ریاست بیهقی

 

معرفی ،فعالیت و دست آورد های مهم  ریاست انتشارات کتب بیهقی

 

       ریاست انتشارات کتب بیهقی در سال1346 تأسیس گردیده و  یکی از واحد های نشراتی در تشکیل معینیت نشراتی می باشد هدف از ایجاد این واحد، عرضۀ خدمات فرهنگی، ادبی، تاریخی و... در زمینۀ طبع و نشر کتب برای مخاطبان می باشد.

       ریاست انتشارات کتب بیهقی مرکب از سه آمریت و سه مدیریت عمومی بوده که هر واحد، به تأسی از هدف ویژۀ ماموریت انجام امور را دارد.

وجه تسمیه بیهقی :

بیهق اسم مکان بوده و دهکده بیهق در مضافات نیشاپور واقع میباشد. مورخ بزرگ افغانستان بیهقی در همین روستا زاده شد ، و مورخ شهیر دوره محمودیا ن و مسعودیان در ،دربار غزنویان میباشد .

به پاس خدمات  این مورخ بزرگ هنگامیکه نهاد نشراتی قرار شد در تشکیل مطبعه دولتی ایجاد گردد، نامش را {دبیهقی کتاب پلورنځی}گذاشتند .این واحد در سال 46  به ریاست ارتقا یافته ،ودر سال 1362 به کمیته طبع ونشر ارتقا تشکیل یافت.

در سال 1381به نام ریاست انتشارات کتب بیهقی هویت اداری وحقوقی یافته و اکنون به همین شناخته میشود.

 

آمریت طبع و نشر:

·        این آمریت وظیفه دارد تایپ، تصحیح، مقابله، دیزاین، کمپوز و صفحه آرایی کتب را که برای نشر به فرمایش سپرده میشود با کیفیت مناسب و استندرد تنظیم وبرای چاپ آماده کند.

·           از سال 1381 به این طرف به تعداد (172) عنوان کتاب در زمینه های  های دینی، علمی، تاریخی، فرهنگی، ادبی و هنری  را طبع و نشر نموده است؛

·        فشرده فعالیت های آمریت طبع ونشر :

·        تایپ، تصحیح، مقابله، دیزاین، صفحه آرایی، کمپوز و آماده چاپ ساختن (30) عنوان کتب در زمینه های مختلف؛

·        طرح، دیزاین، چاپ تقویم سرمیزی و جیبی هرسال و به دسترسی مخاطبان  قرار داده است؛

·        تأمین ارتباط با وزارت کار امور اجتماعی و ریاست جیودیزی و کارتوگرافی به منظور استخراج، تنظیم و تدقیق تقویم سال و توزیع آن به مراجع متقاضی بمنظور هماهنگی و یگانگی تقویم، عواید فروش تقاویم و هر سال  به حساب واردات دولت تحویل نموده است؛

·         اشتراک و سهمگیری فعال برگزاری سیمینار های  علمی ملی و بین المللی و چاپ کتاب های مورد نظر در آنها؛

·        تشریح و قیمت گزاری (166) عنوان کتاب و جمع قید آن در وضع متمعد ریاست؛

·        طرح، ترتیب و تنظیم طرزالعمل کاری ریاست انتشارات کتب بیهقی و نشرآن از طریق سایت انترنتی وزارت اطلاعات و فرهنگ؛

·        طرح، ترتیب و تنظیم پالیسی ریاست انتشارات کتب بیهقی و ارسال به مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ جهت اخذ منظوری.

آمریت نگارش قرآن کریم:

        آمريت نگارش قرآن كريم در نيمة دوم سال 1386 خورشيدي در تشکیل رياست انتشارات كتب بيهقي  ايجاد گرديده و فعاليت هاي زیر را  تا اکنون انجام داده است:   

·        كتابت يك نسخه كامل قر آن كريم، پانزده سطر، صفحه تمام به سه رنگ و تذهیب کاری تمام  صفحات آن، رو  و پشت جلد قرآن کریم؛

·        دريافت جواز چاپ دور اول قرآن كريم از وزارت ارشاد، حج و اوقاف به صورت رنگه و چاپ آن به تیراژ(500) نسخه؛

·        چاپ جلد اول تفسير شريف به تيراژ (1000) نسخه ؛

·        آماده ساختن ترجمة زيربه زير قرآن كريم به زبان پشتو و ترجمة قرآن كريم به زبان دري به صورت تحت الفظي و ار سال آن به وزارت ارشاد، حج  و اوقاف غرض دريافت جواز چاپ.

