ریاست نظارت برنشرات

تاریخچه ریاست نظارت بر نشرات

 

ریاست نشرات و ارتباط عامه در سال 1343 در زمان حکومت محمد ظاهر خان در چوکات وزارت اطلاعات و کلتور وقت به کار و فعالیت نشراتی آغاز نمود. این ریاست در تشکیل خویش دارای سه نشریه بنامهای: مجله کهول یا خانواده مجله بلخ مجله فولکلور بود که هر مجله در راستای اشاعه فرهنگ و عنعنات پسندیده مردم افغانستان به نشرات می پرداخت و از مزایایی خوب و ارزنده بر خوردار بود، مجله کهول صرفا نشراتش بر روابط خوب خانواده گی و اسلوب و روشهای اولی و روابط اجتماعی مردم نشرات داشت.

مجله فولکور صرفا نشراتش روی مطالب و مضامین فولکوریک خلاصه می شد و از مزایای عالی بر خورد دار بود.

در زمان حکومت سردار محمد داود خان نشرات دولتی که در چوکات ریاست نشرات فعالیت می کرده  روزنامه هر یک

-         روزنامه انیس

-         روزنامه هیواد

-         روزنامه اصلاح

-         روزنامه جمهوریت

-         روزنامه کابل تایمز

بر علاوه مجلات فوق به نشر میرسید.

بعد از سقوط حکومت داود خان و ایجاد حکومت کمونیستی در افغانستان در چوکات ریاست نشرات برعلاوه روزنامه های انیس –هیواد –اصلاح و کابل تایمز نشریه های چون: روزنامه حقیقت انقلاب ثور، و روسای نشرات در دوران حکومت کمونیستی:

گل احمد فرید بعدا عظیم لمر جهش بعد برای دو دوره یحیی خوشبین و عظیم شهبال بود که بر علاوه نشرات فوق سالنامه افغانستان دور دوم نشراتی خود را نیزٰآغاز نمود.

بعد از سقوط حکومت داکتر نجیب الله و آمدن حکومت اسلامی مجاهدین اولین رییس نشرات حکومت مجاهدین، جلال فرهیخته بود بعد از سقوط حکومت مجاهدین و آمدن طالبان در کشور در چوکات وزارت، ریاست نشرات موجود بود و نشریه شان به نام شریعت ازگانها نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ بود و اولین رییس نشرات آن زمان ملا حنیفی بود در دوران حکومت موقت انتقالی اولین رییس نشرات محترم نصیر عبدالرحمن بعد شاه زمان وریځ ستانیزی بعد پاکتین و بعد نجیبه مرام بودند.

 

 

وظایف ریاست نظارت بر نشرات

 

1.     ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی وزارت به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.

2.     نظارت و ارزیابی موسسات نشراتی و تبلیغاتی دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور فعالیت دارند در جهت رعایت قانون رسانه ها و اصول خبرنگاری.

3.     ارائه معیارات خبررسانی و ترتیب مقررات نشراتی برای انجام فعالیت های رسانه یی داخلی و خارجی در داخل کشور.

4.  تحلیل و ارزیابی از تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری از اخبار، گزارش­ها، مقالات و عکس­های مربوط به افغانستان جهت ارائه نظریات اصلاحی برای بهبود و توسعه فرهنگ و اطلاعات.

5.     تعیین ضوابط اعطای جوایز در زمینه­های نشرات چاپی و تصویری در چهارچوب معیار های رسانه یی و اخلاق خبرنگاری. 

6.     نظارت بر نحوه کار و فعالیت موسسات تبلیغاتی ، مطابع و موسسات تکثیر و وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر کیفیت محتوای اعلامیه ها و کارهای چاپی طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه.

7.     تمرکز و بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه­ها و فعالیت­ارگان های دولتی به منظور انتشار آنها.

8.     نظارت بر فعالیت­های تبلیغاتی و نشراتی خارجی­های داخل کشور با همکاری ارگان های ذیربط .

9.     مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه های جهانی و کشف روش های مورد عمل آنها و ارائه شیوه های مناسب مقابله با آن در صورت لزوم با همکاری و همآهنگی ادارات ذیربط .

10.اداره و رهبری آموزش های مسلکی خبرنگاران و روزنامه نگاران جهت توسعه اطلاع رسانی در سطح کشور با همکاری و همآهنگی بخش ارتقای ظرفیت.

