ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی گرڅندوی

ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی ګرڅندوی

 

ګرڅندوی و صنعت ګرڅندوی به عنوان پدیده اقتصادی-فرهنگی؛ جوامع امروزی را دیگرگون ساخته است. صنعت توریزم به مثابه بزرگترین و متنوع ترین صنعت امروز در جهان به حسا می آید؛ بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی میدانند، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، یعنی در آنجایکه شکل های دیگر اقتصادی مثل تولید، استخراج یا به رکود مواجه هستند یا به صرفه نیست یا نقش چندان مهمی در صحنه ای تجارت ندارند، به صنعت توریزم توجه ای ویژه ای صورت میگرد.

افغانستان به دلیل داشته ها و ظرفیت های برجسته توریستی میتواند منبع مهم درآمد در سطح کشور در شرایط فعلی باشد. برای تفوق به این مهم لازم است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان که وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ نقش اصلی را دارد برنامه های را روی دست گیرد و ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی ګرڅندوی نقش محوری را به عنوان یک عضو این سیستم به عهده دارد.

ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی ګرڅندوی دارای دو آمریت ( آمریت تحقیق، انکشاف، بازاریابی ګرڅندوی و آمریت انستیتوت ګرڅندوی) می باشد که این طرح با درنظر داشت تشکیلات، رسالت، وظیفه و اهداف که برای این ریاست در نظر گرفته است، طرح گردیده است.

در این نبشته تلاش شده است که تا زمینه های فعالیت را برجسته ساخته و تلاش های که در راستای توسعه صنعت ګرڅندوی صورت مگیرد از موثریت بیشتر برخوردار باشد و از تلاش که نتیجه بخش و موثر نباشد جلوگیر به عمل آید.

در زمینه لازم به سپاس گذاری از همکاران خوبم جناب محمد رامین عبیق زاده ریس ریاست تحقیق، انکشاف و بازار یابی ګرڅندوی و عنایت رفیعی کار شناس منابع ګرڅندوی که در زمینه مشوره های خوبی به منظور تهیه این مواد نموده است؛ نمایم.

 

دیدگاه ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی ګرڅندوی

ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی ګرڅندوی به عنوان یک از دیپارتمنت های مهم و کلیدی معینیت ګرڅندوی وزارت اطلاعات فرهنگ نقش مهم را در راستای توسعه و انکشاف و ګرڅندوی در کشور به عهده دارد. برای تحقق این امر مهم مستلزم برنامه ریزی های مدبرانه که بر اصل تخصص و فراهم آوری تکنیک های مدرن در عرصه تحقیق، و بازاریابی ګرڅندوی میباشد باور مند است. این ریاست با همکاری دیگر ارگان های مربوطه میتواند که نقش خودرا به شکل اساسی آن که همانا جلب و جذب سیاحین و بازاریابی موثر و کارا و حفظ بازار در شرایط رقابتی ایفا نماید.

با در نظر داشت فلسفه وجودی ریاست تحقیق، انکشاف و بازایابی ګرڅندوی، این راست میتوند با برنامه ریزی های  سنجیده شده نقش موثر در عرصه بازاریابی در داخل و بیرون از کشور ایفا. بازارایابی ګرڅندوی بخش مهم از ماموریت این ریاست را تشکیل میدهد. مطمنن که در بازار داغ رقابت صنعت ګرڅندوی، نیاز به افراد مسلکی که با مهارت های مدرن روز که در بازار نقش بازی میکنند میباشد. بازاریابی و بازارداری و ایجاد ثبات در این بخش رکن اساسی هر صنعت منجمله و صنعت ګرڅندوی میباشد.

برای داشتن بازار و ثبات بازار نیاز به معلومات کافی در مورد کالا مورد نظر میباشد که مطنن در صنعت ګرڅندوی شی و کالا مورد تبلیغ زمینه های دیدنی که شامل ساحات باستانی، تاریخی و مناظر طبیعی میباشند، بوده؛ بنا لازم است که معلومات دقیق و علمی در این بخش برای توریست ها میباشند, ارایه گردد؛ تا داشته های توریستی ما به شکل اساسی به توریست های داخلی و خارجی معرفی گردد و این شیوه تنها از راه تحقیق علمی میتواند که فراهم گردد.

