیری از تطبیق این پالیسی با معینیت ها و معاونیت ها ی ادارات ذیربط دولتی ، مقامات بلند رتبه ادارات غیر دولتی ، نماینده گان با صلاحیت ادارات ملل متحد و کشورهایتمویل کننده را براه می اندازد.

2.      میکانیزم هماهنگی درسطح محلی:

در سطح محلی ، برنامه ها، بادر نظرداشت ساحات پالیسی ، توسط ریاست های ذیربط دولتیتطبیق می گردد.والیان باید ساحات پالیسی گرحندوی را در برنامه های انکشافی مد نظرگرفته وادارات غیر دولتی مانند مؤسسات اجتماعی وانکشافی، نهاد ها وسازمانها، گرحندوی را تشوق وترغیب کند که در استراتیژی های انکشافی خود در سطح قرا و قصبات پالیسی ملی گرحندوی را مد نظر گیرند . همچنین والیان باید حمایت سران قومی ، روحانیون واشخاص با نفوذ محل رابرای تطبیق برنامه های انکشافی گرحندوی جلب نموده میکانیزم وسیع هماهنگی میان سکتور ها را آماده کنند .

تخصیص بودجه به ادارات ذیربط:

ادارات دولتی ، هنگامی که برنامه های خود را به وزارت مالیه جهت ترتیب بودجه عادی و انکشافی ارایه می دهند ، باید اولویت های پالیسی ملی گرحندوی را مد نظرگیرند.

تخصیص بودجه به اداره ناظر:

 معینیت گرحندوی منحیث اداره ناظراز تطبیق پالیسی وهماهنگ کننده پالیسی ملی گرحندوی باید منحیث واحد بودجوی مستقل در چوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ بودجه عادی وانکشافی خود را، طبق اولویت های پالیسی ، برای سال 1393 هــ ش آماده سازد.

بررسی تآثیرات پالیسی:

تآثیرات پالیسی ملی گرحندوی باید دقیقاً ارزیابی گردد . معینیت گرحندوی باید از تطبیق پالیسی وتاثیرات احتمالی پالیسی برای رفع نیاز مندیهای سیاحان ، توانمند ساختن آنها در عرصه های مختلف اطمینان حاصل کند . تأثیرات پالیسی ملی گرحندوی براساس تطبیق استراتیژی برای سیاحان در هر 5 سال اندازه گیری خواهد شد.

نتیجه گیری

تصمیم مبنی برطرح و تدوین پالیسی ملی گرحندوی در صورت مساعد شدن شرایط صلح و امنیت خوبتر د ركشور برای سیاحان خارجی ، امید وارکننده برای بدست آوردن عواید سرشار از اين صنعت است و اولویت های این پالیسی بیشتر بر نیازمندی های اقتصادی و فرهنگی گردشگران در سطح ملی ومحلیمتمركز شده .پالیسی ملی گرحندوی بر اساسات اصول و ارزش های اسلامی ، اخلاق اجتماعی، همبستگی ملی و انكشاف ملی استوار است.انكشاف ، تغییر وتحول مثبت در زندگی مردم منجر به پیشرفت  افغانستان میشود.از آنجا كه صنعت توریزم به ارائه خدمات متکی استمیتواند موجب افزایش اشتغال و حرفه های جدید برای مردم عزیز ما خواهد شد .

میزان توسعه اقتصادی وابسته به رشد منابع عایداتی کشور میباشد از این جهت ما لازم میدانیم كه از رشد اقتصادی توریزم  به نفع افغانستان استفاده كنیم تا مردم ما از آن منفعت بدست ارند. با در نظر داشت اولویت های ملی دولت جمهوری اسلامی  افغانستان و تعهدات دیگرمبنی بر ایجاد افغانستان مرفع ، با ثبات، مترقی سیاحت باید بحیث محور اساسی شناسایی گردد. از جانب دیگر مؤسسات غیر دولتی اهداف انكشاف ملی را از طریق سرمایه گذاری  استراتیژیك بالای گرحندوی متمر كز سازند. پالیسی ملیگرحندوی نقش سازنده موسسات غیر دولتی ، به خصوص موسسات خدمات توریستی را در امور توسعه و انكشاف زندگی سیاحان برجسته مینماید. پالیسی ملی گرحندوی در واقع رهنمود توانمند سازی سیاحت است تا از این طریق ، مردم، دولت وموسسات غیردولتی بتوانند به مشكلات موجوده خاتمه دهند. بدین منظور برای عرضه خدمات در راستای انكشاف و توسعه پایداربرای سیاحین لازم است تا هماهنگی لازم درسطح برنامه ریزی و تصمیم گیری ها چه در سكتورعامه و خصوصی ایجاد گردد و طرزالعمل بررسی و ارزیابی تطبیق برنامه های مرتبط به پالیسی ملی گرحندوی تهیه گردد