ریاست تیاتر ملی

مقرره تیاترملی افغانستان

مقدمه

 انسانها از بدو پیدایش  الی اکنون (قرن بیست ویکم  ) در تکاپو و تلاش بوده اند تا برای آرامش روح و نفس خویش کاری انجام دهند تا باشد هم خود را سرگرم نمایند و هم ذاتی را که آنها را هست کرده است به ستایش بنشینند.

بدین منظور هنر تیاتر  نتیجه تکاپوی آدمی بوده است ودر هر نقطه جهان برای نخستین بار ظهور این پدیده ریشه در مراسم های مذهبی داشته وامروزه در هر جوامع ی با رعایت ارزشهای ملی و فرهنگی آن کشورها ٬ تاریخ اش را بازگو میکند وجهت رشد وعنامندی فرهنگ ملی شان فعالیت مینماید.

در کشور عزیز ما افغانستان نیز تیاتر از گذشته ها جایگاه خاص خود را داشته وتیاتر ملی افغانستان در سال ۱۳۴۳  رسمآ درچوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ عرض وجود نموده  وفعالیتهای هنری خویش را با ارایه آثار های ناب که با روحیات جامعه مطابقت داشته پیشکش نموده است ویک منبع مهم عایداتی وتنویراذهان عامه به شمار میرود که درسطح کشور یگانه مرکزپخش تیاتر های ملی٬ مذهبی٬تاریخی سنتی فرهنکی ومردمی بوده ومرجع  باصلاحیت دربخش تبلیغ وترویج فرهنگ اسلامی می باشد که عظیم ترین مسئولیت راعهده داربوده .

هدف و مرام آن بینا ساختن مردم به  زنده گی وتغییرات  شرایط اجتماعی می باشد که به این اساس ریاست تیاتر ملی افغانستان مقرره خویش جهت قانونمند شدن وانکشاف تیاتر درسراسرکشور واستفاده عظیم از این پدیده جهت فرهنگ سازی ومحافظت ازفرهنگ ملی وزنده ساختن تاریخ کشورمقررخویش را  بداخل (  ) و(  ) ترتیب وتنظیم نموده است که ذیلا ارایه میگردد .                                                                                                                                        

 

فصل اول                                                                                                                                      

نویسنده گان ٬ کارگردانان ٬هنر مندان٬تخنیکران وسایر کارمندان داخلی اداره درچوکات تیاترملی افغانستان  به موادات مندرجه که تحت (۲۵)ماده می باشد به آنمکلفیت داشته وطبق ماده های داده شده عمل نمایند.                                                                                                                

 ماده اول:- پرسونل مسلکی وتخنیکران وسایر کارمندان اداره دارای اخلاق نیکوی  هنری بوده وبا سایر مردمان  نزاکتهای اجتماعیرا درداخل وخارج اداره مربوطه مراعات نموده واداره ریاست تیاتر ملی از پذیرش اشخاصی که دارای کرکترواخلاق  هنری نباشد معذرت خواسته ودرپذیرش شان اقدام نخواهد نمود.                                                 

ماده دوم:- کارمندانیکه به نسبت سرپیچی وعدم رعایت ماده اول ازبست                                                          

ماده سوم:- تیاتر ملی  درپذیرش طبقه نسل جوان _(اناث وذکور)دربخش  هنر تمثیل  بعداز تائید بورد مسلکی  واخذ امتحان  می پردازد.

ماده چهارم:-ریاست تیاتر ملی به جلب وجذب فارغین پوهنحی  هنرهای  زیبا به اساس رشته تمثیل وغیره رشته های مسلکی واخذ امتحان می پردازد.

ماده پنجم:- پیشکش  نمودن برنامه های  تیاتری  درداخل  که نظر یه  بورد مسلکی  تیاترملی شرط اساسی  ومهم بوده ٬ باید تمام نمایشنامه ها طبق روحیه مردم ٬آداب واخلاق اجتماعی  واسلامی٬طبق مقررات وپالیسی  نشراتی  وزارت اطلاعات وفرهنگ  باشد مورد اجرا قرارگیرد.

ماده ششم:- هنرمندان وتخنیکران تیاتراز آغاز مشق وتمرین الی ختم اجرای نمایشنامه های

ماده هفتم:- تیاتر های که قبلاًایجادشده ازچوکات  وزارت خانه ها وموسسات فرهنگی ٬مراکز تعلیمی وتحصیلی  مکلفند  تا تیاتر  های شانرا  در تیاتر ملی راجستر نمایند.وپلانها وگزارش کاریشان  را درهر ربع  سال به مدیریت  نمایشنامه های  ریاست تیاتر  ملی ارایه بدارند.

ماده هشتم:- دربرگزاری  محافل هنری دراطراف اکناف  شهر ریاست تیاتر ملی راازقبل درجریان  قرارداده  ومطابق  مقرره موجوده تیاتر ملی  فعالیهای  خویش را عیارنمایند وموافقه تیاتر ملی را اخذ نمایند.

ماده نهم:- تیاتر های خصوصی  داخلی وخارجی  که بطور خصوصی  فعالیت می نمایند  درمرکز و ولایات  مکلفند  قبل از برگزاری  نمایش شان  هئیت  بورد مسلکی ریاست تیاتر ملی  راجهت چک وارزیابی  دعوت نمایند.