بازاریابی، انعکاس داشته های توریستکی بدون ارایه خدمات تورستیکی نمیتواند که موثر تمام شود؛ زیرا بازایابی، بازارداری و ارایه خدمات توریستیکی نیاز به افراد مسلکی و کدری میباشند که بتوانند خدمات توریستی را به شکل مطلوب آن ارایه کنند. برای تربیه افراد مسلکی نیاز به یک سلسله فعالیت های میباشند که بتوانند چنین کدر های را در بازار معرفی نمایند؛ که انیستیتوت ګرڅندوی در این بخش رسیدگی خوهد نمود.

 

 

اهداف عمده ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی ګرڅندوی

-        شناساندن فرهنگ افغانی – اسلامی به جهانیان؛

-          شناسایی نقاط طبیعی و دیدنی در سراسر کشور و ترغیب مردم برای بازدید از آن؛ به منظور گذران اوقات فراغت و آشنایی و دوستی با یکدیگر و تحکیم وحدت اقوام مختلف افغانی؛

-        بلند بردن درآمد ملی که منجر به رفاه و آسایش مردم میگردد در نتیجه جلب و جذب سیاحین داخلی و خاریجی؛

-        جلب سرمایه گذاران داخلی و خارجی؛

-        نهادینه ساختن صنعت ګرڅندوی؛

-        ایجاد بازار مناسب و هدف مند در محلات تحت فعالیت این صنعت؛

-        تشویق و ترغیب مردم به منظور سهم گیری مردم محل در این بخش؛

-        استفاده از هنرهای سنتی و صنایع دستی داخلی جهت عرضه به توریست های خارجی و احیای این صنعت؛

-        ایجاد روابط حسنه با کشورهای منطقه و جهان؛

-        بلند بردن روحیه تحمل پذیری میان افراد جامعه؛

-        توسعه و انکشاف و گسترش این صنعت در کشور؛

-        بازاریابی و ایجاد بازار دایمی توریستی کشور؛

-        ارایه مشوره های علمی و دقیق در راستای مضرات این صنعت (در ضمن اینکه این صنعت موثریت های مهم را در جامعه دارد در صورت نداشتن برنامه های مراقبتی میتواند که مشکلات جدی اجتماعی و محیط زیستی را برای یک جامعه ایجاد نماید)؛

-        بازاریابی و بازارداری ګرڅندوی در داخل و خارج کشور؛

-        مطالعه ساحات باستانی و انعکاس داشته ها و ظرفیت های توریستی کشور؛

-        تربیه منابع انسانی مسکلی در عرصه ګرڅندوی؛

-        مطالعات بازار جهانی صنعت ګرڅندوی؛

-        وارزیابی فعالیت های اقتصادی ګرڅندوی.

آمریت تحقیق، انکشاف و بازایاری ګرڅندوی

آمریت تحقیق، انکشاف و بازاریابی به عنوان یک دیپارتمنت هسته، نقش کلیدی را در عرصه جلب و جذب و ترغیب سیاحین داخلی و خارجی در چارچوب ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی ګرڅندوی دارد. این دیپارتمنت مسئولیت دارد تا مهارت ها، شیوه ها و عوامل موثر را به منظور توسعه و گسترش توریزم برای ریاست محترم پیشکش نماید. مطالعات دقیق و علمی از مناظر و چشم اندازهای طبیعی و ارایه معلومات لازم از این آدرس برای سیاحین جز مسئولیت اساسی این دیپارتمنت میباشد، تا تلاش های وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ منجر به انکشاف و توسعه توریزم در کشور گردد.

