ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی گرڅندوی

معرفی ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی گرحٔندوی

ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی گرحٔندوی به منظور رشد و توسعه صنعت توریزم و شناساندن فرهنگ توریزم به جهانیان در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ در سال 1391 خورشیدی با دو آمریت 1-آمریت انستیتیوت گرحٔندوی 2-آمریت تحقیق، انکشاف و بازاریابی گرحٔندوی با (22) نفر کارمند ایجاد گردید.

بعداً در سال 1394 جهت موثریت کاری (آمریت برنامه ریزی و آگاهی عامه) نیز در تشکیل این ریاست افزود شد، اینک این اداره با تشکیل (28) کارمند در بخش های مختلف آموزشی، تحقیق، و بازاریابی برنامه ریزی توریزم، و آگاهی عامه با پلان ها و طرح های موثر فعالیت دارد. این ریاست با همکاری دیگر ارگان های مربوطه میتواند نقش خود را به شکل اساسی آن که همانا، معرفی فرهنگ توریزم افغانستان، جلب و جذب سیاحین و بازاریابی موثر و کارا و حفظ بازار در شرایط رقابتی ایفا نماید.

 

دیدگاه ریاست تحقیق، انکشاف و بازاریابی گرحٔندوی

 • توسعه و انکشاف گرحٔندوی، شناسایی نقاط دیدنی و توریستی، جلب و جذب سیاحین و بازاریابی در کشور نقش مهم را ایفا مینماید، که این امر مهم مستلزم برنامه ریزی های مدبرانه که بر اصل تخصص و فراهم آوری تکنیک های مدرن در عرصه تحقیق، بازاریابی و آگاهی رسانه عامه در بخش گرحٔندوی میباشد.

بخش تحقیق و انکشاف توریزم

این بخش وظیفه دارد تا در مورد آثار باستانی و جاهای دیدنی در کشور تحقیق نموده، ساحات دارای جاذبه های توریستی و دیدنی را در سراسر کشور، بادر نظرداشت معیار های پذیرفته شده در صنعت گرحٔندوی، تثبیت و بازشناسی نماید و بعداً از طرق مختلف آنرا به همه گان به معرفی بگیرد. وظایف عمده این آمریت قرار ذیل است:

 • سروری ساحات توریستی از لحاظ باستانی، تاریخی و ایکوتوریستی ؛
 • هماهنگی این سروری با نهاد های مسوول که در این بخش فعالیت دارد ؛
 • دسته بندی ساحات توریستی از لحاظ موقعیت و نوع جذابیت ؛
 • دسته بندی معلومات در مورد ساحات توریستی تحت کار ؛
 • رده بندی ساحات توریستی و برای فضای کاری و راه اندازی پروژه های کاری ؛
 • برنامه ریزی های موثر به اساس این دسته بندی و سروی اجرا شده ؛
 • اولویت بندی های کاری به اساس سروی های اجرا شده ؛
 • تهیه دیتابیس از منابع گرحٔندوی ؛
 • تهیه معلومات دقیق در باره ساحات توریستی ؛
 • تشویق، ترغیب و جلب توجه سیاحین داخلی و خارجی ؛
 • تحقیق و ارایه نتایج علمی از ساحات توریستی کشور ؛

بخش آگاهی عامه

فضای که در آن یک توریست بودباش میکند باید از هرلحاظ مناسب باشد. برای ارایه خدمات بهتر و موثر لازم هست که مردم محل همکار با مسوولین گرحٔندوی باشند ، مردم محل باید از مزایای این صنعت در محل شان آگاهی داشته باشند. این روند را میتوان از طریق رسانه های همه گانی (تصویری، چاپی، صوتی، ویب سایت...) و همچنان رسانه های اجتماعی )فیسبوک، تویتر و....) به آگاهی مردم جهت همکاری بیشتر انتقال داد.

