آمریت تهیه و تدارکات

 

تهیه تدارکات

مقدمه

ریاست تهیه و تدارکات بمنظور تامین شفافیت و حسابدهی بیشتر اخیرا در تشکیل سال 1393 وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد گردید که و ظایف محوله خویش را در روشنی قانون،طرزالعمل تدارکات وقانون مصارف اداره عامه جمهوری اسلامی افغانستان ادامه میدهد.

چون ادارات تدارکات ادارات اجرایی بوده که مطابق به تثبیت نیازمندی ها؛ پلان سالانه تدارکاتی خویش را مطابق قانون ترتیب و در روشنی آن اجراات میدارند که اداره محترم پالیسی تدارکات بمنظور تامین شفافیت و حسابدهی ادارات قانون تدارکات ؛ طرزالعمل تدارکات و فورم های معیاری ترتیب نموده و ادارات تدارکاتی را مکلف دانسته تا تما پروسه های کاری خویش را مطابق آن عیار بسازند.

هدف

چون شعبات تدارکاتی مکلف اند تا تما اجراات خویش را مقابق قانون تدارکات عیار سازند لهذ اهداف قانون در چهار بخش در ماده دوم قانون تدارکات بشکل زیر بیان شده:

1.      تامین شفافیت درمراحل پروسه تدارکات

2.      کنترول موثر امور مالی و مصارف عامه

3.      اقتصادی بودن تهیه و تدارکات اجناس؛ خدمات و امور ساختمانی با کیفیت

4.      قراهم نمودن زمینه برای اشتراک تمام داوطلبان واجد شرایط در داوطلبی ها

وظایف شعبه تدارکات

مطابق ماده هشتاد و چهارم وظایف شعبه تدارکات قرار ذیل است:

1.      تهیه وترتیب ‍‍‍‍پلان تدارکاتی.

2.      ترتیب اعلان داوطلبی طرزارائه درخواست شرطنامه وسایر اسناد مورد ضرورت تدارکات،نشر وتوزیع اسناد مذکور در صورت ضرورت.

3.      اخذ آفر ها وارائه پیشنهادات درمورد عقد قرار داد به هیت تدارکات وآمراعطاء.

4.      تنظیم اسناد قرار داد تدارکاتی مطابق احکام این قانون .

5.      اجرای وظایف سکرتریت برای هیت مربوط تدارکات.

6.      فراهم نمودن تسهیلات جهت تطبیق حکم مندرج ماده هشتم این قانون.

7.      نظارت ازامور تطبیق قرار داد های تدارکاتی مشروط بر اینکه ادارات مصرف کننده آنرا اجراء نه نماید.

8.      ارزیابی کمیت کیفیت اجناس خدمات وامور ساختمانی.

9.      انجام سایروظایف محوله

 

برنامه های بعدی

1.      تطبیق واستفاده از تمام اسناد معیاری بصورت کامل مطابق ماده ششم قانون تدارکات.

2.      انجام تدارکات مطابق پلان سالانه تدارکاتی بر وفق پلان مالی.

3.      بلند بردن ظرفیت کاری از طریق آموزش های مسلکی و آموزش ها در جریان کار بمنظور اخذ تصدیق ظرفیت تدارکاتی از واحد پالیسی تدارکات.

4.      تمرکز تدارکات از بخش های مختلف بمنظور تامین شفافیت.

5.      ایجاد دیتابیس بمنظور تثبیت دارایی های وزارت در تحویلخانه.

6.      ایجاد سیستم منظم مدیرت قرارداد ها بمنظور بلند بردن کیفیت فرمایشات.