·        چاپ قرانکریم با تفسیر پشتو

·        آماده ساختن يك نسخة قرآن كريم به صورت سياه وسفيد؛

·        تايپ، ديزاين وحروف چيني  وطي مراحل تصحيح، تدقيق و مقابله (6) جلد تفسير شريف به تعداد (3556) صفحه و ارسال آن به وزارت ارشاد، حج وا وقاف غرض دريافت جواز چاپ.

·        ترجمة قرآن كريم به زبان دري به صورت تحت الفظي و ار سال آن به وزارت ارشاد، حج  و اوقاف غرض دريافت جواز چاپ.

·        نسخة خطي قرآن كريم طي محفل خاص، به آرشيف ملي كشور تحويل داده شد.

آمریت سالنامه افغانستان:

         سالنامه افغانستان منحیث یک رسانه دولتی در سال 1311 از جانب انجمن ادبی دولت وقت بنام سالنامه کابل  به فعالیت آغاز نمود که همه ساله نشرات داشته درآن وقایع، رویداد ها، رهبری دولت وکابینه به معرفی گرفته شده است بعداً درسال 1331 بنام سالنامه افغانستان مسمی شده  که دور اول نشراتی آن الی سال 1369 بطورمسلسل نشرات داشته بعداً در سال 1381 دور دوم نشراتی آن آغاز و تا اکنون بطور مسلسل  چاپ گردیده و فعالیت نشراتی دارد.

       در ابتدای سال فهرست مطالب سالنامه ترتیب و غرض منظوری به مقام محترم وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائیه میگردد، که شامل بخش های ذیل میباشد:

·        بیوگرافی رئیس جمهور و معاونین، رئیس اجرائیه و معاونین، قاضی القضات، روسای مجلسین شورای ملی، لوی څارنوالی و وزرای کابینه دولت ج.ا .ا ؛

·        بیانیه ها، فرامین و احکام، پیام ها، سفرها، مصاحبه ها و کنفرانس های مطبوعاتی و اعلامیه های ریاست جمهوری اسلامی افغانستان؛

·        ملاقاتهای رئیس جمهور در پنج بخش، سیاسی، نظامی امنیتی، فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و عدلی قضایی که شامل و یدیو کنفرانس ها، جلسات امنیتی، شـورای امنیت ملی، جلسات اقتصادی، جلسات عدلی و قضایی و جلسات مشورتی ریاست جمهوری میباشد؛

·        جلسات کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛

·        جلسات عمومی ولسی جرگه ومشرانوجرگه شورای ملی ج- ا- ا ؛

·        برگزاری سیمینارها و رویداد های مهم سال در داخل و خارج کشور؛

·        گزارش های کاری سالانه وزارت ها و اداره های مستقل دولتی جمهوری اسلامی افغانستان؛

·        تقویم سال، نکات عمده سالنامه احصائیوی، نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی، نرخ مواد اولیه، فهرست واحد های اداری کشور و تصاویر رویداد های مهم سال.

مدیریت عمومی فروشات:

·        با اجرای فعالیت های انجام شده از سال 1382 به این طرف به تعداد (31 ) نمایشگاه کتاب  را در مرکز و ولایات به مناسبت های مختلف دایر نموده است؛

·         اشتراک و سهمگیری فعال در برگزاری(5) نمایشگاه های کتاب خارج از کشور؛ 

·        ایجاد (29) عرفه فروش کتاب در نواحی مختلف شهر کابل و ولایات و تمدید قرارداد آن هر ساله؛

·        به کرایه دادن غرفه های فروش کتاب در مرکز و ولایات و جمع آوری کرایه آن به حساب واردات دولت

·        فروش کتاب از طریق غرفه ها مرکز و ولایات و جمع آوری پول فروش کتاب به حساب واردات دولت.

·        مدیریت تشریح آثار :

·        مدیریت تشریح آثار کتابهای را که به حلیه چاپ آراسته میشوند ، تشریح نموده وبعد از  قیمت گذاری از جانب مقام محترم وزارت برای مدیریت اجراءیه جهت توزیع ونگهداری میسپارد.

·        مدیریت اجرائیه :

·        این واحد سازمانی مسوولیت هماهنگ سازی فعالیت ریاست انتشارت بیهقی بدوش داشته ، وافزون بر آن کنترول حاضری کارمندان و ابلاغ اوامر ، واجرای حقوق کارمندان را بدوش دارد.