ریاست تصدی افغانتور

ریاست تصدی افغان تور بخاطر رشد توسعه و انکشاف صنعت گرحندوی ایفای وظیفه می نمایند . درسال 1337  اداره  توریزم درکلوپ مطبوعات وقت تاسیس گردیده ودر سال 1358 این اداره از حالت سازمان خود کفا به تصدی گرحندوی ودر سال 1364 بنام تصدی افغانتور تغییر نام کرد این ریاست  در اثر جنگ های تحمیلی به حالت غیر فعال قرار داشت تا اینکه این ریاست  پس از شکل گیری وایجاد حکومت های موقت، انتقالی وانتخابی جمهوری اسلامی افغانستان با داشتن بیشتر از پنجاه سال تجربه کاری فعالیت خود را منحیث تصدی انتفاعی بخصوص از سال های 1380 با امکانات بسیار محدود در چوکات وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی ومعینیت گرحندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ دوباره احیا وفعالیت انتفاعی خویش  از سرگرفت . تصدی افغانتور فعلاً دارای  49 کارمند و 40 اجیر می باشد.

ریاست تصدی افغانتور از بدوتاسیس الی اکنون به انجام خدمات به منظور تسهیلات در برنامه سیر وسفر وخدمات توریستی، نهادینه ساختن فرهنگ سیاحت جهت بلند برد ن سطح عواید ملی، ایجاد زمینه اشتغال آسایش وارتقا کیفیت زنده گی مردم در سطح کشور وهمچنان دستیابی به جایگاه واقعی کشور به عنوان یکی از قطب های توریستی در منطقه ، توسعه کمی وکیفی سیاحت  وارتقای کیفیت خدمات توریستی مطابق به معیار های خدمات بین المللی به منظور ایجاد تسهیلات برای سیاحین کار می نماید

همچنان در راستای توزیع جواز فعالیت به نماینده گی های مسافرتی سیاحین، شرکت های توریستی، ونظارت از عمل کرد شرکت های توریستی ومکان های  بود وباش سیاحین ، ساخت وساز وتثبیت مراکز سیاحتی برای توسعه ورشد صنعت گرحندوی، تاسیس نماینده گی ها در داخل وخارج جهت توسعه انکشاف توریزم ، انجام امور مربوط به سیر وسفر سیاحان ویا خدمات که وظایف تصدی ارتباط داشته باشد بازدید ومطالعات نقاط توریستی طرف توجه علاقمندان مطابق به قوانین موضوعه کشور واساسنامه تصدی وپرنسیب های قبول شده توریزم بین المللی، تهیه وسایط ترانسپورتی هوایی وزمینی برای سیاحین از موسسه و یابه وسایط ترانسپورتی از موسسات ترانسپورتی خصوصی صدور واجرایی جواز فعالیت شرکت های سیاحتی وتاسیسات بود وباش سیاحین، اجرایی ویزه برای آنعده کارمندان خارجی که درشرکت های سیاحتی وبخش های تخصص تاسیسات بود وباش سیاحین ایفای وظیفه می نمایند.

معرفی شرکت های سیاحتی متقاضین عرض اجراات ویزه کشور های دوست به منظور عقد پروتوکول با شرکت های مماثل در خارج جهت اعزام زایرین به اماکن مقدسه، معرفی گرداننده گان متقاضی مهمانخانه ها عرض عقد پروتوکول با نهاد ها وکمپنی های خارجی به منظور پذیرایی مهمانان، تمدید ویزه سیاحتی برای سیاحین اتباع خارجی، بررسی وکنترول از عرضه خدمات شرکت های توریستی، تاسیسات بود وباش سیاحین وشرکت های حمل ونقل سیاحین به منظور ارایه خدمات بهتر طوریکه روشن وهویدا  است توریزم مهم ترین گزینه برای در آمد توسعه اقتصادی در کشور می باشد، افغانستان یک موقعیت بسیار استثنایی وممتاز از نظر جلب وجذب سیاحین امکان پذیر است، ترتیب وتنظیم پروگرام سیر وسفر درمناطق توریستی میله های عنعنوی تابستانی، زمستانی، سپورتی ومعرفی عنعنات ورسوم کشور، تعین وتثبیت نرخ نامه های خدمات که به سیاحین عرضه میگردد، تعیین رهنما هایی رسمی جهت رهنمایی مجاز برای سیاحین، تاسیس هوتلها، کمپ ها ، خرگاه درمناطق توریستیک، داشتن تماس با ولایات ویا ممالک دوست وسازمانهای سیاحتی جهانی در مورد تنظیم پروگرام های سیر وسفر تفریحی.