ریاست کتابخانه های عامه

ریاست کتابخانه های عامه

ریاست کتابخانه های عامه یک ازمراکزمهم فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ بوده که درسال 1345 هجری شروع به فعالیت آغازنموده ونمایندگی های آن درشهر های کابل نواحی مربوط وتمام ولایات کشورفعالیت دارند . هدف عمده آن ترویج فرهنگ کتابخوانی پاسخگوی به نیازمندی های مطالعه کننده گان وپرنمودن اوقات فراغت مردم میباشد .

ریاست کتابخانه عامه مرکزی ازبدوتائسیس خود همواره درخدمت مردم قرارداشته ودرهر شرایط درهایش به روی مردم باز بوده است کتابخانه عامه مرکزی دارای هفت بخش ذیل میباشد . ۱شعبه ریفرنس ۲ شعبه زبان وادبیات ۳ شعبه اطفال ونوجوانان ۴ شعبه افغانستان شناسی ۵ شعبه جرایدومجلات ۶ شعبه مطالعه عمومی ۷ شعبه توزیع .

شش بخش اول همه روزه بدون کدام قیدوشرط درخدمت مردم قرارداشته صرف دربخش توزیع کارت به کسی داده میشود که وظیفه دولتی داشته باشد چه محصل باشد ،چه متعلم وچه کارمند یا افسر .

دربخش توزیع بعداز تصدیق اداره مربوط برای مراجعه کننده کارت توزیع شده که میتواند برای دوهفته کتاب رابه عاریت ببرند .

تعداد مجموعی پرسونل کتابخانه عامه (  ۴۴  )  کارمند و(   ۱۴  ) پرسونل خدماتی میباشد .