11.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشو

 

تشکیل ریاست نظارت بر نشرات

 

آمریت نظارت بر نشرات رسانه های چاپی و ارتباط عامه:

این امریت وظایفش را طبق لایحه وظایف و قوانین نافذه کشور در همکاری با همکاران مدیریت عمومی ارزیابی روزنامه ها و ارتباط  عامه، مدیریت عمومی ارزیابی نشرات خارجی و مدیریت عمومی نظارت از لوحه ها به این شرح انجام می دهد:

1.     ایفای نقش پل ارتباط بین مردم، مطبوعات و حکومت بر مبنای اصول ژورنالیزیم و حمایت از ازادی بیان و دموکراسی ، کار بخاطر تحقق مردم سالاری از طریق مطبوعات، تاثیر گذاری انتقادات مطرح شده در مطبوعات و جلب توجه مقامات مسوول در جهت رفع مشکلات نشر شده در مطبوعات، رسانیدن خواست و نیاز ملت منتشره در نشریه ها روی میز مسولان امور در پایتخت و ولایات، ترویج فرهنگ انتقاد پذیری، ایجاد اصلاحات و رفع کاستی ها.

2.     چون بخاطر طرح پلان ها، پالیسی ها  و برنامه های به موقع و موثر از جانب مقامات مسوول دولت، آگاهی آنان از افکار عامه و انکشاف اوضاع سیاسی ، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی ضروری است بناَ نظریات و افکار عامه و همچنان انکشاف اوضاع درزمینه های مختلف منتشره در نشریه ها در اسرع وقت به اطلاع مقامات ذیصلاح کشور رسانیده می شود.

3.     کار بخاطر حفظ نظم، امنیت،ثبات و وحدت ملی که گاهی ممکن است با پخش و توزیع کتابها و نشریه های غیر مجاز بر هم بخورد، کار بخاطر جلوگیری از فرقه گرایی ها و تفرقه های مذهبی، دینی، سمتی و زبانی و جلوگیری از تحریف تاریخ و جغرافیای کشور با احاله کتب و آثار چاپی که به زبان های خارجی و داخلی در زمینه های مختلف از خارج و ارد و از طریق مجاری رسمی غرض ارزیابی و اصل و یا بالعکس چنین کتب و نشریه هایی به خارج ارسال می گردد به کمیسیون ارزیابی نشرات خارجی، ارزیابی کتب نمایشگاه های که از جانب خارجی ها در کابل برگزار می شود و جلوگیری از خروج نسخه های خطی و کتب کمیاب از مجاری رسمی به خارج کشور. طبق نظر کمیسیون ارزیابی نشرات خارجی بر مبنای قانون رسانه های همگانی و منافع ملی از توزیع کتب و آثار چاپی غیر مجاز جلوگیری میشود.

4.     کار بخاطر ارزیابی و بررسی لوحه ها وتابلوهای اعلانات نصب شده در شهر در همکاری با کمیسیون اصلاح لوحه ها  و تابلو های اعلانات .

5.     نظارت از رسانه های چاپی

مدیریت عمومی ارزیابی روزنامه ها و ارتباط عامه:

-         مدیریت وتنظیم نظارت و ارزیابی رسانه های چاپی

-         استخراج انتقادات و مشکلات مطرح شده در مطبوعات کشور و ارسال کتنگ های آن به ضمیمه مکتوب های رسمی به مسوولان امور

-         در جریان قرار دادن مقامات از افکار عامه و انکشاف اوضاع با ارسال کتنگهای نظریات، پیشنهادات و موضوعات مربوط به انکشاف اوضاع منتشره در مطبوعات کشور

-         تبادل تجارب به خاطر بهبود رسانه های چاپی(به خصوص دولتی)

-         تامین ارتباطات به منطور ایجاد هم آهنکی و اطلاع رسانی

 

مدیریت عمومی ارزیابی نشرات خارجی:

-         تدویر جلسات پیرامون ارزیابی کتب و آثار مطبوع که از خارج وارد کشور می گردد به منظور جلوگیری از وارد شدن کتب و نشریه های که در مغایرت با قانون رسانه های همگانی و منافع ملی باشد.

-         نظارت کتب و آثاری که از طرف اشخاص حقیقی و حکمی از طریق مجاری رسمی به خارج کشور ارسال می شود.

-         تکمیل پروسه رسمی ارجاع مجدد کتب و سایر نشریه های ارزیابی شده به اشخاص و مراجع ذیربط

-         تامین ارتباط با تورید کننده گان و صادر کنند گان کتب

-         ایجاد میکانیزم موثر جهت ثبت و راجستر کتب و آثار مطبوع که رسما از مراجع ذیربط مواصلت می ورزد.

مدیریت عمومی نظارت از لوحه ها:

-         تثبیت رقم لوحه ها در مارکیت ها، شرکت ها ، فروشگاه ها و سایر بخش ها به منظور جلوگیری از پخش و نشر فرهنگ بیگانه

-         تدویر جلسات هم آهنگی با کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلوهای اعلانات جهت کنترول، نظارت و اصلاح  لوحه ها و تابلو های اعلانات

-         جلوگیری از نشر و نصب لوحه ها که مغایر با زبان و فرهنگ کشور باشد.