Ø      وظایف عمده آمریت تحقیق، انکشاف و بازاریابی ګرڅندوی

-        سروی ساحات توریستی؛

-        تحقیق و ارایه نتایج علمی از ساحات توریستی کشور؛

-        تهیه معلومات دقیق در باره ساحات توریستی؛

-        تشویق، ترغیب و جلب توجه سیاحین داخلی و خارجی؛

-        تهیه بروشور ها؛

-        تهیه کلیپ و فلم های مستند از مناظر طبیعی و داشته های تاریخی-باستانی کشور؛

-        توسعه و گسترش اطلاع رسانی از جاذبه های گردشگری در سطوح مختلف جامعه جهت جلب و جذب سیاحین؛

-        برگزاری سیمنارها و ورکشاب ها جهت غنا مندی و موثریت برنامه های کاری؛

-        برگزاری نمایشگاها

-        بر قراری ارتباطات با موسسات (داخلی و خارجی)  فعال این عرصه؛

-        تهیه منابع ګرڅندوی؛

-        و شریک ساختن معلومات با مردمان محل به منظور بلند بردن دانش در محلات و ذینفع دانستن مردم محل در فعالیت های گرحنددوی.

آمریت انستیتوت ګرڅندوی:

هرنوع فعالیت اقتصادی، در جویبار از رقابت معنی و مفهوم میگرد، طوریکه صنعت توریزم نیز نوعی از فعالیت اقتصادی میباشد، بنا لازم است که برای گسترش و بهره گیری از این صنعت آماده گی رقابت در بازار را داشته باشیم. نوپایگی این صنعت در کشور عزیز ما افغانستان کار جدی و سرمایه گذاری های انبوه را میطلبد، رقابت در این عرصه در بازار جهانی به اندازه ای جدی است که حتی این نیاز فرعی را به نیاز اصلی همانند، غذا، لباس و دوا برای انسانها تبدیل کرده است.

همین ملحوظ است که انستیتوت ګرڅندوی رسالت پاسخ گویی در این راستاه را ترسیم میکند. فلسفه موجودیت این دیپارتمنت تولید، تربیه و بوجود آوردن کدر های مسلکی برای ارایه این خدمات را به شکل استندرد آن تشکیل میدهد، تا قناعت سیاحین و ارایه خدمات با درنظر داشت ارزشها و اعتقاد اساسی جامعه ما فراهم گردد.

Ø      وظایف عمده آمریت انستیتوت ګرڅندوی

-        فراهم آوری زمینه های لازم به منظور تهیه مواد و طرح وتدین برنامه های آموزشی؛

-        تهیه مواد آموزشی برای کار آموزان انستیتوت ګرڅندوی

-        جلب و جذب کار آموزان به منظور تعلیم و آموزش عملی و نظری؛

-        آموزش کدر و پرسونل مسلکی برای ارایه خدمات توریستی

-        معرفی کار آموزان فارغ التحصیل به ساحات مورد نظر برای ارایه خدمات سیاحتی؛

موارد فوق مهمترین وظایف قابل اجرا در این ریاست میباشد؛ با عملی شدن آن؛ اهداف ترسیم شده در عرصه صنعت توریزم را میسر می سازد. به منظور حصول این اهداف  لازم است که وزارت محترم امکانات، تسهیلات لازم را در اختیار این ریاست قرار دهد. مهم تر از همه حمایت مادی و معنوی مقام محترم رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ از این ریاست نو تشکیل و نوپا مهم قلم داد میگردد.

 

دورنما

ګرڅندوی تاثر فراوان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میگذارد.ګرڅندوی اشتغال ایجاد میکند، ماشین اقتصاد را به چرخش میاورد، به دنبال افزایش تقضا سفر به داخل و خارج امنیت را افزایش میدهد و به مشروعیت سیاسی در سطح بین المللی می انجامد. امروزه سفر نی تنها منباب تفریح و سرگرمی بل بخاطر نیاز و بلند بردن سطح آگاهی، تعامل وشناخت با دیگر مردمان جهان میباشد.

ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی ګرڅندوی در سطوح مختلف سازمانی، ملی و بین المللی با برنامه ریزی دقیق و تخصصیمیتواند که اهداف خویش تعقیب نماید که رسیدن به اهداف در این سطوح بستگی به کل نظام دارد. به منظور رسیدن به اهداف و نتایج متوقعه برنامه های منظم که از دل یک تعمق کارشناسانه و تخصص محور برآمده باشد میتواند که رسیدن به اهداف را سهل نماید.

تفوق و تعقیب کردن این اهداف در سطوح مختلف متذکره نیاز مند منابع انسانی متخصص، منابع مالی و عزم ملی را می طلبد.