اهمیت تبلیغات با توجه به عصر کنونی از جمله رکن اساسی در رسانیدن آگاهی به مردم و در جمع آوری عواید یک کشور، ارگان و یا یک نهاد خصوصی تجارتی محسوب میگردد. زیرا به واسطه تبلیغات توجه عام به طرف موقعیت، اهمیت استفاده، ویژه گی ها و سایر بخش هایکه مؤثر است، جلب شده میتواند. شبکه تلویزیون توریزم میتواند منبع خوب آگاهی رسانی، عایداتی و تبلیغاتی برای مردم و جهان از نقطه نظر مسایل توریزم و فرهنگ باشد. وظایف عمده این بخش عبارت اند از:

 • طرح و ترتیب ویب سایت مشخص برای توریزم.
 • راه اندازی ورکشاپ های محلی برای معرفی مزایای گرحٔندوی برای باشندگان مناطق توریستی در مرکز و ولایات با اشتراک شرکت های توریستی ؛
 • ایجاد برنامه منظم برای برگذاری جشن های ملی و محلی در ساحات مشخص ؛
 • ایجاد یک برنامه تلویزیونی در تفاهم با ادارات ذیربط ؛
 •  برگزاری سیمنار ها و ورکشاپ ها جهت غنامندی و موثریت برنامه های کاری ؛
 • معرفی آثار تاریخی و جاهای دیدنی کشور با تمام ویژگی های آن از قبیل: تاریخچه، موقعیت، کیفیت، وضعیت جوی محیط و خصوصیات مردم محل، از طریق رسانه های صوتی و نوشتاری به مردم افغانستان و جهان ؛

بخش انستیتیوت گرحٔندوی و هوتلداری

انستیتیوت گرحٔندوی و هوتلداری باتوجه به لزوم ترویج فرهنگ سیاحت به عنوان اولین انستیتیوت آموزشی در بخش های توریزم و هوتلداری در کشور ایجاد گردیده که هدف عمده آن تربیه کادرهای مسلکی در بخشهای توریزم و عرضه خدمات هوتلداری و نیز در جهت اشتغال زایی و فراهم آوری زمینه کاریابی جوانان فعالیت نماید. مجموعه که موضوع اصلی آن فعالیت های آموزشی در بخش های سیاحت، فرهنگ سازی، زبان انگلیسی، هوتلداری، میزبانی، انجام پروژه های تخصصی در بخش های توریزم، ایکوتوریزم و محیط زیست طبیعی صنایع دستی و جوامع محلی و بوم گردی است.

این انستیتیوت در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ برای اجرای دوره های مختلف در بخش های: هوتلداری، باستانشناسی و زبان انگلیسی فعالیت دارد. دروس انستیتیوت در (4) سمستر و به مدت (2) سال میباشد و برای کسانی که دوره های سمستروار آن را با موفقیت بگذرانند تصدیق نامه فوق بکلوریا اعطا خواهد شد.

اهداف انستیتیوت گرحٔندوی و هوتلداری:

 • آموزش مضامین هوتلداری، ساحات باستانی و زبان انگلیسی به منظور بالابردن استندردهای حرفۀ در مهمان نوازی و آموزش در بخش توریزم ؛
 • به رسمیت شناختن و تناسب برنامه درسی در برابر استندرد ها و معیار بین المللی هوتلداری و باستانشناسی ؛
 • گسترش فرهنگ سیاحت بدون آسیب به فرهنگ بومی و حفاظت و حمایت از محیط زیست مناطق ؛
 • باستانشناسی ، قوم شناسی و معرفی فرهنگ بومی نقاط افغانستان ؛
 • تشکیل گروپ های سیاحتی با اهداف شناخت و نهادینه سازی فرهنگی سیاحتی در ولایات مختلف افغانستان در راستای همدیگر پذیری و انکشاف صنعت توریزم در کشور ؛

وظایف انستیتیوت گرحٔندوی و هوتلداری:

 • تدویر برنامه های آموزشی در بخش های هوتلداری، ‌ساحات باستانی و زبان انگلیسی با در نظرداشت قوانین وزارت معارف، اصول و معیار های اکادمیک، ارزش های ملی و نیازمندی های اجتماع ؛
 • آماده ساختن کادر های مسلکی در سطح صنف (14) و بالاتر از آن در بخش های یاد شده و ارتقای علمی استادان ؛
 • فراهم نمودن زمینه آموزش و تدریس سالم و معیاری ؛
 • تأمین روابط با مؤسسات تحصیلی مشابه در خارج از کشور ؛
 • تأمین ارتباط با هوتل ها و شرکت های سیاحتی و گرحٔندوی ؛
 • پشتیبانی از فعالیت های آموزشی و علمی در راستای تحقق اهداف متذکره ؛
 • برگزاری کنفرانس های علمی ، تحقیققی ، ‌آموزشی ،‌ ورکشاپ ها و سایر محافل علمی جهت ارتقای محصلان و استادان انستیتیوت ؛
 • تهیه و ترتیب پلان ها و برنامه های رشد و انکشاف انستیتیوت ؛
 • اتخاذ تدابیر مطابق طرزالعمل برای جلوگیری از تخلفات ؛
 • ارائه گزارش از اجراآت کاری بخش های مختلف به معینیت گرحٔندوی .