ماده دهم:- وروحیه دیالوک وجملات  هماهنمگ با محتوای  نمایش  قابل اجراﺀباشد  واز دیالوک  های  مبتذل  وخارج  از چوکات هنری خود داری نمایند. که تیاتر  های داخلی وخارجی بعداز  تایید هئیت  بورد مسلکی  تیاتر ملی اجازه اجراﺀعمومی را کسب  خواهند کرد که دراین  مورد هئیت بورد مسلکی  ریاست تیاتر ملی  باتفاهم یک تن از اعضای  کمسیون  رسانه ها از طرف وزارت  محترم  اطلاعات وفرهنگ  ابراز نظر کرده  واجازه اجراﺀ عمومی  رامی دهند.

ماده یازده هم:- دررابطه  به ارزیابی  آثار هنری خصوصا نمایشنامه  های تیاتری  بادر نظر داشت آزادی  مطبوعات  بورد مسلکی  تیاتر ملی وهئیت  مقام محترم وزارت  ابراز نظر می نمایند.

ماده دوازده هم:- گیرنده  جواز  واجازه  نامه حداقل سابقه ده سال کارهنری  راداشته ویادارای اسناد مدارک  معتبر تحصیلی دراین رشته  رابدست  باشد وکسانی  که جواز  تیاتری  را اخذ  می دارند نمی توانند با  استفاده از این جواز  نامه به غیراز کار تیاتری به سایر فعالیت دیگراقدام گنند.

ماده سیزده هم:-  آنعده  ازتیاتر های  خصوصی بعداز اخذ جواز درصورتیکه  تا مدت یک سال  فعالیت هنری  ویادست  آوردی  نداشته  باشند به نسبت  عدم فعالیت جواز موصوف باطل می گردد  ودوباره حق فعالیت را ندارند.

 ماده چهارده هم:- تیاتر های خصوصی  وسایر  تیاتر های که درچوکات  ادارات  دیگر  دولتی  فعالیت میکنند  در  مرکز  وولایات  هیچ  گاه نمی توانند بدون  موافقه  وزارت  اطلاعات وفرهنگ و تیاتر ملی افغانستان  تیاتر های خارج از  مرز را  دعوت  نمایند . درصورت عدم رعایت  از طرف مقام  وزارت اطلاعات وفرهنگ  مورد باز پرسی  قرار گرفته ت وبا آنها برخورد قانونی صورت میگردد.

ماده پانزدهم : موسساتی که ازطریق کشورهای دوست تمویل می گردند بایدایجاد تیاترخودرابا موافقه وزارت اطلاعات وفرهنگ وتیاترملی افغانستان آغازنمایند ودرصورتتخطی مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت .

ماده شانزدهم : کاپی وسرقت آثارهنری به هیچ وجه مجاز نبوده ودرصورت چنین تخطی های شخص متخلف موردپیگرد قانونی قرارخواهند گرفت .

ماده هفدهم : برقراریارتباط هنری با ارگانهای داخلی وخارجی واشتراک نمایشات درفستیوالهای تیاتری باتایید ومعرفی وزارت اطلاعات وفرهنگ وریاست تیاترملی افغانستان صورت میگیرد .

ماده هجدهم : تیاترملی افغانستان  یگانه مرجع باصلاحیت بوده وبرگزاری جشنواره های تیاتری درسطح ملی وبین المللی ازصلاحیت وجز لایحه وظایف تیاترملی افغانستان بوده وبرگزاری آن ازطریق ریاست تیاترملی با موافقه وزارت محترم اطلاعات وفرهنگ صورت خواهد گرفت .

ماده نوزدهم : ساختار تشکیلاتی  تیاترولایات اعم ازدولتی وخصوصی درچوکات ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایات با موافقه ومنظوری مقام محترم ازصلاحیت تیاترملی افغانستان وتیاترملی می تواند دراحیای دوباره تیاتردرولایات به حمایه مقام محترم وزارت اطلاعات وفرهنگ اقدام نماید .

ماده بیستم : هرگاه موسسات ونهادهای فرهنگی خارجی وداخلی درمرکز وولایات کشور خواهان همکاری های مادی ومعنوی وتمویل تیاترهای دولتی وخصوصی درافغانستان باشند دردرجه اول باید با مسئولین تیاترملی ووزارت اطلاعات وفرهنگ درتماس شده وطبق اصول وتعامل این مرجع اقدام به فعالیت کنند . 

ماده بیست ویکم : ریاست تیاترملی افغانستان با صلاحیت کامل درچک وارزیابی مواد تبلیغاتی ازقبیل پوسترها ، بروشورها وسایر اشتهارات تیاتری دست باز داشته و می تواند دراین مورد اقدامات لازم را ارایه بدارد .

ماده بیست و دوم : ریاست تیاترملی افغانستان با درنظر داشت رسالت فرهنگی خویش ازهیچ گونه همکاری درمورد فعالیت های هنری تیاترها درنهادهای داخلی وخارجی دریغ نکرده ودرحد توان خود دررفع مشگلات آها سعی وتلاش خواهند کرد .

ماده بیست وسوم : ارزیابی وروندکاری تیاترهای شخصی ایجاد شده بادرنظر داشت تولیدات دریک سال حداقل دواثر هنری بلند تیاتری را باید  آما ده اجراء نمایند .

ما ده بیست وچهارم: آثارنمایشی تیاترهای شخصی ولایات باید زیر نظر هئیت های تیاتر دولتی  ولایت مربوطه ارزیابی وکنترول شود .

ماده بیست وپنجم : تمام فعالیتهای تیاترهای شخصی ولایات باید ازطریق تیاترهای دولتی مربوطه به تیاترملی گزارش داده شود .

این لایحه ازایجاد تاسیس تیاتر ملی افغانستان قابل تطبیق بوده اینک مجدد طی یک فصل وبیست وپنج ماده جهت انتظام وارزیابی به کمیسیون محترم تقدیم است تا پس ازغور آماده اجرا گردد .