-         نظارت و بررسی از لوحه ها و تابلو های اعلانات نصب شده در شهر یکجا با کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات

-         تامین ارتباط با مراجع ذیربط و لوحه سازان جهت تدابیر پیش گیرانه طبق رهنمود اصلاح لوحه ها و تابلوهای اعلانات بخاطر جلوگیری از چاپ لوحه ها و تابلوهای اعلانات نادرست.

-         توزیع رهنمودهای اصلاحی به خاطر بهبود لوحه ها و تابلو های اعلانات

 

 

 

 

 

 

مدیریت عمومی ثبت و صدور رسانه ها و موسسات

مدیریت عمومی ثبت وصدور رسانه ها و موسسات یکی از مؤثر ترین مدیریت در ریاست عمومی نشرات و ارتباط عامه میباشد .

تشکیل مدیریت عمومی ثبت وصدور جواز رسانه  عبارت از مدیر عمومی بست چهارم، مدیریت ثبت رسانه های چاپی بست پنجم، مدیریت ثبت نهاد های رسانه ای بست پنجم، مدیریت ثبت رسانه های تصویری وصوتی بست پنجم.

وظایف عمده این مدیریت فراهم سازی زمینه لازم جهت طی مراحل قانونی و ارسال اسناد ترتیب شده به مراجع ذیربط جهت اجراآت بعدی همچنان بررسی اسناد متقاضیان جواز مبتنی بر قانون رسانه های همگانی و مقرره ... و ارجاع آن به کمیسیون رسانه های همگانی جهت اخذ تصمیم، که پس از اظهار نظر موافق این کمیسیون مکتوب تاریه حق التضمین وحق الامتیاز جواز مورد نیاز صادر میگردد.

این مدیریت مکلف به صدور جواز فعالیت رسانه ها و نهاد های رسانه یی ذیل میباشد.

توزیع هژده نوع جواز که در مطابقت مادۀ (27) قانون رسانه های همگانی منتشره سال 1388 هـ . ش ومقررۀ طرز تأسیس وفعالیت رسانه های همگانی خصوصی مندرجه 16 عقرب سال 1394 هـ . ش بوده که معیاد آن برای سه سال  با پرداخت حق الامتیاز وحق التضمین قرار ذیل میباشد:

1-روزنامه – حق الامتیاز 10000 حق التضمین 50000.

2-هفته نامه-   //    //     8000    //     //         20000.

3-ماهنامه  -   //   //     5000      //    //         15000.

4-مجله  -     //     //    5000     //      //        15000.

5-فصلنامه  -     //   //  5000     //      //       15000.

6-گاهنامه -    //     //    5000      //     //   15000.

7-سالنامه  -      //    //    5000     //    //     10000.

8-بلوتن  -        //     //   5000     //      //   15000.

9-خبرگزاری از طریق سایت -  //    //    20000    //     //    500000.

10- ویب سایت -  //     //   5000    //    //    15000.

11- شبکه کیبلی -  //    //    40000  //   //   200000.

12- کانون فرهنگی - //   //  5000    //   //   20000.

13- دارالترجمه -   //      //   10000 //   //    25000.

14- موسسه نشراتی -  //   // 25000  //   //   200000.

15- مرکز آموزش  ژورنالیزم- //   //  20000  //  //  100000 .

16- آژانس خبرگزاری -  //   //   20000    //    //   500000.

17- شرکت اعلانات و تبلیغات - //   //   25000   //   //   150000 .

18- مطابع خصوصی - //   //   25000 //  //   150000 .

19- رادیو

20- تلویزیون

 

 

 

آمریت ارزیابی رسانه های صوتی و تصویری

این امریت وظایفش را طبق لایحه وظایف و قوانین نافذه کشور در همکاری با همکاران مدیریت عمومی نظارت بر رسانه های صوتی   ، مدیریت عمومی نظارت بر رسانه های تصویری  و مدیریت عمومی نظارت از سایت ها به این شرح انجام می دهد:

 

1.  ترتیب پلان کاری روزانه، ماهوار و سالانه در مطابقت با پلان ریاست نظارت برنشرات رسانه ها جهت نیل به اهداف اداره.

2.  طرح و انکشاف پالیسی و مقرره های نشراتی به منظور بهبود روند امور اطلاع رسانی همه گانی.

3.  ایجاد میکانیزم موثر جهت ثبت و استخراج برنامه های شبکه های صوتی ، تصویری و سایت های انترنیتی و ارائه آن به مقام وزارت و کمیسیون تخطی  رسانه ها.

4.  تامین ارتباط با مراجع ذیربط ( رادیو تلویزیون ملی ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، امنیت ملی .. ) به منظور رفع نواقص نشراتی .

