رياست حفظ احيأ شهر هاي قديم وآبدات تاريخي

رياست حفظ احيأ شهر هاي قديم وآبدات تاريخي

 

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف:   

       رياست حفظ احيأ شهر هاي قديم وآبدات تاريخي بادرنظر داشت لايحه وظايف به منظور داشته هاي فرهنگي وتاريخي كشور عزيزمان افغانستان در راستاي استقامت هاي كاري خويش از طريق ميتود هاي حفاظتي وترميماتي جهت مستند سازي به واقعيت ها ي تاريخي وفرهنگي جهت حفظ اصالت آن توظيف بوده ، متعهد ومكلف به اجراي سروي ها ، نقشه برداري ها ، احجام گيري ها ، ترميمات ، وقايه وحفظ وحراست دوامدار آبدات تاريخي وشهر هاي قديم مي باشد .

فعاليت هاي انجام يافته طي چهارده سال اخير :

·                     سروي وپروژه سازي ( 262 ) آبده تاريخي در ولايات كابل ، هرات ، بلخ كندهار ، ننگرهار ، غزني ، باميان ، فارياب ، لغمان ، كندز ، تخار ، بدخشان ، زابل ، غور ، سرپل و هلمند .

·                    ترميم ومرمت (242 ) آبده در ولايات بلخ ، هرات ، كابل ، كندهار ، غزني ، باميان ، فارياب ، بدخشان ، تخار ، لغمان ، غور، هلمند ، كندز ، زابل و هلمند كه از جمله 95 آبده از طريق بنياد آقا خان ، (34 ) آبده از طريق موسسه فيروز كوه و(3) آبده از طريق موسسه اچكو ترميم ودر حال بهره برداري سپرده شده است..

·                    بتعداد ( 1408 ) آبده فهرست وثبت ديتابيس گرديده كه ازين جمله براساس صراحت ماده چهاردهم قانون حفظ آثار تاريخي وفرهنگي براي (827 ) آبده تاريخي لوحه تسجيل تهيه شده واز جمله بتعداد (200) تخته لوحه تسجيل آبدات به ولايات كابل ، هرات ، غزني ، بلخ ، سمنگان ، جوزجان وباميان نصب وبه تعداد (627 ) تخته لوحه تسجيل  به ولايات باميان ، كاپيسا ، غزني ، هرات ، نيمروز ، فراه ، ننگرهار ، لغمان ، بغلان ، كنرها ، بدخشان ، تخار ، كندز ، سمنگان ، سرپل ، غور، دايكندي، جوزجان، فارياب وبادغيس جهت نصب ارسال شده است.

·                     منار جام ولايت غور درسال 2002 ميلادي وهشت ساحه تاريخي ولايت باميان در سال 2003 ميلادي شامل لست ميراثهاي جهاني شده وچهار ساحه تاريخي ( باغ بابرشاه ، شهر قديم هرات شهر بلخ وتخت رستم درلست آزمايشي ميراث جهاني ثبت گرديده .

بخش تشكيل :

بادرنظرداشت تشكيل منظور شده سال 1395شامل ساختار وبخش هاي زيرين مي باشد.

·         اصل تشــكيل (43 ) تن .

·         موجود تشكيل (34 ) تن .

·         كمبود تشـــكيل ( 9 ) تن .

داراي مديريت اجرائيه و چهار آمريت با بخش هاي استقامتي ذيل .

-          آمريت ترميم آبدات تاريخي .

-          آمريت حفظ احيأ شهر هاي قديم.

-          آمريت ثبت وسجل ومراقبت آبدات تاريخي .

-          آمريت سروي ونقشه برداري .