ریاست منابع بشری

منابع بشری

ریاست منابع بشری با درک نیازمندی ها و شناسایی مشکلات و چالش های که در رابطه به اجراآت کارکنان قرار دارد بر این شد تا پلان ستراتیژیکپنج ساله را طرح و مورد تطبیق قرار دهد.

هدف عمده این پلان ستراتیژیک نه تنها ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان منابع بشری  و ایجاد یک ریاست مدرن منابع بشری در وزارت بوده بلکه برعلاوه آن تطبیق سیسستم های جدید مدیریتی، استخدام از طریق رقابت آزادبااصل شفافیت، انکشاف اداره سالم،  سیستم ارتباطات مامورین، شناسایی و تشخیص نیازمندی های آموزشی، عملی کردن برنامه های آموزشی بعداز برنامه ریزی، تطبیق پروسه ارزیابی اجراآتو تقویه و بهبود سیستم معلوماتی منابع بشری(HRMIS) بشکل مؤثر را نیز دربرمیگیرد تا منابع بشری وزارت قادر گردد که اهداف و مقاصد ستراتیژیک وزارت اطلاعات وفرهنگ را بشکل مؤثر از طریق بهبود روند اجراآت توسط کارمندان ریاست های مرکزی و ولایتی حاصل نماید.

با این طرز تفکر، با درنظرداشت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات که در زمینه ای ارتقای ظرفیت کارمندان منابع بشری بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات و  سیستم های جدید مدیریتی و اداری و ارایه خدمات مؤثر که دارد، طرح پلان ستراتیژیک پنج ساله دربرگیرنده اهداف اساسی و اولویت های کاری بسیار مهم ریاست منابع بشری را نشان می دهد و درمطابقت با اهداف کلیدی وزارت اطلاعات وفرهنگ تهیه و ترتیب گردیده است می توان نقاط قوت، ضعف، فرصت های موجود و تهدیدات را ذیلاً معرفی نمود:

رئیس منابع بشری تحت رهنمایی  مقام محترم  وزارت اطلاعات وفرهنگ  مسؤلیت عمومی تطبیق و انکشاف ستراتیژی منابع بشری  وزارت را  با همکاری ادارات ذیدخل بعهده داشته و هریک از آمریت های ریاست منابع بشری  (استخدام،  ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره ،  ارزیابی اجراآت و سوانح و روابط  کارکنان) مکلف اند تا  وظایف  محوله تفویض شده را تحت رهبری رئیس منابع بشری در مطابقت با لایحه وظایف  واجراات کاری بخش مربوطه انجام دهند. 

 

 

 

1. استقامت ریاست منابع بشری:

استقامت ریاست منابع بشری با دید گاه، ماموریت، اهداف، شعار و ارزش هایآن بصورت واضح توضیح میگردد. دیدگاه ریاست منابع بشری دربرگیرنده ارزش های اساسی، اهداف استراتیژیک، ومقاصد اجرائیوی که اهداف این پلان استراتیژیک را مورد حمایت قرار میدهد، میباشد.

 

1.1. دیدگاه

دیدگاه ریاست منابع بشری عبارت از تجهیز وزارت با کارمندان با کفایت و مسلکی بوده تا پرسونل متذکره بتوانند وجایب و مکلفیت های خویش را در راستای رشد اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و امنیتی استراتیژی انکشاف ملی افغانستانبصورت درست انجام بدهند.

 

1.2.شرح دیدگاه

کارکنان وزارت اطلاعات و فرهنگ سرمایه یی ارزشمند این وزارت تلقی گردیده و ما در جهت تجهیز، انکشاف متداوم و استفاده آنها به منظور عرضۀخدمات مؤثر متعهد میباشیم.

 

1.3. شرح ماموریت

ماموریت ریاست منابع بشری عبارت از فراهم سازی خدمات انکشافی و مدیریت منابع بشری با کیفیت از طریق جلب، حفظ، تشویق، انکشاف پرسونل شایسته و توانمند سازی کارمندان به منظور عرضۀ خدمات عامه بصورت مؤثر و مفید میباشد.  

 

1.4. شعار

"ما حمایت کنندۀ حقوق شما در اداره هستیم "

برای خدمت گذاری شما قرار داریم

کارکنان سرمایۀ معنوی اداره است در خدمت شان قرار داریم

ما در خدمتگذاری کارکنان وزارت قرار داریم

1.5. ارزش های اساسی

ارزش های اساسی که دیدگاه، ماموریت، اهداف و شعار ریاست منابع بشری روی آنها استوار می باشد، قرار ذیل است:

             I.      تعهد به وظیفه

          II.      تخصص

       III.      روحیۀ کارگروپی یا به شکل تیم

       IV.      خدمات با کیفیت

          V.      رفاه کارکنان

       VI.      خدمات کارمند محور

1.6.اهداف استراتیژیک

اهداف ذیل به منظور رفع چالش های استراتیژیک که ریاست منابع بشری به آن روبرو می باشد، طرح گردیده است. این اهداف در جریان سال های ۱۳۹۴- ۱۳۹۸ بدست خواهند آمد:

6.1. هدف عالی:

 

ارتقای ظرفیت کاری ، مجهزنمودن به وسایل تکنالوژی جدید وعصری، اعاده وتثبیت حقوق، تقویه و بازسازی منابع بشری بر مبناء استفاده ازمنابع دست داشته (افرادمتخصص و مسلکی)