ریاست عمومی مالی و اداری

 

ریاست مالی اداری

ریاست مالی و اداری یکی از اساسی ترین ارگان های یک وزارت محسوب میشود که ریاست مالی اداری وزارت اطلاعات و فرهنګ  به تاسی از استراتیژی این وزارت  در چهارچوب پنج هدف مهم و کلیدی نقش بارز دارد وظایف چون تمام موضوعات مالی و اداری از قبیل بودجه ، خدمات ، حسابی اجراات عندالموقع نموده تا ضروریات و نیازمندی های ادارات  وزارت چی در مرکز و ولایات به اساس یک پلان منظم و طبق پالیسی تائید شده از طرف مراجع مقام ذیصلاح انجام نموده است شایان ذکر است که پالیسی ریاست مالی و اداری در خصوص سه بخش مهم  ذیلآ ارائه می گردد .

- در بخش بودجه :

به اساس استراتیژی ملی سقف بودجه وزارت طبق سه برنامه تنظیم می گردد که عبارتند از :

الف : در بخش فرهنگ گرځندوی :

حفاظت از میراث های فرهنگی و معنوی افغانستان نگهداری و تداوی آثار معروف باستانی - حفریات جدید - انکشاف صنعت کتب و جلوگیری از قاچاق غیر قانونی آثار فرهنگی - انکشاف توریزم و جلب سیاحین به منظور رشد اقتصادی و فرهنگی کشور

ب : در بخش نشرات و جوانان :

نشر و پخش  پالیسی های دولت در امور سیاسی  - اقتصادی – اجتماعی و حمایت از آزادی بیان از اهداف اساسی این برنامه می باشد و همچنان توان بخشی جوانان انکشاف مهارت های تخصصی آنها و استفاده از استعداد های جوان در پیشبرد امور اقتصادی کشور اشغال زایی برای آنها از اهداف عمده این برنامه می باشد .

ج : در بخش مالی و عملیاتی :

منحیث ستون فقرات در تمام عرصه های کاری این وزارت نقش فعال داشته و هدف آن ارائه خدمات ارزنده در تمام بخش های توریزم - فرهنگی – نشراتی وجوانان می باشد .

د : در بخش خدمات :

اجراات به اساس نیازمندی های ادارت مرکزی و ولایتی به صورت دقیق منظم طبق برنامه های سیستماتیک بعد از تائید مقامات ذیصلاح به منظور پیشبرد امور کاری در چوکات قوانین مرعی الاجرا است همچنان تثبیت ملکیت های وزارت و طرح ریزی برنامه های منظم ملکیت سازی برای وزارت تثبیت ، حفاظت ، مراقبت و توسعه ملکیت های وزارت از اولویت های آمریت خدمات محسوب میگردد .

ھ : در بخش مالی و حسابی :

آمریت مالی و حسابی مکلف به اجرای معاشات کارکنان مرکزی و وابسته های فرهنگی در خارج از کشور بوده و اجرای تخصیصات که مطابق برنامه های واحد های اول ، دوم و سومی وزارت می باشد به اساس پلان های کاری از بابت بودجه عادی و انکشافی در تفاهم با شعبات مربوطه در خصوص اجرای قرارداد ، اجرای تحصیل عواید و تصفیه حسابات قطعیه سال مالی بودجه عادی و انکشافی و ارائه قطعیه به وزارت مالیه از طریق شعبات آمریت مالی و حسابی این وزارت و همچنان مصرف تمامآ بودجه عادی و انکشافی با عقد زمان معین آن صورت می گیرد .