5.  تحلیل و ارزیابی برنامه ها و نشرات صوتی و تصویری و سایت ها به منظور شناسایی برنامه های مبتذل و غیر اخلاقی.

6.  در اختیار قراردادن گزارش و معلومات پیرامون نشرات رسانه های همگانی به کمیسیون رسانه  به منظور اقدامات بعدی آن.

7.  تامین روابط کاری با تمام رسانه های صوتی و تصویری جهت بهبود کیفیت نشرات و ایجاد همآهنگی بین رسانه ها و وزارت.

8.  ارائه مشوره های سود مند به مسولین رسانه ها جهت تطبیق قانون رسانه های همه گانی.

9.  شناسایی رسانه های که بیشتر برنامه های آن مطابق قانون رسانه های همه گانی ، فرهنگ و شریعت باشد به منظور تقدیر و تشویق آنها.

10.       اشتراک در مجالس کمیسیون تخطی رسانه ئی جهت به نمایش گذاشتن نوار های تخطی از سوی شبکه های تصویری .

11.       اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

در کنار ارزیابی رسانه های صوتی و تصویری پروسه اخذ جواز رسانه های صوتی و تصویری به دوش این امریت می باشد که پروسه این کار را این آمریت انجام می دهد.

درخواستی به مقام وزارت

گرفتن احکام از معینیت امور نشرات و ارتباط عامه

گرفتن احکام از رییس نشرات بالای شعبه مربوط آمریت ارزیابی رسانه های صوتی و تصویری

ثبت و چک نام رسانه در دیتابس

اخذ فورم جات

و لست ضرورت رسانه مذکور

بعد از خانه پوری سوالات دوباره به امریت ارزیابی رسانه ها اورده می شود

چک اسناد توسط اعضای آمریت

نوشتن مکتوب به ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست عمومی عواید کشور

اماده ساختن اسناد برای کمیسیون رسانه های همگانی

تاییدی کمیسیون رسانه های همگانی

نوشتن مکتوب به ریاست مالی و اداری برای تحویل پول حق الامتیاز و حق التضمین

در اخیر مکتوب به وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

بعد از اخذ فریکانس جواز نشرات به شخص مسوول داده می شود.

که این امریت جواز ۴ رسانه صوتی تصویری (تلویزیون رادیو کیببل و ویب سایت را می دهد.)

بعد از پروسه جواز رسانه ها از نشرات رسانه ها نظارت می گردد که شعبه مانیتورینگ بخاطر چک رسانه در وزارت اطلاعات ووفرهنگ شعبه ریاست نشرات و ارتباط عامه درست شده است

در صورت تخطی یا نشر و پخش برنامه های مبتدل به رسانه ها مکتوب رسمی داده می شود

اگاهی دهی برای رسانه ها از روزهای  رخصتی ماتم و غیره

مکتوب بخاطر نشر و پخش برنامه های خاص در روزهای خاص

نظارت از ویب سایت ها و شبکه های کیبلی

رسیده گی به مشکلات رسانه ها

 

 

 

 

معلومات در مورد مدیریت عمومی دیتابس رسانه ها:

قسمیکه ایجاب می کرد و کمبود همجو بخش در تشکیل ریاست نشرات و ارتباط عامه احساس می گردید. که خوشبختانه در سال 1393 تحت عنوان مدیریت عمومی دیتابس رسانه ها ایجاد گردید و بعد از نظریات جناب معینه صاحب امر نشرات و رییس صاحب نشرات در قسمت ساختار و مواد لازم در ایجاد و دیزاین دیتابس رسانه ها توانستیم دیتابس را ایجاد کنیم که تمام موضوعات ضروری و لازمه را در نظر گرفت که امکانات انواع و اقسام احصاییه های که ضرورت باشد داشته باشد.

بنا دیتابیس این مدیریت (دیتابس رسانه ها) بعد از ایجاد توانسته است تا کنون ۹۰ فیصد داز رسانه های( صوتی، تصویری، چاپی ....) را ثبت نماید که از جمله:

-         تلویزوین ها

-         رادیو ها

-         مجلات

-         روزنامه ها

-         هفته نامه ها

-         ماهنامه ها

-         فصلنامه ها

-         سالنامه ها

-         جراید

-         نشریه های ۱۵روزه

-         کانون های فرهنگی

-         رسانه عامه

-         مطابع

-         موسسات نشراتی

-         مرکز آموزشی ژورنالیزم

-         شرکتهای اعلانات و تبلیغات

-         آژانس خیری

-         دارالترجمه

 

ثبت نموده و از هر گونه احصاییه و معلومات که مطالبه صورت گیرد دارا می باشد و در قسمت ایجاد رسانه هااز همنام بودن ان جلوگیری صورت گرفته و میگیرد قابل تذکر  می دانیم اینکه تا حال در حدود 1950 رسانه ثبت و اپدیت گردیده است.