 

دیپارتمنت های انستیتیوت گرحٔندوی و هوتلداری:

 1. دیپارتمنت توریزم
 2. دیپارتمنت هوتلداری

 

شرح وظایف دیپارتمنت توریزم:

 • کنترول و نظارت از روند تدریسی استادان توریزم ؛
 • کنترول از روند تطبیق برنامه های آموزشی و کار های عملی ؛
 • تامین ارتباطات با پوهنتون ها و انستیتیوت های باستانشناسی علاقمند به همکاری با انستیتیوت گرحٔندوی ؛
 • ثبت و راجستر محصلین ؛
 • تهیه مواد درسی ؛
 • تعین اوقات درسی و تهیه تقسیم اوقات ؛
 • تهیه و توزیع کارت هویت برای محصلین ؛
 • تعیین اوقات امتحانات ؛
 • تهیه سند فراغت محصلین ؛
 • تعیین موضوع مونوگراف برای فارغان ؛
 • تنظیم امور کار های عملی و سیر علمی ؛
 • تهیه و ترتیب فورمه های شمولیت؛
 • ترتیب دیتابیس صنوف؛
 • ترتیب دیتابس نمرات و شهرت کامل مشمولین؛
 • ارتباط با وزارت محترم معارف جهت هماهنگی امور آموزشی و تدریسی؛
 • ترتیب و نگهداری ورقه های امتحان؛
 • ترتیب فایل های امتحانات 20٪ و نهایی؛
 •  همکاری و هماهنگی با بخش های مرتبط با انستیتیوت ؛

شرح وظایف دیپارتمنت هوتلداری:

 • کنترول و نظارت از روند تدریسی استادان هوتلداری ؛
 • ایجاد پروسه همآهنگی با هوتل ها به منظور معرفی و آموزش کادر ها ؛
 • کنترول از روند تطبیق برنامه آموزشی و کار های عملی ؛
 • ارتباط با پوهنتون ها و انستیتیوت های هوتلداری علاقمند به همکاری با انستیتیوت گرحٔندوی.
 • ثبت و راجستر محصلین ؛
 • تهیه مواد درسی ؛
 • تعیین اوقات درسی و تهیه تقسیم اوقات ؛
 • تهیه وتوزیع کارت هویت برای محصلین ؛
 • تعیین اوقات امتحانات ؛
 • تهیه سند فراغت محصلین ؛
 • تعیین موضوع مونوگراف برای فارغان ؛
 • تنظیم امور کار های عملی و سیر علمی .
 •  تهیه و ترتیب فورمه های شمولیت؛
 • ترتیب دیتابیس صنوف؛
 • ترتیب دیتابس نمرات و شهرت کامل مشمولین؛
 • ارتباط با وزارت محترم معارف جهت هماهنگی امور آموزشی و تدریسی؛
 • ترتیب و نگهداری ورقه های امتحان؛
 • ترتیب فایل های امتحانات 20٪ و نهایی؛
 •  همکاری و هماهنگی با بخش های مرتبط با انستیتیوت ؛

 

اساسنامه انستیتیوت گرحٔندوی و هوتلداری:

این اساسنامه به منظور تنظیم بهتر امور انستیتیوت گرحٔندوی و هوتلداری در ( 3 ) فصل و ( 18 ) ماده وضع گردیده است که بعد از نشر در جریده رسمی، بعد از منظوری نافذ میشود.

اهداف اساسنامه انستیتیوت گرحٔندوی و هوتلداری:

 1. آموزش هوتلداری، ساحات باستانی و زبان انگلیسی ؛
 2. گسترش فرهنگ سیاحت بدون آسیب به فرهنگ بومی ؛
 3. توریزم، قوم شناسی ؛
 4. تشکیل گروپ های سیاحتی با اهداف شناخت و نهادینه سازی فرهنگی سیاحتی در ولایات ؛
 5. انستیتیوت در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت مینماید ؛
 6. وزارت معارف ، از امور تدریسی انستیتیوت متذکره نظارت میکند ؛
 7. امور مالی و اداری انستیتیوت از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ تنظیم میگردد.