طرزالعمل کمیسیون اصلاح لوحه‌ها و تابلوهای اعلانات

فصل اول

احکام عمومی

مبنأ

مادهٔ اول:

 این طرزالعمل درروشنی حکم شماره 481 مورخ 7/2/1396 مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به منظور بهبود و تنظیم بهتر امور مربوط به اصلاح لوحه‌ها و تابلوهای اعلانات وضع گردیده است.

 

اهداف

مادهٔ دوم:

 اهداف این طرزالعمل قرار ذیل است:

1-     مراقبت، نظارت و اصلاح لوحه‌ها و تابلوهایی که مغایر فرهنگ و ادبیات کشور باشد.

2- نهادینه سازی و کاربرد واژه‌های زبان های رسمی کشور و جلو گیری از کاربرد واژه های بیگانه.

3-     رعایت تحریرتابلوهای اعلانات و لوحه ها با درنظرداشت زبانهای رسمی (دری و پشتو) و بومی درسطح کشور.

4-     اصلاح لوحه ها وتابلوی اعلانات با رعایت دقیق اصول نوشتاری.

 

اصطلاحات

مادهٔ سوم:

اصطلاحات آتی در این طرزالعمل دارای مفاهیم ذیل است:

1 – تابلواعلانات : تخته فلزی است که  به کنارجاده نصب میشود حاوی پیام های تبلیغاتی نوشتاری و برقی میباشد.

2 – لوحه (لوحه اصناف): عبارت ازنمای تبلیغاتی نوشتاری میباشد که بالای دکاکین، مغاره ها، مراکزصحی، مکاتب و سایراماکن نصب میگردد.

 

 

فصل دوم

تشکیل کمیسیون

کمیسیون

مادهٔ چهارم:

(1)کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلوهای اعلانات متشکل از نمایندگان وزارت خانه ها و نهاد های ذیربط طبق حکم مقام عالی ریاست جمهوری تشکیل می شود.

(2) کمیسیون مندرج فقرهٔ (1) این ماده طبق حکم مقام ریاست جمهوری تحت ریاست معین امورنشرات  وزارت اطلاعات وفرهنگ و نماینده گان سایرادارات ونهادهای ذیل تشکیل می گردد:

·                 وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی.

·                 وزارت تجارت وصنایع.

·                 وزارت  صحت عامه

·                 وزارت امورداخله.

·                 ریاست عمومی امنیت ملی .

·                 مقام شاروالی کابل.

·                 اتحادیه پیشه وران.

·       یک تن از کارکنان سابقه وزارت اطلاعات وفرهنگ به منظور تنظیم و اصلاح لوحه ها و تابلوها تشکیل گردیده است.

(3)مدیر عمومی کنترول لوحه‌ها و تابلوهای اعلانات، سکرتریت کمیسیون را به عهده دارد.

(4) کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلوهای اعلانات پس از این دراین طرزالعمل به نام کمیسیون یاد می شود.

 

برگزاری جلسات

مادهٔ پنجم:

(1) جلسات کمیسیون در هر هفته یک بار برگزار می گردد. در حالات استثنایی رییس کمیسیون می تواند جلسات فوق العاده برگزار نماید.

(2)  اعضای کمیسیون مکلف اند حتی الامکان در تمام جلسات و برنامه های ساحوی اشتراک کنند.

(3)  در صورت غیابت عضو در چهار جلسه پیهم و یا برنامه ساحوی غیر حاضر محسوب گردیده، از عضویت کمیسیون منفک می شود.

 

 

فصل سوم

 

وظایف و صلاحیت های کمیسیون

 

وظایف و صلاحیت های کمیسیون

مادهٔ ششم:

         کمیسیون دارای وظایف و صلاحیت های ذیل می باشد:

1-     اصلاح نامگذاری در لوحه ها و تابلوهای اعلانات با رعایت اسناد تقنینی کشور

2-     تهیهٔ رهنمود اصلاح لوحه ها و تابلوهای اعلانات.

3-      مراقبت از لوحه ها و تابلوهای اعلانات.

4-     دعوت لوحه نویسان و لوحه سازان و یا نمایندگان با صلاحیت آنها.

5-  درصورت نصب اعلانات و تبلیغات مخالف آداب، احکام اسلامی و نظم عامه دروسایل اشتهاری مربوط، معرفی اشخاص خاطی به ادارات ذیربط جهت تعقیب قانونی.

6-     سایروظایف که از جانب مقامات ذیصلاح با رعایت احکام قانون سپرده شود.

رعایت اسناد تقنینی

مادهٔ هفتم:

         کمیسیون در انجام ظایف محوله خویش اسناد تقنینی نافذه کشور و این طرزالعمل را ملاک عمل خود قرار می دهد.

 

فصل چهارم

 

احکام نهایی

تعدیل

مادهٔ هشتم:

مواد این طرزالعمل پس از پیشنهاد کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلوهای اعلانات و منظوری وزیر اطلاعات و فرهنگ تعدیل شده می تواند.