ریاست عمومی فرهنگ و هنر

به نام خداوند جان و خرد

 

نگاهی گذرا بر پیشینه و کارکرد های ریاست فرهنگ مردم

           ریاست فرهنگ مردم، یک نهاد فرهنگی وابسته به دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ، فعالیت فرهنگی، ادبی و اداری خویش را به پیش میبرد که بیشترین کارهای این اداره خدمت در بخش گسترش فرهنگ نوشتاری و شفاهی مردم این سرزمین است و در زمینۀ خدمتگذاری به نویسنده گان و فرهنگیان کشور از هیچ نوع تلاش و کوشش در حدود توانایی و امکان دست داشته، دریغ نه ورزیده و نخواهد ورزید.

        پایه گذاری این ریاست در سال 1383 خورشیدی، بنابر طرح ارایه شده از سوی ادارۀ شعر و ادب و منظوری مقام رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ و توریزم، یکجا با تشکیل اداره های: مجلۀ فرهنگ، مدیریت جوایز فرهنگی و ادبی، نشریۀ جریدۀ قلم که بعد ها به نام گاهنامۀ خورشید تغییر نام یافت که پی آمد آن زیر نام (ریاست فرهنگ و ادب)، بعد ها به نام ریاست فرهنگ مردم و ریاست فرهنگ و هنر و اکنون، ریاست فرهنگ مردم به وجود آمد که در زمینه های زیر کار و فعالیت خویش را به پیش میبرد:

* در جهت پاسداری گرامیداشت، رشد و نهادینه سازی از همه آثار، آبدات و مواریث فرهنگی افغانستان از فجر تاریخ مدون این سرزمین تا روزگار کنونی تلاش می ورزد؛

* به استعداد های جوان و بالنده عرصۀ دانش، فرهنگ و ادبیات توجه ژرف و همه جانبه مبذول نموده و زمینه رشد و غنای افزونتر توانمندیهای معنوی آنان را با همکاری دیگر بخشهای مسلکی جوانان فراهم میسازد؛

* نقش فرهنگیان را برای اشتراک فعال آنها در زنده گی اجتماعی و مدنی کشور برجسته خواهد ساخت؛

* سازماندهی کنفرانسها، همایشها، سمپوزیمها و تجلیل از روزهای ملی و جهانی در تفاهم با رهبری وزارت خواهد پرداخت؛

* به نخبه ترین آثار فرهنگی، پرداخت جایزه های مناسبی متکی به «مقررۀ جوایز فرهنگی و هنری» نافذ شده فرمان شماره (79) مؤرخ 18/9/1382 خورشیدی را در نظر خواهد گرفت؛

* در ارگان نشراتی (ماهنامۀ فرهنگ) که در برگهای آن، تراوشهای فکری و معنوی فرهنگیان ملی و جهانی را که فر آوردۀ همایشهای تدویر یافته از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ باشد و نیز مواد فولکلوریک را به نشر میرساند.

* تأمین رابطه با نهاد های فرهنگی و هنری جامعۀ مدنی کشور؛

* تدویر جشنواره های فرهنگی و به ویژه جشنواره بزرگداشت از روز هنر، همه ساله؛

* تدویر محافل بزرگداشت از جشن نورور و دیگر جشنواره های مردمی، ملی و باستانی مان؛

* ثبت و صدور جوازنامه های نهادهای فرهنگی و هنری که در روشنایی قانون و لوایح نافذ شدۀ دولت کار و فعالیت می دارند، نظارت و درخواست کارکرد های شان به گونۀ منظم و جدی.

* و در فرجام خدمت به میراث های غیرملموس و شفاهی دانش عوام ثبت و نهادینه شدن آنها در میراثهای فرهنگی یونسکو و آیسسکو و همکاری دو جانبه با آنها.

 

 

وظایف عمده چهار بخش اساسی ریاست فرهنگ مردم

1-      حفظ و گسترش فرهنگ اصیل کشور جهت غنامندی و معرفی فرهنگ مردم افغانستان و نشر ان در گاهنامه فرهنگ

2-      بازتاب و تبارز داشته های فرهنگی مردم و معرفی فرهنگ محلی تمام اقوام و قبایل و جمع اوری ضرب المثل های و چاپ ان در گاهنامه فرهنگ

3-      معرفی داشته های فرهنگی ، انکشاف و غنای فرهنگ ملی و توجه به شناسایی مشاهیر و داشته های فرهنگی و ادبی کشور از طریق تدویر سمینارها و سمپوزیم ها

4-      مدیریت مراقبت ؛ رهبری و تنظیم فعالیت های مربوط ، بررسی همه جانبه اثار فرهنگیان و نویسندگان

5-      تامین رابطه با نهادهای فرهنگی و هنری

6-      معرفی و ثبت نمودن نامهای فرهنگیان ، نویسندگان ، شعرا و دانشمندان ذریعه وبسایت و ایمیل ادرس یونسکو

7-      راه اندازی کانکور جوایز فرهنگی وهنری طبق مقرره جوایز فرهنگی و هنری همه ساله

8-      تدویر جشنواره هنر همه ساله

9-      تدویر محافل جشن نوروز و دیگر جشنواره های ملی مردمی

10-  برگزاری سمینارها ومحافل و جمع اوری مقالات دانشمندان و چاپ در گاهنامه فرهنگ

11-  ثبت و صدور جوازنامه برای موسسات فرهنگی و هنری در روشنایی قانون

12-  اجرای احکام مقامات محترم وزارت  طبق قانون و مقررات کشور