ریاست آژانس اطلاعاتی باختر

آژانس باختر یگانه نهاد خبرگزاری در چوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان است که درسال 1318 هجری خورشیدی درچوکات ریاست مستقل مطبوعات وقت در قالب مدیریت عمومی تاسیس گردید.

آژانس باختر درطول دوره فعالیت نزدیک به هشتادسال خویش با فراز و نشیب های مواجه بود، اما توانسته است ماموریت خود را به وجهه احسن انجام دهد.

آژانس باختر درزمان حکومت خلق و پرچم به حیث یک نهاد مستقل به نام کمیته دولتی آژانس باختر ایفای وظیفه نموده است که بعداز آن به حیث ریاست عمومی که درداخل آن ریاست اخبار داخله ، ریاست اخبار خارجه ، ریاست عکاسی ، ریاست پشتو ، ریاست تخنیک ، ریاست تحلیل سیاسی ، ریاست تصحیح و تدقیق ، مدیریت عمومی رادیوها وچندین شعبه دیگروجود داشت که نمایندگی های آن در چوکاتمدیریت های عمومی  در ولایات نیزفعالیت می کرد که در حدود 500 خبرنگار و کارمند درمرکز وولایات داشت . اما با شروع اصلاحات اداری از تشکیل این ریاست به طور قابل ملاحظه ای درمرکز و ولایات کاسته شد. فعلاً آژانس باختر با پنجاه خبرنگار وکارمند درمرکز و حدود هفتاد خبرنگار درولایات مصروف انعکاس دست آوردهای دولت میباشد.

در حال حاضربست ریاست آژانس باختر دو میباشد و 4 آمریت درتشکیل خود داردکه عبارتند از آمریت اخبار داخله ، آمریت اخبار خارجه ، آمریت ولایات و آمریت ویب سایت می باشد.

مدیریت های داخله ، تحلیل سیاسی ،عکاسی و تصحیح و تدقیق اخبار در چوکات آمریت اخبار داخله ، مترجمان زبان های ملی و زبان های خارجی زیرنظر آمریت اخبار خارجه فعالیت میکنند اما آمریت ویب سایت، خبر، گزارش ، تحلیل و ترجمه وعکس را به زبان های دری ، پشتو و انگلیسی چاپ میکنند که خواننده زیاد دارد ازطریق رسانه های اجتماعی ازقبیل فیسبوک ، تیوتر و گوگل پلس خبر ها نیز نشر میشود.

آمریت ولایات اخبار وگزارش سی و سه ولایت کشور را تهیه و بعداز ایدیت از طریق رسانه های دولتی وویب سایت آژانس باختر به نشر می رسانند.

 اخبار داخله تمام خبرهای کابل را تهیه ونشر میکندکه بعداً توسط مترجمان به زبان های پشتو و انگلیسی ترجمه ونشر میشود و گاهی از پشتو به دری و انگلیسی نیز ترجمه و نشرمی شود.

*-مدیریت تحلیل سیاسی آژانس باختر روزانه دوالی سه تبصره تحلیل سیاسی و تفسیر برخبر نوشته و نشر میکنند دراین تبصره ها پیرامون موقف دولت درقبال حوادث داغ کشور و منطقه روشنی انداخته می شود و تبلیغات و پروپاگند دشمن ازطریق رداین مدیریت تبصره ها وتحلیل ها سیاسی نشرمیشود.

*- مدیریت تصحیح و تدقیق تمام خبر ها و گزارش ها را از نقطه نظر دستورزبان ، املا و انشاء و تصحیح اسم و مکان تدقیق می کند وسپس توسط مدیریت شعبه فکس و انترنت به رسانه های دولتی ایمیل میشود.

 *-مدیریت عکاسی آژانس باختر روزانه از محافل مرکز وولایات صد ها قطعه عکس برداری می کند و مرتبط با اخبار و گزارش ها به نشر می سپارد.

 مدیریت عکاسی آژانس باختر یک آرشیف نگتیف عکس داردکه از پنجاه سال بدینسو درآن هزاران قطعه نگتیف عکس های شخصیت های ملی ودولتی ونیز محلات تاریخی نگهداری میشود اما این نگتیف ها درحالت بد قرار دارد اگر دیجیتل نشوند از بین میروند.

*-مدیریت مترجمان خبرها را اززبان های دری به پشتوو باالعکس و اززبان انگلیسی به زبان های ملی و برعکس آن ترجمه ونشر میکند.

 آژانس باختر روزانه حدود صد خبر ، گزارش ، مصاحبه ، تحلیل سیاسی ، تبصره ، تفسیر برخبر، مرورروز نامه ها ، عکس و دیگر نورم های خبری را تهیه و به روزنامه های انیس ، هیواد ، اصلاح ، کابل تایمز و وطنداران و رادیو تلویزیون  ملی و همچنان شبکه دوم خبرارسال میکند که آنها از این مواد استفاده میکنند .

همچنان رسانه ها شخصی از تولیدات آژانس باخترنیز استفاده میکنند.#

شما می توانید تازه ترین خبروگزارش را همه روزه درسایت آژانس باخترو رسانه های اجتماعی باختر مطالعه کنید :

www.bakhtarnews.com.af